IN MEMORIAM

PROF. DR JASNA PAK (1947–2023)

DUH I INTELEKT KOJI ODOLEVAJU PROLAZNOSTI

Nepredvidiva i nezaustavljiva smrt 15. aprila 2023. otrgla je iz fizičkog sveta prof. dr Jasnu Pak. Kad umre takav čovek, kao da nestane cela galaksija.

Jasna Pak je rođena 24. avgusta 1947. u BiH. Završila je Pravni fakultet u Beogradu, na kome je magistrirala na temu Osiguranje nuklearnih rizika, a zatim odbranila doktorsku tezu Osiguranje od odgovornosti za štete od proizvoda sa nedostatkom. Radila je na poslovima istraživanja uporednog prava osiguranja u Zajednici osiguranja „Dunav“ i poslovima međunarodne karte osiguranja pri Udruženju osiguravajućih organizacija SFRJ. U svojstvu rukovodioca Biroa za međunarodnu kartu osiguranja, predstavljala je jugoslovenski biro u Savetu biroa sa sedištem u Londonu. Bila je član Stručnog odbora Jugoslovenskog nuklearnog pula, član Upravnog odbora Udruženja pravnika Srbije, član Upravnog odbora Udruženja za pravo osiguranja, Sekcije međunarodnog udruženja za pravo osiguranja AIDA, član redakcije časopisa Yugoslav Law i član Izdavačkog saveta časopisa Tokovi osiguranja. Kao dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Revije za pravo osiguranja (prethodila je časopisu Evropska revija za pravo osiguranja), uzdigla je njegov kvalitet i značaj.

U vreme kada je, 1995. godine, birana za naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo, bila je već nadaleko poznata ne samo kao vrhunski praktičar nego i kao autor brojnih naučnih članaka. I u ovom slučaju potvrdila se umna misao Leopolda Infelda da „drvo nauke raste iz tla našeg iskustva“. Uspešna u praktičnom radu na poslovima osiguranja, Jasna je, sa još većom snagom, upornošću i strpljenjem nastavila rad u nauci i nastavi. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta BK izabrana je za docenta na predmetu Osiguranje, a zatim za profesora na Univerzitetu Singidunum, gde je, na više fakulteta, predavala Osnove osiguranja i Pravo osiguranja. Koautor je više monografija i autor više udžbenika i priručnika te preko pedeset naučnih i stručnih članaka u časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Naročito je istraživala probleme prava osiguranja kojima domaća praksa i teorija nije posvećivala potrebnu pažnju. To su prvenstveno problemi osiguranja rizika od korišćenja nuklearnih postrojenja, korisnika od radioizotopa, odgovornosti za štete od proizvoda sa nedostatkom, od profesionalne odgovornosti, od katastrofalnih rizika, osiguranje pravne zaštite, kredita i jemstva, zatim pitanja zastupanja i posredovanja u osiguranju, osnivanja i nadzora društava za osiguranje, naknade štete u saobraćaju od nepoznatih i neosiguranih vozila i drugo. U više časopisa prevodila je, objašnjavala i detaljno izlagala direktive koje regulišu oblast osiguranja čija se pravila postepeno ugrađuju u naš pravni sistem. U knjizi Pravo osiguranja dala je ogroman doprinos upoznavanju i izučavanju ne samo važećeg prava osiguranja nego i komunitarnog prava osiguranja Evropske unije. Plod dugogodišnje saradnje sa dr Jasnom Pak, koja je započeta od njenog izbora za naučnog saradnika na Institutu za uporedno pravo i nije se prekidala ni posle njenog penzionisanja, jeste i knjiga Priručnik za osiguranje i pravo osiguranja iz 2020. godine. Ukazala mi je poverenje i čast da sa njom budem koautor te monografije.

Plenila je slušaoce nadahnutim, jasnim i inspirativnim predavanjima na fakultetima, naučnim skupovima, kongresima pravnika, savetovanjima i seminarima. Znala je da najsloženije pravne probleme izloži i objasni jednostavno i skladno. Imala je strpljenja i vremena da sasluša i odgovori na svako pitanje. Posle predavanja, primala je opravdane i iskrene čestitke zahvalnih slušalaca.

Posle penzionisanja nastavila je da piše i predaje. Stoici su isticali da mudrac oseća prirodnu potrebu da napiše dela koja će pomoći drugima. Kao da se ove zvezde vodilje držala i Jasna Pak. Njeno poslednje nedovršeno delo u koautorstvu sa sinom Andrejem jeste Komentar propisa o ugovoru o osiguranju. Na Andreju je teret da ga dovrši. Pre jednog meseca držala je svoje poslednje predavanje u organizaciji Privredne komore Srbije pripremajući kandidate za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika odnosno posrednika. Kao i uvek, govorila je nadahnuto, te slušaoci koji su je pratili nisu primetili da ima bolove.

Pored poslova koje joj je nametala struka i nauka, Jasna je bila dobra supruga, požrtvovana majka i retko dobar čovek i drug. Za kćerku Stanislavu, sina Andreja, unuke, brojne rođake, prijatelje, koleginice i kolege ovo je nenadoknadiv gubitak.
Ali Jasna nastavlja svoj život u duhovnom svetu. Ostala je trajno u srcima i sećanjima svih koji su je voleli, poštovali i sledili. Njen duh i dalje živi i u knjigama, člancima i drugim radovima koje je strpljivo, temeljno i znalački pisala i objavljivala.
Bila je velika čast poznavati profesorku Jasnu Pak i sa njom sarađivati.

U Beogradu 24. aprila 2023.                                                                                  Prof. dr Ilija Babić

en_GBEN