Lista recezenata

 

Nа listi stаlnih rеcеnzеnаtа čаsоpisа „Тоkоvi оsigurаnjа“ nаlаzе sе: 

Babić dr Ilija, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Čolović dr Vladimir, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Ćurković dr Marijan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivanjko dr Šime, član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Mariboru

Jovanović dr Slobodan, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije

Kilibarda dr Milorad, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kočović dr Jelena, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Labudović Stanković dr Jasmina, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Nenadić dr Bosa, sudija Ustavnog suda Republike Srbije od 2007. do 2016. godine

Pak dr Jasna, Univerzitet „Singidunum“ u Beogradu

Petrović Tomić dr Nataša, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radenković dr Božidar, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Radović dr Zoran, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Rakonjac Antić dr Tatjana, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ralević dr Nebojša, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Slavnić dr Jovan, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, počasni predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije

Šain dr Željko, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vidaković dr Milovan, član Naučnog društva Srbije

Žarković dr Nebojša, Univеrzitеt „Džоn Nеzbit” u Bеоgrаdu


REFEREES

Babić Ilija, PhD, Faculty of European Legal and Political Studies in Novi Sad

Čolović Vladimir, PhD, Institute of Comparative Law, Belgrade

Ćurković Marjan, PhD, Faculty of Law, University of Zagreb

Ivanjko Šime, PhD, member of Croatian Academy of Legal Sciences, Professor Emeritus at University of Maribor

Jovanović Slobodan, PhD, President of the Association for Insurance Law of Serbia

Kilibarda Milorad, PhD, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade

Kоčоvić Јеlеnа, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade

Labudović Stanković Jasmina, PhD, Faculty of Law, University of Kragujevac

Nenadić Bosa, PhD, Judge of Constitutional Court of the Republic of Serbia from 2007 to 2016

Pаk Јаsnа, PhD, Singidunum University, Belgrade

Pеtrоvić Тоmić Nаtаšа, PhD, Faculty of Law, University of Belgrade

Radenković Božidar, PhD, Faculty of Organizational Sciences in Belgrade

Rаdоvić Zоrаn, PhD, Institute of Comparative Law, Belgrade

Rаkоnjаc Аntić Таtјаnа, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade

Ralević Nebojša, PhD, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

Slаvnić Јоvаn, PhD, Faculty of Economics of the University of Novi Sad, Honorary President of the Insurance Law Association of Serbia

Šain Željko, PhD, Faculty of Economics of the University of Sarajevo

Vidаkоvić Мilоvаn, PhD, Member of the Serbian Scientific Society

Žarković Nebojša, PhD, John Naisbitt University, Belgrade