Dr Marija V. Paunović

Marija Paunović je rođena 1972. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. U novembru 1997. godine diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Aktuarstvo i odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Donošenje investicionih odluka u osiguravajućim kompanijama“. Doktorirala je na Fakultetu za kompjuterske nauke u Beogradu, sa tezom „Matematički metodi i fazi regresioni modeli u aktuarskoj analizi”.

Marija Paunović ima bogato radno iskustvo. Od 1998. do 2001. godine radila je kao stručni saradnik za planiranje i realizaciju projekata i naučno istraživačku infrastrukturu u Saveznom ministarstvu za razvoj, nauku i životnu sredinu i savetnik u Sektoru za nauku i naučnotehnološki razvoj i naučnoistraživačku infrastrukturu, istog ministarstva. Kao načelnik odeljenja za planiranje i realizaciju projekata i naučnoistraživačku infrastrukturu u Saveznom sekretarijatu za razvoj i nauku radila je 2002. godine, gde je vodila i ugovarala finansiranje preko 270 naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, bila zadužena za bazu naučnih radnika, eksperata, opremanje naučnoistraživačkih organizacija neophodnom opremom i dr.

Od 2003-2005. godine radila je na mestu direktora Sektora osiguranja imovine u „Balkan osiguranju“, a zatim kao direktor razvoja u HK „Best Komerc“. Aktuarske poslove obavljala je u „Balkan osiguranju“ i „Merkur osiguranju“, angažovana po ugovoru o delu u više osiguravajućih društava, Ministarstu finansija, a radila je i kao stalni veštak Udruženja osiguravača Srbije.  Od 2007. godine radi kao nastavnik na više fakulteta na predmetima Matematika, Matematika sa informatikom i Statistika. Trenutno je zaposlena na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, a angažovana je i na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu i Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Valjevu kao docent na predmetima Poslovna matematika i Statistička analiza i verovatnoća na osnovnim studijama, i na master studijama na predmetima Ekonometrija i Matematičko-statistički modeli u ekonomiji. Marija Paunović je položila sve ispite na doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Primenjena matematika. U procesu je izrade druge doktorske teze.

Učesnik je mnogih stučnih projekata, međunarodnih i domaćih konferencija, objavila je veliki broj naučnih radova, kao i knjigu Poslovna matematika sa praktikumom.

Član je Supranational Relations i Advice&Assistance komiteta pri International Actuarial Association (IAA). Od osnivanja je sekretar Udruženja aktuara Srbije. Ovlašćeni je aktuar i član Komisije za licenciranje ovlašćenih aktuara u Narodnoj banci Srbije.

UDK: 613.11:518.2(083.6):616-036.8:314.48: 312.2:457.23
ČLANCI

PRILAGOĐAVANJE TABLICA MORTALITETA KORIŠĆENJEM METODE OGRANIČENE FLUKTUACIJE

Teorija kredibiliteta pruža alat za bavljenje slučajnim promenljivama koje se koriste za predviđanje buduć ih događaja. Procedura kredibiliteta koristi se da se poboljša procena statističkih parametara u datom zadatku. Budući da se koristi od samih početaka aktuarske prakse, to je jedna od najproduktivnijih aktuarskih tehnika, koja se i dalje razvija i prilagođava u cilju rešavanja savremenih problema. U ovom radu procedura kredibiliteta biće korišćena za modifi kaciju standardne tablice mortaliteta stanovništva, konkretnije Tablice mortaliteta za žensko stanovništvo Srbije (Tablice mortaliteta RZS 2010-2012), kako bi nova tablica odražavala iskustvo određene podgrupe populacije stanovništva i kako bi se time utvrdila pouzdanija procena smrtnosti uključivanjem iskustvenih podataka te podgrupe u analizu.