Petrović, Miloš

  • Email:

UDK:342.537.3:7.061:336.266:368.212.357.51:623.437.2:368 :348.34(4-672 EEZ)
INOSTRANO OSIGURANJE

PREDLOG IZMENA DIREKTIVE O OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA: IZMEĐU NEZADOVOLJSTVA I POTREBE ZA VEĆOM ZAŠTITOM

Skup više evropskih okvirnih akata nastalih tokom decenija uređuje domen osiguranja motornih vozila, čime se podupire što slobodnije kretanje građana Unije. Direktiva o osiguranju motornih vozila uređuje sledeće oblasti: obavezu posedovanja polise osiguranja od auto-odgovornosti važeće u svim delovima Evropske unije; obavezan minimalni iznos osiguravajućeg pokrića (koji može varirati na nacionalnom nivou); zabranu da države članice sprovode sistemske granične kontrole osiguranja vozila; obavezu država članica da uspostave garantne fondove za naknadu štete žrtvama nesreća koje su izazvala neosigurana ili neevidentirana vozila; zaštitu žrtava saobraćajnih nesreća u drugim državama članicama, izvan matične države članice, kao i pravo vlasnika polise da pribavi potvrdu o svojim odštetnim zahtevima u prethodnih pet godina od svog osiguravača.

UDK: 528.065:659.138.8(047.3):339.727.24:368.025.61:368.027.3:4+5+6
INOSTRANO OSIGURANJE

IZVEŠTAJ O GLOBALNIM INVESTICIJAMA I POLITIČKIM RIZICIMA

U poslednjem globalnom izveštaju Multilateralne agencije za investicione garancije (MIGA) – tela Svetske banke koje promoviše direktne strane investicije i sprovodi analize nekomercijalnih izazova – naročita pažnja posvećena je istraživanju sve naglašenije potrebe za osiguranjem u domenu političkog rizika na srednjoročnom i dugoročnom nivou, pre svega kod zemalja u razvoju. Izveštaj, koji je poslednji put objavljen 2013. godine, nastojao je da prepozna osnovne izazove s kojima se međunarodni investitori susreću prilikom razmatranja ulaganja (naročito u zemljama u razvoju), pri čemu je u prvi plan izbila zabrinutost zbog kršenja ugovora o saradnji i pravno-institucionalnih rizika.

UDK: 621.396.674:338.266: 614.8.084:33.082 .22:331.11
INOSTRANO OSIGURANJE

OKVIRNA DIREKTIVA 89/391: MERE ZA PODSTICANJE POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA RADNIKA NA RADU

Uporedo s pripremama za stvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije, u naporima da se evropskim radnicima omogući da što efikasnije iskoriste pogodnosti takvog tržišta, kao važan deo svog mandata predsednika Evropske komisije Žak Delor prepoznao je da je neophodno uključivanje sindikata zapadnoevropskih zemalja u kreiranje propisa na području radničkih prava. Okvirna  direktiva 89/391 usvojena je s namerom uvođenja mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu. Pomenuta direktiva odnosi se na zaposlene i u privatnom i u javnom sektoru, s izuzetkom zaposlenih na posebnim aktivnostima u okviru javne službe, poput oružanih snaga, policije ili određenih službi za zaštitu građana.

UDK: 368(477):328.185:339.137.2:657.412.7:330.131.7+339.727.24
INOSTRANO OSIGURANjE

RAZVOJ OSIGURAVAJUĆEG TRŽIŠTA U UKRAJINI I GLOBALNI TOKOVI U OSIGURANJU

Delatnost osiguranja u Ukrajini odlikuje se izuzetno niskim nivoom premije i nedovoljnom zastupljenošću kako u stanovništvu tako i u svakodnevnom poslovanju. Veći deo protekle decenije  ukrajinska ekonomija provela je u recesiji, što je najpre posledica globalne finansijske krize, a potom i rezultat političkih nestabilnosti. Navedeni uzroci, uz hroničan problem korupcije i pravnu nesigurnost, u prethodnim godinama doprineli su odlivu inostranog kapitala iz osiguranja i povlačenju inostranih kompanija sa tržišta, dok je tendencija u ogromnoj većini zemalja ovog dela sveta obrnuta. Članak nastoji da prepozna osnovne tokove, uslove i razvojne perspektive ukrajinskog tržišta osiguranja i da doprinese njegovom boljem pozicioniranju na svetskom tržištu.

UDK: 627.22: 655.535.5:368:(497.11):(4-672EEZ)+347.793+316.47.052
INOSTRANO OSIGURANjE

USVAJANJE EVROPSKIH TEKOVINA U KONTEKSTU PRIPREMA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 9 U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

U poslednjem kvartalu 2017. godine Radnoj grupi za proširenje Evropske unije iz Beograda je poslat predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 9 u pregovorima koje se odnosi na finansijske  usluge. Pored verovatnog otvaranja nekoliko drugih poglavlja za koje je do isteka 2017. godine već poslat nacrt pregovaračkih pozicija, otvaranje Poglavlja 9, koje se može očekivati u prvoj polovini 2018. godine, predstavljalo bi važnu poruku, s obzirom na to da su finansijske usluge veoma važan element evropskog tržišta. U okviru Poglavlja 9 u delatnosti osiguranja i penzijskih fondova  regulišu se obaveze usvajanja normi kojima se uređuje davanje saglasnosti  za rad, poslovanje i nadzor  osiguravača životnog i neživotnog osiguranja, uključujući i reorganizaciju osiguravača koji imaju podružnice u više zemalja EU. Takođe, dodatni akti uređuju neživotno osiguranje u domenima saosiguranja, putnog osiguranja i osiguranja kredita. Tekovine se odnose i na standarde za nadziranje grupa osiguravača, regulatorni okvir u domenu reosiguranja kako bi se uklonile barijere u poslovanju, npr. obaveza zalaganja imovine reosiguravača; takođe, bliže su propisane i norme za godišnje finansijsko izveštavanje osiguravača.

UDK:(067.7)(1-87)(051):338.101.541:52-86:(1-67)(437.1)+(437.6)+(438)+(439):368:316.42 +339.9+323.23
INOSTRANO OSIGURANjE

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA NA PRIMERU ZEMALJA VIŠEGRADSKE GRUPE

Počev od pada Gvozdene zavese, zemlje Višegradske grupe ili zemlje „Višegradske četvorke (V4)“ – Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska – prošle su kroz sveobuhvatne ekonomske, društvene i političke promene. Proces preobražaja započet 1990. godine, koji se sastojao u prelasku s komandne ekonomije na tržišnu privredu, potvrđen je ali i nastavljen ulaskom tih država u Evropsku uniju 2004. godine, da bi 2008. počeli da se osećaju i efekti svetske finansijske krize. Usledila je kriza evra uz otežano širenje evrozone, kojoj se od zemalja V4 priključila samo Slovačka, i to na početku krize, 2009. godine.

UDK: 65.012.23:339.94:061.1EC:368.811:339.9:658,168.3: 368.025.4:339.1
INOSTRANO OSIGURANjE

PERSPEKTIVE EVROPSKOG OSIGURANJA – 2017. KAO PRILIKA ZA PONOVNU PROCENU

Analiza nekoliko evropskih stručnjaka grupacije „Ernst & Young“ pokazuje da se evropski osiguravači u 2017. godini nalaze na prekretnici, naročito usled spoljnih izazova, finansijske krhkosti i pojačane konkurencije, čemu doprinose i varijabilni prihodi i tržišna potražnja. S druge strane, analiza pokazuje da osiguravači dobijaju priliku da izvuku korist od tehnoloških inovacija i izmenjenim preferencijama osiguranika, kako bi mogli da obezbede dalji razvoj poslovanja. Nasuprot promenama u domenu politike, ekonomije i regulative, evropski osiguravači moraće ponovo da ispitaju svoje strategije, usluge i poslovne modele kako bi izdržali trku na tržištu koje se brzo razvija. U tom smislu, 2017. autori posmatraju kao godinu za planiranje usmereno ka izmenjenom tržištu koje bi moglo da nastupi do 2020. godine.

UDK: 621.3.099( 1-924.22):(4-672 EEZ):368:368.032.7:368.214:339.176
INOSTRANO OSIGURANjE

DA LI SE PRIPREMA „TVRDI BREGZIT“?

Na iznenađenje velikog broja svetskih stručnjaka, medija, ali i državnika, 52 odsto građana Velike Britanije koji su se odazvali referendumu 23. juna 2016. godine odlučilo je da njihova država odustane od višedecenijskog članstva u Evropskoj uniji, iako je sama podrška Bregzitu bila daleko od zanemarljive na nacionalnom nivou (od 53,4 posto u Engleskoj, 52,5 odsto u Velsu, 44,2 odsto u Severnoj Irskoj do svega 38 procenata u Škotskoj).2 Prvi efekat izjašnjavanja odmah se osetio na berzama, gde je snažno opala vrednost akcija u domenu osiguranja.3 Londonska berza zabeležila je pad vrednosti deonica od preko 15 odsto (Legal&General, Standard Life), „Axa“ i „Generali“ u kontinentalnoj Evropi takođe su osetili jak pad, a čak i američki osiguravači poput „MetLife“ i „Prudential Financial“ pogođeni su padom vrednosti akcija od sedam procenata.

UDK: 338.266 (4-62EEZ):368.16.003.12+ 65.12:339.91:061.1EEZ+(947.11)
INOSTRANO OSIGURANjE

UTICAJI DIREKTIVE 2007/60/EZ O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA U ZEMLJAMA EU, REGIONU PODUNAVLJA I U REPUBLICI SRBIJI

Direktiva 2007/60/EZ o proceni i upravljanju rizicima od poplava (kolokvijalno poznata i kao Floods Directive tj. Direktiva o poplavama) od država članica Evropske unije zahteva da procene u kojoj su meri svi vodotokovi (poput reka, morskih i okeanskih obala itd.) pod rizikom od poplava, da mapiraju odnosno projektuju domete poplava, kao i rizike po imovinu i stanovnike u pogođenim oblastima, te da preduzmu odgovarajuće i koordinisane mere za smanjenje tih rizika.2 Pored ostalog, Direktiva predviđa jasnija prava javnosti da pristupi informacijama o rizicima od poplava i upozna se s odgovarajućim merama u cilju jačanja uticaja na proces planiranja.3 Pored navedenih obaveza koje proističu iz njihovog članstva u EU, članice Unije obavezuju se i na koordinaciju u praktičnom upravljanju rizicima od poplava sa svim zemljama u relevantnom međunarodnom rečnom basenu, što uključuje i zemlje nečlanice poput Srbije, uz obavezu da u solidarnom duhu ne preduzimaju mere koje mogu da uvećaju rizike od poplava u susednim zemljama.4 Takođe, prilikom primene navedene direktive države članice Evropske unije uzimaće u obzir i dugoročne trendove poput procesa klimatskih promena i praksi radi održive upotrebe zemljišta.

UDK: 681.3+ 368.021:347.77.012+316.422:339.378:621.38:368.023.5:87.052
INOSTRANO OSIGURANjE

IZVEŠTAJ O „TEHNOOSIGURANJU“

Delatnost osiguranja na globalnom nivou vredna je gotovo pet biliona dolara, a osiguravajuće kuće su pod rizikom da ulaskom novih aktera izgube svoj deo ovog dragocenog tržišta. To se može objasniti time što su ti „privilegovani igrači“ (legacy players) oduvek bili sporiji u modernizovanju u poređenju s kompanijama iz drugih grana finansijske delatnosti.

UDK: 338.266:341.176(4): 368(083):347.953:35.082.2:342.722
INOSTRANO OSIGURANjE

PRIMENA DIREKTIVE 2004/113 EVROPSKOG SAVETA U SKLADU SA PRESUDOM TEST-ACHATS EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Evropsko nadzorno telo za osiguranje i strukovno penzijsko osiguranje (EIOPA) 2014. godine objavilo je Izveštaj o primeni presude Test Achats u nacionalnim zakonodavstvima. Izveštaj je zabeležio napredak u sprovođenju presude Evropskog suda pravde C-236/09 (Presuda Test-Achats ) iz 2011. godine, koja je imala značajne posledice u pogledu cene osiguranja prema polu.             2 Presudom TestAchats potvrđena su prava na jednak tretman muškaraca i žena u pristupu i nabavci dobara i usluga, zbog čega je obuhvaćenim institucijama, poput osiguravača, dat rok do 21. decembra 2012. godine da prestanu sa drugačijom praksom i usklade svoje aktivnosti i pravila. Zapravo, navedenom presudom upotreba pola kao faktora rizika kod osiguravajućih društava proglašena je nepoželjnom, a u skladu sa odlukom Evropskog suda pravde, nakon 21. decembra 2012. godine, osiguravači više nisu smeli da koriste faktore vezane za polnu pripadnost radi izračunavanja pojedinačnih iznosa premija ili beneficija.

UDK: (061.7) 655.535.5: 336.765: 343.126
INOSTRANO OSIGURANjE

ARBITRAŽA UMESTO SUĐENJA

Bez obzira na to da li se radi o rešavanju šteta ili isplati odštete, kada se klijent i osiguravač spore, potrošač neće morati da ide pravo pred sudiju. Iz perspektive potrošača, osiguravačeva naknada je ponekad premala, a klijent je ponekad nezadovoljan i uslugom. Kako sudije ne bi morale da presuđuju u skupim procesima u svim sličnim situacijama, uspostavljen je ombudsman za osiguranje – telo za arbitražu kojem se potrošači mogu žaliti besplatno. Najvažnija pitanja i odgovori na tu temu slede.

UDK: 368.023-054.73(430) 347.764(430)
INOSTRANO OSIGURANjE

GRAD KAARST: FDP PODRŽAVA OSIGURANJE IZBEGLIH LICA

Ko naknađuje štetu u slučaju da je nenamerno izazove tražilac azila u Nemačkoj? Liberali predlažu da grad Kaarst sklopi ugovore o osiguranju od odgovornosti, čije bi troškove izbegla lica trebalo da snose samostalno.

UDK: 368.072.2(-672EU) 336.1.078.3(4-672EU) 347.73(4-672EU)
INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA O FINANSIJSKIM KONGLOMERATIMA: ODRAZ JAČANJA TRŽIŠNIH VEZA

Usvajanjem Direktive 2002/87 težilo se pojačanju nadzora nad fi nansijskim konglomeratima – velikim fi nansijskim grupacijama (bankarskim i osiguravajućim grupama itd), aktivnim u različitim fi nansijskim sektorima, često i na prekograničnom nivou.2 Glavni cilj Direktive jeste doprinos uvećanju fi nansijske stabilnosti i zaštite potrošača. Direktiva je stupila na snagu 2003. godine, a države članice su imale rok do 2004. godine da je transponuju u nacionalna zakonodavstva.

UDK: 368.027.4:336.31. 336.717.22(4-672 EEZ)
INOSTRANO OSIGURANjE

Uređivanje osiguranja depozita u evrozoni doneće korist

Kako bi bankarska unija bila kredibilna, u razmatranje se mora uzeti evropska dimenzija bezbednosti štednje. Podrška vladinim obveznicama koju pružaju banke mora biti ograničena. Evropska komisija prošlog novembra predstavila je svoje predloge za evropsko osiguranje depozita. Zvaničnici se nadaju da će uspeti da stabilizuju bankarski sistem i razdvoje troškove fi nansiranja banaka od solventnosti njihovih matičnih država. Time bi bio postignut i prvobitni cilj bankarske unije: da se raskine veza između država i njihovih bankarskih sistema.

UDK: 35.078.2:338.266(4-672EEZ) : 340.137: 655.561:368
INOSTRANO OSIGURANjE

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja: minimalni zahtevi za harmonizaciju i neujednačena pravila

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja uglavnom predviđa aktivnosti koje su pobrojane i u prethodnoj direktivi o posredovanju u rešavanju sporova u osiguranju. Uprkos nameri da se nacionalna zakonodavstva adekvatnije usklade, minimalni zahtevi za harmonizaciju ne akcentuju u dovoljnoj meri problem neujednačenih pravila u državama članicama, ali ostavljaju prostor za striktnije regulisanje u zemljama koje žele da podrobnije urede tu oblast. Direktiva potvrđuje i rastući značaj domena zaštite korisnika usluga osiguranja u Evropskoj uniji.

UDK: (497) 06.053.5:336.711: 336.77:658.88
PRIKAZ KONFERENCIJE

NENAPLATIVI KREDITI – IZAZOV ZA BANKARSTVO U REGIONU

U svečanoj sali beogradskog hotela „Hajat“ 8. novembra je priređen Regionalni samit guvernera, bankara i privrednika, uz podršku „Dunav osiguranja“ u svojstvu zlatnog sponzora skupa. Konferencija pod nazivom „Finansijski sistemi u regionu” okupila je čelnike centralnih banaka iz susedstva, predstavnike delatnosti osiguranja, međunarodnih organizacija i uvažene privrednike kojima je dobrodošlicu poželela dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije (NBS). Dr Marko Ćulibrk, generalni direktor najveće domaće osiguravajuće kuće, izlagao je u okviru panela „Bankarski sistem i privreda - odgovori na posledice krize“ u okviru kojeg su učesnici polemisali na temu teškoća u evrozoni i njihovog „prelivanja“ na ranjive ekonomije regiona, te uticaja matičnih banaka na poslovanje njihovih „kćerki-firmi“ u jugoistočnoj Evropi i dometa delovanja nadzornih vlasti Unije na likvidnost i kreditni potencijal regionalnih banaka. Razmatrane su i potrebe za intervencijom država i centralnih banaka i mere odbrane kursa putem deviznih rezervi.

UDK: 35.082.2 :51-7: 368.021.26: 316.647.82: 341.388(4-672EEZ)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POL (NI)JE FAKTOR U AKTUARSKOJ ANALIZI

Odlukom Evropskog suda pravde iz 2011. godine, proglašen je ništavnim član 5, st. 2. Direktive Saveta 2004/113/EC, čime je osiguravačima poručeno da više ne smeju da uzimaju u obzir pripadnost određenom polu prilikom izračunavanja visine premije i naknade, odnosno davanja iz osiguranja. Dotadaš- nja praksa primene navedene odredbe Direktive kvalifikovana je kao vid polne diskriminacije i kršenje relevantnih odredaba Povelje o osnovnim pravima u Evropskoj uniji. Osiguravačima je dat rok do 21. decembra 2012. godine da, u svetlu donete presude, otpočnu sa prodajom „polno neutralnog” auto-osiguranja, a države članice Unije preduzele su određene korake u pravcu ujednačavanja cena za osiguranike muškog i ženskog pola.

UDK:303.71:64.031.6:347.374:368.3(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

SKUP POVODOM OBJAVLJIVANJA EDICIJE FINANSIJE TOP 2012/2013

Povodom objavljivanja publikacije Finansije top 2012/2013 i specijalnog dodatka „Korporativno upravljanje: dobitna kombinacija“, časopis Biznis&Finansije organizovao je 17. juna u Medija centru Konferenciju za prijatelje. Edicija sadrži pregled najuspešnijih banaka i osiguravajućih društava u 2012. godini, stručne tekstove o poslovanju bankarskog sektora, osiguravajućih društava i brokerskih kuća, lizing i revizorskih firmi u 2012. godini i prvom kvartalu 2013. godine u Srbiji i u regionu, kao i analize dosadašnjeg rada dobrovoljnih penzijskih i investicionih fondova u našoj zemlji. „Dunav osiguranje” izdvojeno je kao vodeća kompanija prema visini aktive na tržištu. Učesnici Konferencije obrađivali su temu različitih antikriznih mera i perspektiva za ponovno zatezanje monetarnih okvira, probleme nenaplativih kredita, uticaje visokih tehnologija na sektor finansija, ulogu revizora, kao i investicionu i poslovnu klimu u kontekstu očekivanja datuma za početak pristupnih pregovora Srbije sa EU.

UDK: (047.3)341.18:614.8.084:725.7:614.84:397.85(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

KОNFЕRЕNCIЈA О BЕZBЕDNОSТI UGОSТIТЕLjSKIH ОBЈЕKАТА „SAFETY, QUALITY, SECURITY“

Uz stručnu pоdršku Sеktоrа zа vаnrеdnе situаciје МUP-а Srbiје i Uprаvе zа bеzbеdnоst i zdrаvlје nа rаdu Мinistаrstvа rаdа i sоciјаlnе pоlitikе, kao i Мinistаrstvа finаnsiја i privrеdе, rеdаkciјa stručnоg čаsоpisа zа sаvrеmеnо hоtеliјеrstvо i turizаm „Тuristički svеt“ i аgеnciјa zа bеzbеdnоsni mеnаdžmеnt „Аlаnsа inžеnjеring“ organizovale su Kоnfеrеnciјu о bеzbеdnоsti u ugоstitеlјskim оbјеktimа, koja je оdržаnа 17. аprilа 2013. gоdinе u hоtеlu „ЈАТ Slаviја” u Bеоgrаdu. Skup је оrgаnizоvаn s cilјеm dа sе hоtеliјеrimа i rеstоrаtеrimа prеdоčе nајsаvrеmеniја sаznаnjа i rеzultаti istrаživаnjа u оblаsti bеzbеdnоsti ugоstitеlјskih оbјеkаtа, kао i nоvа prаktičnа rеšеnjа u dоmеnu zаštitе lјudi, imоvinе i pоslоvаnjа. U оkviru prеzеntаciја licеncirаnih kоmpаniја zа pružаnjе uslugа оčuvаnjа bеzbеdnоsti оbјеkаtа i rаzličitih spеciјаlizоvаnih аgеnciја, prisutnimа је prеdstаvlјеnа i nајmоdеrniја оprеmа, urеđајi i srеdstvа zа fizičkо-tеhničku zаštitu, оbrаzоvаnjе i оsigurаnjе.

UDK:336.741.232:338.266 (339.923:061.1 EEZ):368.911:336.711.6(430)
INOSTRANO OSIGURANjE

POMEŠANA OSEĆANJA I RIGIDNI POGLEDI NA SOLVENTNOST II

Niske kamatne stope i preteći japanski ekonomski scenario dovode u pitanje osnove modela poslovanja osiguravača života. Kroz prizmu direktive Solventnost II, problem se samo zaoštrava. Nevolja je toliko evidentna da se u struci već pominju mere koje bi trebalo da preduzme nemačka vlada. Njihov argument glasi: Ukoliko Vlada želi privatne oblike zbrinjavanja za starost koji su funkcionalni, relevantni okviri moraju se pooštriti. Sve manja fleksibilnost, u kombinaciji sa skrivenim sredstvima (rezervama), sugerišu predstavnicima struke da je neophodno izraditi plan. Glavobolju im zadaju i nerealne cene obveznica s dužim periodom dospeća. „Potrebno je lobirati”, rekao je Michael Renz na jednom od diskusionih panela koje je organizovala bonitetna agencija „Standard & Poor’s” u Frankfurtu. „Šta bi moglo da uveća snosivost rizika preduzeća? Ona ne mogu mnogo da utiču na ove modele”. Renz je matematičar, predsedavajući Nemačkom udruženju aktuara i član odbora „Zuricha”. Njegova se preduzeća bave prodajom preko šaltera „Dojče banke” i u međuvremenu su se gotovo isključivo ograničila na osiguranje života povezano sa ulagačkim fondovima. Njihova prednost u tome je što klijent snosi investicioni rizik.

UDK: 657.631.6:519.718: 657.423.5: 368.914+657.412.7 (339.923.061. 1 EEZ)
INOSTRANO OSIGURANjE

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ EIOPA O FINANSIJSKOJ STABILNOSTI

Slaba ekonomska perspektiva, narasli ekonomski disbalansi i izvesnost prolongiranja niskih kamatnih stopa stvaraju vrlo negativne srednjoročne izglede za finansijsku stabilnost osiguravajućeg i penzijskog sektora. Mada stope profitabilnosti i kapitala osiguravajućih društava generalno ostaju na zadovoljavajućem nivou, trenutna regulatorna mreža (Solventnost I) ne dozvoljava supervizorima da steknu celovit uvid i da adekvatno nadziru relevantne tržišne i kreditne rizike. Profitabilnost reosiguravača u narednim mesecima najverovatnije će ostati pod pritiskom usled viška kapaciteta na tržištu i umanjene potražnje za uslugama reosiguranja, kao rezultat slabih globalnih makroekonomskih pokazatelja. Od 2011. godine, institucije za obavezne penzijske fondove (IORPs), usled smanjenih prihoda, suočene su sa zabrinjavajućim padom prilikom obezbeđivanja sredstava.

UDK:061.7:341.18 :394.912 (4-672EEZ) + 336.711(497.11):165.17:330.564.22+ 368.03
PRIKAZ SAVETOVANjA

INOVACIJE POČIVAJU NA ZNANJU, NOVCU I POVERENJU

Bankovna unija, fiskalna unija, ili korak dalje, ka političkoj uniji? Dvadeset i sedam zemalja „evropskog bloka“ Dan Evrope dočekale su opterećene novim idejama o funkcionisanju jedinstvenog ekonomskog prostora, dok je Republika Srbija iščekivala kraj izbornog ciklusa koji bi je izveo na put daljih reformi. Simbolično ili ne, Šesta godišnja konferencija održana je u Narodnoj banci Srbije 10. maja, na temu „Inovacije i preduzetništvo: alat za uspeh na tržištu EU“. Prema tradiciji, organizator skupa povodom evropskog praznika bio je Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Centra za promociju nauke. Skup su svečano otvorili prof. dr Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA, doc. dr Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije, Mete Kjuel Nilsen, ambasador Kraljevine Danske u Srbiji kao predstavnik zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, te ambasador EU u Srbiji Vensan Dežer.

UDK: 061.7: 368.91: 314.17+ 314.14 (430)
INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

NEĆE SVI OSIGURAVAČI ŽIVOTA IZBEĆI POSLEDICE DEMOGRAFSKOG PADA

Demografski razvoj u Nemačkoj vodi nezaustavljivom smanjenju tržišta osiguranja života. Nakon preuređenja tržišta koje će uslediti opstaće samo finansijski snažni osiguravači sa strožom kontrolom troškova i uspešnim ulaganjem kapitala

sr_RSSR