Teorija
i praksa
u osiguranju

CONFERENCE REVIEW

TWENTY SIXTH CONFERENCE OF KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

ABSTRACT

Dvadeset šesti susreti Kopaoničke škole prirodnog prava održani
su na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2013. godine. Zadata opšta tema
glasila je „Pravo i dostojanstvo”. Organizatoru je prispelo 210 referata, od čega
je prihvaćeno i objavljeno 206 radova domaćih i stranih autora. Svi prihvaćeni
referati raspoređeni su na šest katedri i u 23 sekcije, tako da je o njima moglo da
diskutuje oko 2.000 učesnika – pravnika iz 22 države. Svih 210 referata objavljeno
je u časopisu za pravnu teoriju i praksu Udruženja pravnika Srbije Pravni
život, u četiri toma na 3.100 stranica. Ovim prikazom obuhvaćeni su referati gde
su neposredno obrađene teme iz materije prava osiguranja, kao i nekoliko njih
koji su mogli da budu od interesa za delatnost osiguranja.


UDK: 061.7:303.443:368:34.01 TWENTY SIXTH CONFERENCE OF KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW Page: 90-95
en_GBEN