CONFERENCE REVIEW

REVIEWS OF SPECIALIZED SEMINAR ,,PREVENTION, RISK MANAGEMENT AND INSURANCE OF BUILDINGS AGAINST FIRE”

Abstract

U organizaciji Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizikom od
požara (DITUR), u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), 17.
marta održan je jednodnevni specijalistički seminar „Prevencija, upravljanje
rizicima i osiguranje od požara na objektima”. Seminar se pokazao kao
jedinstven spoj naučnih i teorijskih saznanja s praksom primene materijala i
sredstava najnovije proizvodnje, u cilju što efi kasnije zaštite objekata od požara.
Svi predavači na seminaru svoja izlaganja propratili su prezentacijama
u najsavremenijoj formi i mnoštvom najnovijih informacija iz oblasti zaštite od
požara kod građevinskih objekata.


UDK: 005.334:614.841]:005.745(497.11)”2016”(049.32) Rakić, Slavica REVIEWS OF SPECIALIZED SEMINAR ,,PREVENTION, RISK MANAGEMENT AND INSURANCE OF BUILDINGS AGAINST FIRE” Page: 73-76
en_GBEN