FOREIGN THEORY AND PRACTICE

INSURER’S QUESTIONNAIRE

Abstract

Osiguravač često od ugovorača osiguranja zahteva da mu
pismeno odgovori na postavljeni upitnik. U zavisnosti
od dobijenih odgovora, osiguravač će doneti odluku da li
će prihvatiti da zaključi ugovor o osiguranju i pod kojim
uslovima.


UDK:340.142(410.1):368.021 INSURER’S QUESTIONNAIRE Strana: 54-55
en_GBEN