Paunović, dr Marija

Marija Paunović je rođena 1972. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. U novembru 1997. godine diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Aktuarstvo i odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Donošenje investicionih odluka u osiguravajućim kompanijama“. Doktorirala je na Fakultetu za kompjuterske nauke u Beogradu, sa tezom „Matematički metodi i fazi regresioni modeli u aktuarskoj analizi“.

Marija Paunović ima bogato radno iskustvo. Od 1998. do 2001. godine radila je kao stručni saradnik za planiranje i realizaciju projekata i naučno istraživačku infrastrukturu u Saveznom ministarstvu za razvoj, nauku i životnu sredinu i savetnik u Sektoru za nauku i naučnotehnološki razvoj i naučnoistraživačku infrastrukturu, istog ministarstva. Kao načelnik odeljenja za planiranje i realizaciju projekata i naučnoistraživačku infrastrukturu u Saveznom sekretarijatu za razvoj i nauku radila je 2002. godine, gde je vodila i ugovarala finansiranje preko 270 naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, bila zadužena za bazu naučnih radnika, eksperata, opremanje naučnoistraživačkih organizacija neophodnom opremom i dr.

Od 2003-2005. godine radila je na mestu direktora Sektora osiguranja imovine u „Balkan osiguranju“, a zatim kao direktor razvoja u HK „Best Komerc“. Aktuarske poslove obavljala je u „Balkan osiguranju“ i „Merkur osiguranju“, angažovana po ugovoru o delu u više osiguravajućih društava, Ministarstu finansija, a radila je i kao stalni veštak Udruženja osiguravača Srbije.  Od 2007. godine radi kao nastavnik na više fakulteta na predmetima Matematika, Matematika sa informatikom i Statistika. Trenutno je zaposlena na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, a angažovana je i na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu i Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Valjevu kao docent na predmetima Poslovna matematika i Statistička analiza i verovatnoća na osnovnim studijama, i na master studijama na predmetima Ekonometrija i Matematičko-statistički modeli u ekonomiji. Marija Paunović je položila sve ispite na doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Primenjena matematika. U procesu je izrade druge doktorske teze.

Učesnik je mnogih stučnih projekata, međunarodnih i domaćih konferencija, objavila je veliki broj naučnih radova, kao i knjigu Poslovna matematika sa praktikumom.

Član je Supranational Relations i Advice&Assistance komiteta pri International Actuarial Association (IAA). Od osnivanja je sekretar Udruženja aktuara Srbije. Ovlašćeni je aktuar i član Komisije za licenciranje ovlašćenih aktuara u Narodnoj banci Srbije.

UDK:502.58:368.021.1:368.025.4:368.025.61:368.02:368.028
ARTICLES

NATURAL CATASTROPHE RISK MANAGEMENT

Osiguranje i reosiguranje svrstavaju se među ključne oblike finansijske zaštite od katastrofalnih događaja. U savremenom dobu sve veći značaj za procenu rizika od prirodnih katastrofa imaju probabilistički modeli, koji se koriste za kreiranje usluga osiguranja i reosiguranja namenjenih zaštiti građana, pravnih lica, ali i zaštiti budžeta države i lokalnih samouprava. Alternativni oblici reosiguranja od prirodnih katastrofa, povezani sa tržištem hartija od vrednosti, mogu takođe dati značajan doprinos unapređenju tržišta (re)osiguranja od prirodnih katastrofa. Ključne reči: prirodna katastrofa, koncept otpornosti na prirodne katastrofe, upravljanje rizicima, osiguranje i reosiguranje od prirodnih katastrofa, probabilistički modeli za procenu rizika, Nat CAT XL, Cat Bonds

UDK: 613.11:518.2(083.6):616-036.8:314.48: 312.2:457.23
ARTICLES

ADJUSTMENT OF MORTALITY TABLES BY LIMITED FLUCTUATION METHOD

Credibility theory provides tools to deal with the randomness of data that is used for predicting future events. The credibility procedure is used to improve the statistical signifi cance of parameter estimates in a given task. Because it has been used since the very beginnings of actuarial practice, it is one of the most productive actuarial techniques, and is still being developed and adapted to solve contemporary problems. In this paper, the credibility procedure will be used to modify the standard population mortality table, more specifi cally the Serbian mortality table for females (Mortality Tables of the Republic Statistical Offi ce 2010-2012), to refl ect the experience with a particular subset of population and thus establish a more reliable estimate of mortality by including into analysis the experiential data and subgroups.

Key words: mortality tables, mortality rates, credibility

UDK: 678.01:519.87:368.025.61:51-7:581.8:159.9.015
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

APPLYING FUZZY MATHEMATICS TO RISK ASSESSMENT IN INSURANCE INDUSTRY

As system structures are complex, and non-linearity, uncertainty, coincidence, variability, etc. occur, most dynamic systems are extremely difficult to model according to accurate and precise mathematical relations. Fuzzy mathematics (fuzzy logic, theory of fuzzy sets, etc.) can provide an appropriate alternative to exact mathematical modelling of systems or processes that are largely vague or too complex to be described by simple and clear mathematical formulas. Methods of the fuzzy system have been widely used in risk assessment and other segments of the theory and practice of insurance, such as classification, underwriting, projected liabilities, future and present value, pricing, asset allocation, cash flows, investments, and more. This paper gives an overview of the research and the possibility to apply fuzzy mathematics in insurance industry.

Key words: risk, fuzzy mathematics, insurance, actuarial, underwriting

en_GBEN