Risimović, mr Marko

Marko Risimović zaposlen je kao pomoćnik generalnog direktora IT kompanije „Saga
NFG“ Beograd na mestu menadžera za regionalni razvoj. Pre toga bio je zaposlen na
raznim pozicijama u „Takovo osiguranju“ i „Milenijum osiguranju“ od 2007. do 2019.
godine, a zatim kao stručni konsultant. Poseduje sertifikate iz oblasti aktuarstva,
reosiguranja, kanala prodaje, prodajnih veština i veština pregovaranja, itd. Osnovne
studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, master studije na
Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je u fazi odbrane doktorske disertacije
na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.

UDK:368.11:368.03:368.025.1:616-036.21:616.988(497.11):657.471.12:368.212
ARTICLES

OPERATIONS OF THE INSURANCE SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE CIRCUMSTANCES OF COVID-19 PANDEMIC

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva, zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima. U radu su ispitivani uticaji pandemije na dobit i premiju osiguranja osiguravajućih društava, a posebno uticaj promene pre- mije putnog zdravstvenog osiguranja, kao vrste osiguranja čija je premija najviše pogođena pandemijom. Ispitivanje uticaja pandemije na sektor osiguranja sprovedeno je komparativnom analizom premije osiguranja i dobiti pre i posle pandemije. Analiza uticaja varijacije premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih kuća vršena je primenom panel regresione analize. Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji značajan uticaj pandemije na sektor osiguranja Republike Srbije, kao ni uticaj promene premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih društava u Republici Srbiji. Ključne reči: osiguravajuća društva, pandemija, kovid 19, tržište osiguranja, putno zdravstveno osiguranje, zdravstvena kriza

en_GBEN