IN MEMORIAM

DR ŽIVOJIN ĐURIĆ, naučni savetnik

(1954–2022)

VODEĆI SRPSKI POLITIKOLOG, NAUČNIK I VIZIONAR

Drugog decembra 2022. godine napustio nas je dr Živojin Đurić, vodeći
srpski politikolog, dugogodišnji direktor Instituta za političke studije, osnivač i
glavni i odgovorni urednik časopisa Srpska politička misao, član Izdavačkog
saveta časopisa Tokovi osiguranja, veliki, iskreni prijatelj i saradnik.

Dr Živojin Đurić rođen je u Štubiku kod Negotina 1954. godine. Osnovne,
magistarske i doktorske studije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu. Svoju naučnu i istraživačku karijeru započinje 1980. godine u
Institutu za političke studije kao saradnik pripravnik, da bi 2008. godine stekao
najviše naučno zvanje – naučni savetnik. U više mandata bio je direktor i
rukovodilac brojnih naučnih projekata Instituta. Zahvaljujući izrazitim
organizacionim i upravljačkim sposobnostima, te izvanrednim umećem da
Institut vodi kroz brojne krize i izazove koje je ta institucija tokom decenija
svog postojanja delila s društvom u kome se nalazi, uspeo je da ga očuva i da od
njega stvori modernu naučnoistraživačku organizaciju sa oko osamdeset
zaposlenih.

Sa idejom baštinjenja nacionalne političke misli i istorije političkih ideja,
ali i promovisanja političke teorije i savremenih tokova i tendencija u političkim
naukama, dr Živojin Đurić je u saradnji s kolegama iz Instituta 1994. godine
pokrenuo časopis Srpska politička misao. Čuvajući svoje primarno tematsko
opredeljenje, časopis je, zаhvaljujući dr Đuriću kao glavnom i odgovornom
uredniku, s vremenom postao vodeća publikacija Instituta, koja je za oblast
političkih nauka priznata i prepoznatljiva u zemlji i širem regionalnom okviru,
sa kategorijom nacionalnog časopisa međunarodnog značaja.

Dr Đurić je autor desetak monografija i velikog broja naučnih članaka.
Istraživački projekti koje je pokrenuo rezultirali su brojnim radovima u oblasti
političkih nauka, afirmacijom naučnog podmlatka i razvojem međunarodne
saradnje s inostranim institucijama.

U sećanju prijatelja i saradnika biće upamćen kao veliki patriota, vizionar,
emotivan čovek, uvek spreman da podrži i pomogne.

Veliko znanje, iskustvo i dragoceni saveti dr Đurića bili su od
neprocenjivog značaja i za unapređenje našeg časopisa. Pamtićemo ga kao
otvorenog, iskrenog i dobronamernog čoveka i naučnika čiji se savet sa
zahvalnošću prima i poštuje.

Redakcija časopisa Tokovi osiguranja

sr_RSSR