IN MEMORIAM

                                        DR JOVAN ĆIRIĆ

          NAUČNIK I SUDIJA, ERUDITA ŠIROKIH HORIZONATA

Dana 12. decembra 2022. godine iznenada je preminuo dr Jovan Ćirić, sudija
Ustavnog suda Republike Srbije i naš dugogodišnji saradnik, prijatelj, član Izdavačkog saveta
časopisa Tokovi osiguranja.

Jovan Ćirić je rođen 1960. godine u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet
Beogradskog univerziteta. Od 1985. godine radi u Institutu za kriminološka i sociološka
istraživanja, gde je bio angažovan na nekoliko istraživačkih projekata. Magistrirao je 1990. na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom „Krivično delo nesavesnog lečenja
bolesnika“, a 2000. godine na istom fakultetu je i doktorirao na temu „Vanpravni uticaji na
kaznenu politiku sudova“. Iste godine prelazi da radi u Institut za uporedno pravo. Zvanje
naučni saradnik stiče 2002, zvanje viši naučni saradnik 2004, a u najviše naučno zvanje –
naučni savetnik izabran je 2009. godine. Od 2007. do 2016. godine bio je direktor Instituta za
uporedno pravo. U vreme dok je dr Ćirić bio na čelu Instituta, 2016. godine, predsednik
Republike Srbije je tu naučnu instituciju odlikovao „Sretenjskim odlikovanjem“. Objavio je
sedam knjiga – monografija i skoro 200 naučnih radova – članaka. Bio je predsednik
Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja od 2006. do 2010. godine,
član Etičkog komiteta Kliničkog centra Srbije, potpredsednik Srpskog udruženja za
medicinsko pravo, urednik časopisa Strani pravni život. Godine 2009. i 2012. bio je član
radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije. Od 2014. do 2016. godine bio je
član Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu nauke, a u nekoliko navrata bio je
član komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Bio je potpredsednik kriminološke sekcije Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i
praksu koje mu je 2013. dodelilo godišnju nagradu za ostvarenja u toj godini. Na Pravnom
fakultetu Univerziteta UNION držao je konsultacije na postdiplomskim studijama. Za sudiju
Ustavnog suda izabran je u decembru 2016. godine.

Saradnju sa uvaženim naučnim istraživačem dr Jovanom Ćirićem, redakcija našeg
časopisa otpočela je pre dve decenije, 2002. godine objavljivanjem njegovih radova na temu
krivičnopravnih aspekata u osiguravajućoj delatnosti (Krivičnopravni aspekti osiguranikove
prevare, Osiguravač između pacijenata, lekara i farmaceuta: moguće prevare i zloupotrebe).
Od 2009. godine član je Izdavačkog saveta časopisa. Njegovo iskustvo koje je nesebično delio
s nama, te dragoceni saveti bili su nam vodilja na putu do statusa naučne publikacije, koji je
časopis dobio 2015. godine. Od aprila 2016. godine, sa Institutom za uporedno pravo, na
čijem je čelu tada bio dr Ćirić, zaključujemo ugovor o saizdavaštvu, a plodnu saradnju s njim
nastavljamo i nakon što je izabran u zvanje sudije Ustavnog suda Srbije.

Našeg uvaženog, dragog saradnika dr Jovana Ćirića pamtićemo kao istaknutog
naučnog stvaraoca, velikog prijatelja, skromnog, vedrog i nadasve dobrog čoveka izuzetnog
obrazovanja i širokih interesovanja.

S neizmernom tugom, poštovanjem i zahvalnošću koje mu dugujemo opraštamo se od
njega.

                                                                                       Redakcija časopisa Tokovi osiguranja

sr_RSSR