Teorija
i praksa
u osiguranju

FOREIGN THEORY AND PRACTICE

OBLIGATION OF POLICYHOLDER TO DECLARE ALL MAJOR DATA FOR RISK ASSESSMENT

ABSTRACT

Engleski zakon o pomorskom osiguranju (MIA) od 1906. godine, koji
se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje, predviđa sledeću obavezu
ugovarača osiguranja: ugovarač osiguranja je obavezan da osiguravaču prijavi
sve materijalne podatke koji su mu poznati ili su mu morali biti poznati u
svakodnevnom poslovanju. Prema odredbi Zakona, materijalnom se smatra
svaka okolnost koja može imati uticaja na odluku brižljivog osiguravača da
donese odluku o visini premijske stope i odluči da li će preuzeti rizik. Ukoliko
ugovarač osiguranja propusti da obavesti osiguravača, osiguravač ima pravo
da ugovor o osiguranju raskine.


UDK: 341.42: 336.29: 368.023: 336.717.134: 556.04:368.025.6 Radović, dr Zoran OBLIGATION OF POLICYHOLDER TO DECLARE ALL MAJOR DATA FOR RISK ASSESSMENT Page: 96-97
en_GBEN