Radović, dr Zoran

Jedan od najvećih poznavalaca transportnog, kreditnog i pomorskog osiguranja na teritoriji bivše Jugoslavije

 

Jedan od najvećih poznavalaca transportnog, kreditnog i pomorskog osiguranja na teritoriji bivše Jugoslavije dr Zoran Radović rođen je u Beogradu 1933. godine, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Dalje obrazovanje nastavio je u Velikoj Britaniji, gde će se usavršavati na University College of London i steći diplomu na predmetima Engleski pravni metod, Transportno pravo i pravo pomorskog osiguranja, te Ugovorno i vanugovorno pravo.

Titulu doktora pravnih nauka dobio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu tezom iz oblasti pomorskog prava i osiguranja, čime je produžio kontinuitet škole velikana jugoslovenskog pomorskog osiguranja dr Veljka Tomašića. U dugogodišnjoj karijeri bavio se kako teorijom tako i osiguravajućom praksom. Tokom svog naučnog i istraživačkog rada u Institutu za uporedno pravo, gde je dočekao i penziju, dr Zoran Radović često je posećivao Englesku, u kojoj se bavio praktičnim i istraživačkim radom u brojnim uglednim institucijama poput Thomas R. Miller (P&I), London, The North of England (P&I), New Castle, The Salvage Association (spasavanje na moru), London, Lloyd’s London, Institute of Advanced Legal Studies, London, Chartered Insurance Institute, London, Institut za pomorsko pravo Pravnog fakulteta u Sauthemptonu.

Doprinos dr Zorana Radovića razvoju osiguranja van granica bivše Jugoslavije bio je zapažen i na međunarodnim konferencijama u organizaciji Međunarodne asocijacije za pravo osiguranja (AIDA) u Londonu, Parizu i Lozani, te Međunarodne asocijacije vazduhoplovnih osiguravača u Baden Badenu i Veneciji.

Svoje naučno iskustvo iskazao je i u ulozi predavača na Pravnom fakultetu u Beogradu na tečaju namenjenom pravnicima zaposlenim u oblasti spoljne trgovine. Veoma zapažena bila su i njegova predavanja na Fakultetu za pomorstvo i promet u Portorožu na predmetima Pomorsko pravo i Pomorsko osiguranje. Držao je predavanja i na Pravnom fakultetu u Mariboru, iz oblasti osiguranja izvoznih kredita i osiguranja spram rizika od terorizma.

Dr Zoran Radović autor je nekolicine naučnih monografija iz oblasti osiguranja koje su zaokružile njegovo bavljenje pomorskim i transportnim osiguranjem, a njihova posebnost ogledala se u temama koje su se obrađivale. U najpoznatije naslove ubrajaju se:

Osiguranje spasavanja na moru (1980)

Hipoteka na brodu (1986)

Osiguranje izvoznih kredita (1989)

INSURANCE FRAUDS (grupa autora) (2003).

Velikim zalaganjem dr Zorana Radovića stručni časopis iz teorije i prakse osiguranja Insurance u izdanju Kompanije „Dunav osiguranje“, koji uređuje od 2003. do kraja 2015. godine, doživeće veliki uspon i ponovo okupiti autore iz regiona da razmene iskustva o gorućim temama osiguravajuće prakse.

Dr Zoran Radović danas živi u Srbiji i Sloveniji, i dalje se aktivno bavi osiguranjem i redovno svojim radovima i prilozima doprinosi održavanju naučnog ugleda časopisa Insurance.

UDK: 655.55:331.17(497.11):332.021.8:368.041:368.042:368.9:368.81:368.14
BOOK REVIEW

DEVELOPMENT OF VOLUNTARY PENSION FUNDS IN SERBIA

Authors: Ivan D. Radojković, PhD and Boban Gajić, MAEcon.
Publisher: Lambert Academic Publishing, Year of Publishing
Pages: 46 pages

UDK:655.55: 347.79:623.828.5:656.61:347.79.6:368.796 (4-672EEZ)
BOOK REVIEW

MARITIME LAW

PRIKAZ KNJIGE : POMORSKO PRAVO Autori: Borislav Ivošević i Časlav Pejović Izdavač: Pravni fakultet Union u Beogradu, 2019. godine Obim: 902 str. Knjiga Borislava Ivoševića, profesora emiritusa, i Časlava Pejovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Kjošu u Japanu, predstavlja uporednopravnu studiju pomorskog prava s osvrtom na druge grane prava i propise Evropske unije.

UDK:35.777(1-87)616.036.22:616.188.7:339.732:368.032.1:368.191:368.81:368.811:368.861.41
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

CORONAVIRUS AND INSURANCE

Pojava koronavirusa mnoge je zatekla nespremne, među njima i osiguravače i bankare. Niko se zapravo nije snašao. Prve reakcije bile su različite. Od toga da je rizik od koronavirusa pokriven ugovorom o osiguranju koji je na snazi, preko toga da nije pokriven, do toga da osiguranik treba da plati dopunsku premiju.

UDK: 628.065 : (1-87)(046):340.132:330.123.6:338.266: (4-672EEZ): 379.85:338.48256.025.6 (340.132)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

THE IMPLEMENTATION OF LAW ON PROVISION OF TOURIST SERVICES – WHAT IS NEW FOR THE PROVIDER OF PACKAGE TOUR ARRANGEMENT SERVICE – ARRANGEMENT AND RELATED TRAVEL ARRANGEMENTS

U svom članku autor je pažnju posvetio Direktivi (EU) 2015/3202 o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojom je van snage stavljena Direktiva 90/314/EEZ. Članak predstavlja dubinsku naučnu analizu svih važnih pitanja vezanih za paket-aranžman i povezani putni aranžman, s objašnjenjima novih i složenih definicija. Razmatraju se prava i obaveze ugovornih strana, bitni elementi tog ugovora, prava ugovornih strana da menjaju ugovor, prava putnika da ugovor raskine i odgovornost organizatora paket-aranžmana. Problematika koja se u članku obrađuje vrlo je značajna za transportne preduzetnike. Naime, u praksi Evropskog suda već je ranije utvrđeno, a sada u Direktivi iz 2015. izričito i potvrđeno da je usluga kružnog putovanja vrsta paket-aranžmana. Direktiva od 2015. preneta je u hrvatski pravni poredak donošenjem Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine br. 130/2017).

UDK:655.55:351.72:343.9(083.77)+331.107:34.05 (497.11)(672 EEZ)
BOOK REVIEW

FINANCIAL CRIME

Authors: Group of authors
Publishers: The Institute of Comparative Law, Belgrade and the Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade, in cooperation with Judicial Academy, Belgrade, 2018
Editors: Jelena Kostić, PhD and Aleksandar Stevanović, MA
Number of pages: 316 pages

The book before us is part of the scientific and research project Serbian and European Law - Comparison and Harmonization, funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. The introductory part of the book emphasizes the need to improve the mechanism of combating financial crime, which has already been reflected in the adoption of new legislation in Serbia.

UDK: 655.55:004.4:303.064:655.253:347.763:655.28.028:111.3:347.18
BOOK REVIEW

FACEBOOK, DATA PROTECTION AND COURT PRACTICE

PRIKAZ KNJIGE : FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA Autori: dr Andrej Diligenski i dr Dragan Prlja Izdavač: Institut za uporedno pravo u Beogradu, 2018. godine U uvodnom delu knjige autori nas upoznaju s ulogom društvene mreže Fejsbuk koju koristi više od dve milijarde ljudi širom sveta. Ta društvena mreža prikuplja neverovatne količine svih vrsta podataka. Sa profi la korisnika preuzima podatke kao što su ime, i-mejl adresa, lista prijatelja itd. Biometrijski podaci sakupljaju se bez prethodno dobijene saglasnosti korisnika mreže, što povećava mogućnost zloupotrebe podataka.

UDK:653.55:366.5:341.632:347.413:347(099.5):368.075.8:368.025.8(497.11)
BOOK REVIEW

PROTECTION OF INSURANCE SERVICE CONSUMERS

BOOK REVIEW:
PROTECTION OF INSURANCE SERVICE CONSUMERS
Author: Professor Nataša S. Petrović Tomić, PhD
Publisher: Faculty of Law, University of Belgrade
Editor: Professor Dragan M. Mitrović, PhD
Pages: 432

UDK:341.64:368.025.55:368.023.3:347.77.043:802.0-22:368.025.88(73-43)(41)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

ADDITIONAL INSURED

Države koje su svoje propise iz oblasti osiguranja donele pod uticajem engleskog prava i prakse usvojile su različita rešenja o uređenju odnosa između osiguranika i dodatnog osiguranika. Usvojeni su novi pojmovi:
a) „Dodatni osiguranik“ je fizičko ili pravno lice koje je dodato polisi osiguranja osiguranika putem klauzule o prenosu prava (endorsement). Pruža mu osiguravajuću zaštitu u slučaju nastanka okolnosti navedenih u polisi, pri čemu nema obavezu da plaća premiju osiguranja.
b) „Dodatni imenovani osiguranik“ je fizičko ili pravno lice navedeno u polisi osiguranja. Prema osiguravaču ima ista prava kao osiguranik, a nema obavezu da plaća premiju osiguranja.

UDK: 303.443:347.918:341.231.1:368+368.029:347.98:351.941:368.025.5+657.243.2(497.11) (4-6 72EEZ)
CONFERENCE REVIEW

ECONOMY AND ARBITRATIONS

Association of Business Lawyers of Serbia
ECONOMY AND ARBITRATIONS

In June 2018, the Association of Business Lawyers of Serbia organised a conference entitled Economy and Arbitrations. In the introductory paper, Professor Mirko Vasiljević, PhD emphasized the importance of comparative advantage in resolving commercial disputes through arbitration. In his paper, the author explored the real reasons and needs to develop alternative ways of resolving commercial disputes in Serbia, especially the lack of regulations and undeveloped practice, notwithstanding the fact that private business companies and entrepreneurs are predominantly the ones expected to recognize their interest in that issue and provide their support. The author points to the general trend of extending the domain of objective arbitration to the domains that, until recently, have been reserved for the national courts. Such intensified preference for arbitration (institutional or ad hoc) has contributed to an increasing number of arbitration disputes at the international level.

UDK:796.011:347.44;368.032.1:368.023 (4-672EEZ):368.041:368.1
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

PRINCIPLES OF EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Svrha donošenja PEICL-a (PEICL: The Principles of European Insurance Contract Law) bila je uspostavljanje dobrovoljnog ugovornog osiguranja u zemljama EU. Premda je učinjen veliki  napredak da se uspostavi jedinstveno tržište osiguranja, postignuto je relativno malo da se prekogranični poslovi u osiguranju nesmetano vode, što ne važi jedino za velike komercijalne rizike.  Zbog razlika u nacionalnim pravnim sistemima i propisima u oblasti osiguranja, osiguravači su bili primorani da svoje uslove poslovanja prilagode kako bi udovoljili lokalnim zahtevima. Sa željom da se stvori zajednički okvir za evropsko opšte ugovorno pravo, Evropski parlamenat je 2009. zadužio Komisiju EU da se posveti tom zadatku. Takođe, Evropski parlamenat je 2011. rezulocijom zatražio da se radi na PEICL-u.

UDK: 347.951:338.266(4-672EEZ):174.7:341.388:( 094.571):368.023:341.245
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

UNFAIR CONTRACT TERMS DIRECTIVE AND PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Potrošači u evropskim zemljama postali su bolje zaštićeni stupanjem na snagu Direktive o nepoštenim ugovornim odredbama (Unfair Contract Terms Directive 1993/EEC), sa izmenama i dopunama od 1995, 2000. i 2013. godine.

UDK:( 083.1)(4-672EEZ):338.266:368.023.5:351.82+368.029
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

NEW INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Direktiva 2008/92/EU koja reguliše rad posrednika u delatnosti osiguranja izmenjena je Direktivom o distribuciji osiguranja 2016/97/EU (The Insurance Distribution Directive 2016/97/EU, dalje u tekstu IDD), koja će se primenjivati od februara 2018. godine.

UDK: 35.078.2:341.176(4): 341.49: 343.152+334.144:341.68+347.736
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

COUNCIL REGULATION (EC) NO. 44/2001 ON JURISDICTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

Regulativom Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 doneta su pravila koja se odnose na sudsku nadležnost u građanskim i komercijalnim predmetima. Presude koje se donose u jednoj državi članici EU biće u drugoj državi članici prihvaćene bez posebnog sudskog postupka osim ako prethodno nisu bile osporene. Doneta presuda biće sprovedena samo na osnovu njenog formalnog proveravanja.

UDK: 303.721:347.951(410.1):347.441.62
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

PRINCIPLE OF GOOD FAITH AND ENGLISH COURT PRACTICE

Još sredinom osamnaestog veka u engleskom pravu osiguranja usvojeno je načelo postupanja ugovornih strana u krajnjem poverenju. Sudska praksa engleskih sudova tom načelu pridaje poseban značaj prilikom presuđivanja spornih situacija, a slučaj Bank Leumi le Istrael BM v. British National Insurance Co. Ltd. and others, koji ćemo prikazati na to nedvosmisleno ukazuje.

UDK: (094.9):347 (497.11): 368:368.023.3: 347.411.62:366.5:347.75
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

PROVISIONS OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The paper deals with the application of the principle of utmost good faith in insurance and the extent to which this principle is adopted in the Preliminary Draft of the Civil Code of Serbia. In addition, the protection of consumers in the capacity of insureds is considered together with the impact of this protection on the application of the principle of utmost good faith in insurance. Furthermore, the impact of EU directives in this area is analysed and, eventually, the question is raised whether the utmost good faith is still applied in insurance industry.

Key words: civil code, good faith in insurance, protection of consumers in the capacity of insureds

UDK: (083.1) (4-6 72 EEZ) : 34.04: 355.442: 323.28
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

PROCEDURE INITIATED FOR NEW AMENDMENT TO THE DECISION ON COMBATING TERRORISM

Terorizam u svetu postojao je i pre terorističkog napada u Njujorku 2001. Kao rizik, terorizam je bio poznat naročito osiguravačima.

UDK: 341.64:347.794:628.26:368.2
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Za naručioca prevoza i prevozioca, zbog bezbednosti transportnog poduhvata, važno je da prevozilac dobije od krcatelja robe njen opis i karakteristike. Preko 50 odsto svih vrsta robe u pomorskom prevozu su opasne, zbog čega se njihovom prevozu mora posvetiti dužna pažnja. Prevoz opasne robe je dozvoljen. Prevoz takve robe do mesta odredišta prevozilac mora sprovesti s adekvatnim obezbeđenjem.

UDK: 347.824.4 368.24 368.97(203)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

STATUS OF PASSENGERS IN INTERNATIONAL AIR TRANSPORT

Pravni položaj putnika u međunarodnom vazdušnom prevozu regulisan je na prvom mestu međunarodnim konvencijama: • Varšavska konvencija iz 1929. • Haški protokol iz 1955. • Montrealska konvencija iz 1999.

UDK: 341.42: 336.29: 368.023: 336.717.134: 556.04:368.025.6
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

OBLIGATION OF POLICYHOLDER TO DECLARE ALL MAJOR DATA FOR RISK ASSESSMENT

Engleski zakon o pomorskom osiguranju (MIA) od 1906. godine, koji se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje, predviđa sledeću obavezu ugovarača osiguranja: ugovarač osiguranja je obavezan da osiguravaču prijavi sve materijalne podatke koji su mu poznati ili su mu morali biti poznati u svakodnevnom poslovanju. Prema odredbi Zakona, materijalnom se smatra svaka okolnost koja može imati uticaja na odluku brižljivog osiguravača da donese odluku o visini premijske stope i odluči da li će preuzeti rizik. Ukoliko ugovarač osiguranja propusti da obavesti osiguravača, osiguravač ima pravo da ugovor o osiguranju raskine.

UDK: 368.811:336.77: 339.564 (4-672 EEZ)
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

EXPORT CREDIT INSURANCE IN THE EUROPEAN UNION AND OUR COUNTRY

The article is focused on export credit insurance in Serbia, and in the European Union in particular. It has become necessary to harmonize the regulations and practice of export credit insurance. In addition, it was necessary to prevent disloyal competition among the insurers and provide better protection to the insureds.

Key words: political risks, commercial risks, credit insurance, fi delity insurance.

UDK:35.078.2: 338.266: 368.023.5: 347.413: 338.178: 351.82 (4-672EEZ)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

THE INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Nova direktiva o plasmanu (distribuciji) osiguranja (Insurance Distribution Directive – IDD) reguliše položaj posrednika u osiguranju u Evropskoj uniji. Konačan tekst usvojen je sredinom jula 2015. Direktiva unapređuje Direktivu IMD 2002 2002/92/EC, koja se odnosi na potrošače (Consumer Retail Package).

UDK: 347.951.2: 366.56:343.45:343.197(4-672EEZ)(73)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

CONSUMER PROTECTION

U Evropskoj uniji još nema dogovora o tome šta pojam „zaštita potrošača“ obuhvata. Sud pravde EU (Court of Justice of the European Union) prihvatio je da taj pojam obuhvata zaštitu potrošača, ali se na nju ne ograničava. Termin se odnosi i na socijalni poredak, prevenciju prevara i zaštitu intelektualne svojine.

UDK: 434.53:380:339.5+620.179.1+343.83
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

FRAUDS IN INTERNATIONAL TRADE

In recent months, international trade has been aff ected by frauds in many fi elds, such as in trade of goods, services, investments, marine insurance, and insurance of export trade. Even though frauds in trade are not a novelty, computerisation and the Internet have contributed to the spreading of fraudulent practices. International trade is also threatened by cybercrime. Nowadays, combating all kinds of frauds has become indispensable.
This article deals with all aspects of fraud which represent an evident danger to international trade. Particular attention was paid to the fraud detection and prevention. It is indicated that in that respect, new regulations should be enacted and legal culture should be improved.

Key words: international trade, fraud, deceit, detection and prevention

UDK:338.266( 4-672EEZ):368.811
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

SOLVENCY II – APPLICATION IN INSURANCE

Direktiva Evropske unije Solventnost II doneta je s ciljem da spreči katastrofalne posledice za osiguranike nastale usled stečaja jednog od najvećih osiguravača u svetu AIG (American Insurance Group). Namera je da taj akt regulacije spreči da se takav slučaj ponovi. Pooštreni uslovi poslovanja, koje Direktiva zahteva za osiguravače, pogodiće najveće osiguravajuće kuće kao što su „Prudential“, „Allianz“ i „Metlife“. One će morati da povećaju svoj kapital za plaćanje neočekivanih gubitaka za oko 10 odsto.

UDK: 341.63+347.918: 368
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

ARBITRATION AND ARBITRATION AWARDS IN THE FIELD OF INSURANCE

U formularima u okviru svojih polisa osiguravači često predviđaju klauzulu o rešavanju sporova putem arbitraže, dajući prednost tom načinu rešavanja sporova. Za takav pristup ima više razloga. U poređenju sa sudskim postupkom, arbitražni postupak je brži i jeftiniji. Arbitražno veće je sastavljeno od stručnjaka iz oblasti osiguranja kojima je terminologija iz polise razumljivija. Odluka je često i predvidljivija. Izbegava se mogućnost da naknade, na koje osiguranici imaju pravo, budu neopravdano uvećane. Iskustvo govori da lekari koji veštače i sudije koji presuđuju određuju veće naknade ako im je poznato da će ih platiti osiguravači. Ugovaranjem arbitraže isključuje se mogućnost da sudija utvrdi visinu naknade, naročito kod osiguranja od odgovornosti, npr. automobiliste kao osiguranika.

UDK: 655.55:347.933:347.72.036+06.434:368.021.1:368.031.9
BOOK REVIEW

STOCK COMPANY DIRECTORS AND BOARD MEMBERS LIABILITY INSURANCE

Prikaz knjige : "OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA". Autor: Nataša C. Petrović Tomić Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011. Obim: 387 strana

UDK:35.073.55(4-672EEZ):338.266:340.47+347.736:368.03
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIRECTIVE 2001/17/EC ON REORGANIZATION AND BANKRUPTCY OF INSURANCE COMPANIES

Direktiva 2001/17/EC predviđa mere za reorganizaciju i stečaj koje se odnose na osiguravajuća društva. Relevantne odluke donosi nadležno telo države članice Evropske unije u kojoj je, primenom nacionalnih propisa, osiguravajuće društvo registrovano. Postupkom će biti obuhvaćeni svi ogranci i fi lijale društva koji posluju u EU. Poverioci će biti blagovremeno obavešteni i neće biti diskriminisani bez obzira na to u kojoj državi članici imaju domicil.

UDK:341.981( 410.1): 341.49:340.142
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

GOVERNING LAW OF ENGLISH COURT VERDICTS

Određivanje merodavnog prava predstavlja pravnu problematiku svoje vrste, zbog čega je prirodno da za njegovo regulisanje služe norme sa specijalnim karakteristikama. To su kolizione norme. Naziv „kolizione norme“ prihvaćen je u teoriji međunarodnog prava, a uključuju ga i propisi naše zemlje.

UDK: 061.27+72.5+ 368.8:796.011.3:368.08
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

INSURANCE INSTITUTES

The Article describes why the insurance institutes have become important for the development of the insurance industry. During the last few years, the number of the insurance institutes has increased. Their role is important not only for the education of the insurance professionals, but also for the protection of the insured persons and clients; this is why the institutes tend to conceive the future developments in the field of insurance.

Key words: institute, education, insurance professionals, systemic risk, stability of the insurance industry

UDK: 338.266(4-672EEZ) : 368.166.1+ 627.516+ 368.025.4
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIRECTIVE OF EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL ON THE FLOOD RISK ASSESMENT AND MANAGEMENT – DIRECTIVE 2007/60/EC

Pri donošenju Direktive 2007/60/EC Evropski parlament i savet uzeli su u obzir sledeće momente u vezi s poplavama: • da uzrokuju žrtve i iseljavanje stanovništva, te da ugrožavaju čovekovu sredinu i ekonomski razvoj Zajednice; • da predstavljaju prirodan fenomen koji se ne može sprečiti; • da je potrebno smanjiti rizik od poplava i posledice koje proističu, a utiču naročito na ljudsko zdravlje, životnu sredinu, kulturno nasleđe, privrednu aktivnost i infrastrukturu.

UDK:341.64(4):347.518:368.861.82 (410.1)+(430)+ (492)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

COURT PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ECJ)

Osiguravač iz Engleske i njegov osiguranik koji je povređen u udesu u drugoj državi Evropske unije do kraja 2008. godine nisu imali mogućnost da tužbom ostvaruju naknadu štete od inostrane osiguravajuće kuće čiju polisu osiguranja od odgovornosti ima vozač koji je štetu prouzrokovao. Bili su zato primorani da naknadu ostvaruju u državi osiguravača lica koje je prouzrokovalo udes.

UDK:338.266:368.027.4 (4-672 EEZ)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIRECTIVES ON DEPOSITS INSURANCE

Evropski parlament doneo je Direktivu o osiguranju depozita (Directive 94/19/EC) 12. jula 2010. godine. Potom je izvršena njena revizija. Osiguranjem se predviđa ograničena isplata deponovanog novca depozitarima u slučaju da banka nije više u mogućnosti da im isplaćuje novac. Sa stanovišta finansijske stabilnosti, tako se sprečava panika depozitara zbog koje mogu da pohrle po svoj novac. Osiguranje depozita čini sastavni deo bezbednosti finansijskog sistema i unapređuje njegovu stabilnost. Jedan od razloga što je uvedeno osiguranje depozita, navodi se, jeste veća mogućnost banaka da investiraju deponovana sredstva, zbog čega ne moraju da vode računa o opasnosti da ih depozitari masovno podignu. Osiguranjem depozita interesi depozitara su zaštićeni. Nacionalni osiguravači depozita često se učlanjuju u međunarodnu asocijaciju osiguravača depozita (International Association of Deposit Insurers), ustanovljenu radi doprinosa stabilnosti finansijskih sistema i unapređenju međunarodne saradnje osiguravača depozita.

UDK: 341.63:368.025.89:368.032.7
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

LIABILITY INSURANCE IN ENGLISH COURT PRACTICE

Presude engleskih viših sudova, pored zakonskih propisa, predstavljaju važan izvor prava. Sudskim presudama, uz tumačenje ugovora o osiguranju, utvrđuju se obaveze osiguravača, kažnjavaju prevaranti itd. Presudom u slučaju Yates v National Trust (2014) sud je utvrdio kakvu obavezu ima posednik (ili vlasnik) zemljišta prema radnicima zaposlenim kod poslodavca s kojim je zaključio ugovor. Prema odredbama ugovora, poslodavac je preuzeo obavezu da poseče visoko drvo tako da ne prouzrokuje štetu. Radnik zaposlen kod poslodavca, prilikom sečenja grana drveta, pao je s visine od 15 metara. Slomio je kičmu i trajno postao invalid – paraplegičar. Radnik je podneo tužbu protiv posednika zemljišta.

UDK: 336.765:627.77: 368.023:347.79
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

ESTABLISHING ENTITLEMENT OF SAVIOURS TO SALVAGE FEE

Sporovi koji nastaju pri utvrđivanju prava spasilaca broda i tereta na moru i unutrašnjim vodama često se rešavaju putem arbitraže. Odluke ugovorenog arbitražnog tribunala mogu se osporavati pred sudom, u skladu s pravnim sistemom države na čijoj su teritoriji donete. Arbitraže mogu biti institucionalne ili arbitraže ad hoc. Poduhvat spasavanja može se obaviti ugovaranjem tipiziranih ugovora o spasavanju, kojih ima više. Spasavanje često izvode profesionalni spasioci koji spasavanje ugovaraju na osnovu ugovora „bez uspeha nema nagrade”. U praksi se ugovor o spasavanju najčešće sastavlja u „Lojdu”. Kao njegova prednost, najčešće se navodi to što se pravo spasilaca na nagradu uslovljava postignutim uspehom u spasavanju, brzinom donošenja odluke, razumnim troškovima arbitražnog postupka i izbegavanjem javnosti.

UDK: 655.55:347.763:338.121.711.413:658.8
BOOK REVIEW

COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU)

Prikaz knjige : "COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING" (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU). Аutori: Dragica Korenjak, Mario Plenković i Marko Korenjak Izdavač: Alma Mater Europa – European Centre Maribor, Maribor, 2013. Obim: 157 strana

UDK: 338.266(4-672EEZ):656.025.4:620.26(083.1)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIREKTIVE O PREVOZU OPASNE ROBE

Evropska komisija posvetila je veliku pažnju prevozu opasne robe koja po svojoj prirodi može da ugrozi životnu sredinu. Komisija je nastojala da ovaj problem rešava kao kompleksno pitanje odgovornosti prevozioca, osiguranja od odgovornosti i zaštite čovekove sredine. Prevoz robe već duže vreme regulisan je međunarodnim konvencijama u drumskom, železničkom, pomorskom i rečnom prevozu, npr. Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom iz 1956. godine.1 Direktiva 2008/68/EC reguliše prevoz opasne robe u kopnenom prevozu (drumom i železnicom), i u prevozu unutrašnjim vodama. Taj akt objašnjava pojmove „vozilo”, „vagon” i „brod”. Države članice Evropske unije koje prevoze opasnu robu dužne su da poštuju predviđene standarde, i to ne samo kad se prevozi roba između država članica već i pri prevozu u treće države. Ako se u slučaju udesa pokaže da predviđene bezbednosne mere nisu bile adekvatne, države članice EU dužne su da o tome obaveste Evropsku komisiju. Oprema za prevoz opasne robe regulisana je Direktivom 1999/68/EC, koja stimuliše korišćenje sertifikovane opreme. Ta direktiva ne odnosi se na prevoz robe koji preduzima vojska.

UDK: 341.64(416.1):341.231.5:368.023.3
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

OGRANIČAVANJA PRAVA OSIGURANIKA U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Engleske sudske presude viših sudova predstavljaju izvor prava koje niži sudovi moraju da prihvate. U oblasti osiguranja važne su presude koje se odnose na jemstvo (warranty) osiguranika. Prema engleskom imovinskom pravu osiguranja, predviđenom u engleskom zakonu o pomorskom osiguranju (Marine Insurance Act, 1906.), koje se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje, sadržane su odredbe o jemstvu. Zakon objašnjava da jemstvo predstavlja uslov koji osiguranik mora u potpunosti ispuniti, bez obzira na to da li se jemstvo u materijalnom smislu odnosi na rizik koji je pokriven osiguranjem. Ukoliko osiguranik jemstvo ne ispuni, osiguravač se oslobađa obaveze da mu naknadi štetu, bez obzira na okolnost da je nastala šteta posledica rizika pokrivenog osiguranjem. Osiguravač može poništiti ugovor o osiguranju bez obzira na to da li je do povrede dužnosti osiguranika došlo krivicom osiguranika i na to da li je takva povreda od značaja za eventualnu štetu.

UDK: 351.856: 347.799.2:368.2
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

SALVAGE REWARD IN TRANSPORT INSURANCE

By protecting the Insured, the Insurance business engages in maritime and aviation salvage. It covers the risks present in sevices of salvors engaged to save or help save a recognised subject of salvage when in danger. As a rule, salvors who render the services of this description acquire a maritime lien on the property saved and they are entitled to remunaration.
The legal institute of salvage should be recognized as the institute of maritime law. It does not exist anywhere else. Salvage of a house on fire by a neighbour does not grant any entitlement to salvage reward.
Salvors may enforce their rights by proceedings in rem, by arresting the subjects of salvage, maritime res, consisting of a vessel, cargo and freight and by arresting an aircraft, or by proceedings in personam against their owners. The lien includes jus in re and jus in rem.
The salvage reward is covered by hull insurers of vessels, cargo, freight and aircrafts. Liability of salvors is also covered by insureres.
The Serbian Marine and Aircrft Insurance Laws have endorsed provisions of international conventions regulating liens.

UDK:338.26(4-672EEZ): 65.012.8:556.04: 159.923.2
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DATA PROTECTION DIRECTIVE

Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) o zaštiti ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka uređuje obradu predmetnih podataka u okviru EU. Važnu komponentu predstavljaju privatnost i ljudska prava. Lični podaci (personal data) obuhvataju svaku informaciju ili više faktora kao što su fizički, mentalni, kulturni i socijalni. Obrada podataka o fizič- kim licima definisana je kao svako informisanje ili raspolaganje podacima, bilo automatski ili na drugi način, i kao sakupljanje, beleženje, izmena, korišćenje i objavljivanje podataka na bilo koji način. O primeni Direktive stara se „kontrolor” (controller) koji je fizičko ili pravno lice zaduženo za njeno sprovođenje.

UDK:(410.1)340.142:347.79:368.025.89: 368.023.1
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

INSURER’S RIGHT OF RECOURSE

Kada osiguravač plati odštetu iz osiguranja za potpuni gubitak osiguranog predmeta, prema engleskom zakonu o pomorskom osiguranju1 stiče pravo da preuzme interes osiguranika nad ostacima predmeta. Ujedno stupa u sva prava osiguranika koja je osiguranik imao nad osiguranim predmetom i u vezi sa njim, i to onog dana kada je nastala nezgoda koja je izazvala štetu. Ukoliko osiguravač plati samo delimičnu odštetu, ne stiče pravo svojine nad osiguranim predmetom ili nad njegovim ostacima, ali stupa u prava koja je osiguranik imao nad osiguranim predmetom i u vezi sa njim onog dana kada je nastala nezgoda koja je prouzrokovala štetu – u meri u kojoj je osiguranik dobio naknadu.

UDK: 061.7: 347.417: 347.351: 336.74: 364.422: 323.28(497.11)
LEGISLATION

LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM

Uprava za sprečavanje pranja novca ukazala nam je da smo u jednom od prethodnih brojeva „Tokova osiguranja” dali prikaz Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2005. koji nije više na snazi, te stoga sada predstavljamo važeći zakon koji reguliše problem pranja novca. Pranje novca i finansiranje terorizma nesumnjivo predstavljaju probleme koji negativno utiču na privredu svake države, podrivaju stabilnost finansijskog sistema i ugrožavaju reforme. Pod pranjem novca, u smislu Zakona, podrazumeva se sledeće: konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela; prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela. Međunarodni monetarni fond procenio je da dva do pet procenata svetske ekonomije čini oprani novac. Međunarodno telo za borbu protiv pranja novca pod nazivom Financial Action Task Force tvrdi da je nemoguće realno proceniti količine opranog novca, zbog čega i ne objavljuje statistiku te vrste.

UDK: (4-672EEZ)338.26:347.51: 628.4.038: 347.414
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIRECTIVE CONCERNING LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS

Evropska unija donela je Direktivu o odgovornosti za defektne proizvode (Council Directive 85/374/EEC 1985 /on approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products). Direktiva je za proizvođače predvidela odgovornost bez krivice, to jest objektivnu odgovornost kada se utvrdi da su njihovi proizvodi bili defektni.

UDK:341.64:17.024:659.127.4:368.023
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

POLICYHOLDER`S CONSCIENTIOUSNESS

Kod ugovora o osiguranju naglašeno je poverenje koje ugovorači moraju da poštuju pri zaključenju i izvršenju ugovornih obaveza. Od osiguranika se prvo zahteva da „pošteno misli”, da istupa „u dobroj veri”, drugim rečima da bude savestan. Laž, prevara i obmana ne tolerišu se ni kod jednog ugovora, no zaključivanju ugovora o osiguranju prethodi faza koja drugim ugovorima nije svojstvena. Lice koje namerava da zaključi ugovor o osiguranju ne samo da je dužno da što potpunije i tačnije odgovori na postavljena pitanja osiguravača već je i obavezno da mu pruži podatke koji mogu biti od značaja za ocenu rizika. Ovo stoga što osiguravač ne poznaje sve okolnosti koje su u ovom pogledu važne, dok ih osiguranik poznaje bolje. Ova dužnost osiguranika bitna je za funkcionisanje osiguranja.

UDK: 655.55(076):368.01+ (036)+091)
BOOK REVIEW

„INSURANCE”

Prikaz knjige : „OSIGURANJE“. Autor: Doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Ortomedics book, Novi Sad Obim: 466 str.

UDK: 338.266(4-672EEZ): 331.107: 3436.134:347.518:368.042
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

HARMONISATION OF LEGISLATIONS ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST LIABILITY IN RESPECT OF THE USE OF MOTOR VEHICLES

Direktiva Evropske unije o usaglašavanju zakonodavstava država članica o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila (The Motor Insurance Directive 2009/103/EC) doneta je sa ciljem da se otklone razlike koje su u ovoj oblasti postojale u propisima članica i obezbedi jednak tretman oštećenih lica.

UDK: 347.44+ 347.56:341.6 (436)(497.11)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

GOVERNING LAW

Merodavno pravo koje se ima primeniti na ugovorne odnose predstavlja specifičnu materiju. Države imaju obavezu da se pridržavaju pravila koja su same prihvatile. Ovim se postiže sledeće: prvo, sud će primeniti ugovoreno pravo, a ukoliko ono nije ugovoreno, sud će ga utvrditi; drugo, sud će prihvatiti svoju nadležnost za tuženog ugovarača i ako se on ne nalazi u jurisdikciji suda. Za određivanje merodavnog prava služe kolizione norme. Izraz „kolizione norme” prihvaćen je u teoriji merodavnog prava.

UDK: 634.071: 681.022:368.8:368.222: 621.869.88(1-87)
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

OSIGURANJE OPERATERA MEĐUNARODNIH TRANSPORTNIH TERMINALA OD ODGOVORNOSTI

Delatnost transportnih terminala postaje sve značajnija u međunarodnoj robnoj razmeni. U prevozu robe od skladišta prodavca do skladišta kupca međunarodni transportni terminal često se ne može zaobići. I to ne samo zbog carinjenja robe. Skladištenje robe samo je jedna od delatnosti terminala. Operater koji sprovodi delatnost terminala izložen je raznim rizicima, zbog čega mu je potrebna zaštita koju ostvaruje osiguranjem od odgovornosti.

UDK: 338.266(4-672EEZ) (048.83)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

REGULISANJE OSIGURANJA KROZ EU DIREKTIVE

Pravni poredak Evropske unije organizovan je i strukturisan skup pravnih normi koji ima sopstvene izvore, organe i procedure prilagođene tome da pravne norme stvaraju, tumače i konstatuju kršenje normi, te u tom slučaju sankcionišu počinioce dotičnih prestupa.

UDK: 341.42:347.426_343.28/.29(73)(4)
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

KAZNENE ŠTETE

Da bismo razumeli predmetnu materiju, neophodno je ukazati na razlike između američkog i evropskog, kontinentalnog prava. Prva se odnosi na instituciju porote sastavljene od lica koja nisu pravnici, od kojih se traži da odlučuju o visini naknade štete (u Evropi se čuje pitanje „da li želite da vam srce operiše pravnik ili hirurg”). Drugo, stranka koja je dobila spor sama podnosi svoje parnične troškove. Treće, kaznene štete vode nas u prošlost, kada se nije pravila razlika između kazne i naknade štete.

UDK: (048.83)(094.5):347.4:347.77:388.9:368.34+387:368.23+368.22 (497.1)
LEGISLATION

LAW ON OBLIGATIONS AND BASIS OF PROPERTY-LEGAL RELATIONS IN AIR TRANSPORT

Primena Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje „Zakon”), povezana je sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998) i Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje ZPUP).

UDK: 338.266(4-672EEZ):341.636:658.846:368.1
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

REVISION OF THE INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE

Direktivu o posredovanju u osiguranju (EU Directive 2002/92) Evropska komisija donela je u nameri da obezbedi sledeće: • da posrednici u osiguranju budu kompetentni i profesionalni • da se zaštite interesi kupaca (customers) • da posrednici budu registrovani u domicilnoj državi • da posrednici poseduju sledeće: odgovarajuću sposobnost; reputaciju; osiguranje od odgovornosti ili odgovarajuću garanciju; odgovarajuću finansijsku sposobnost radi zaštite kupaca • da se kupcima daju jasni i razumljivi saveti • da se omogući jednostavan pristup registrovanim posrednicima osiguranja i reosiguranja • da se omogući odgovarajući i efikasan postupak posredovanja. Komisija smatra da je revizija Direktive postala neophodna. Pri tom u vidu ima sledeće: • da su tržišta osiguranja u EU neujednačena • da postoji značajna nekonzistentnost, naročito u pogledu dobijanja potrebnih informacija nametnutih prodavcima usluga osiguranja • da postoji mogućnost da kupci pogrešno razumeju rizike, troškove i karakteristike usluga osiguranja.

UDK: 341.636: 340.142(410.1): 342.845:327.56:341.6
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

ARBITRATION DECISIONS CONTESTED BEFORE ENGLISH COURTS

Rešavanje sporova od strane izabranih sudova načelno je dozvoljeno. Sporovi se rešavaju ugovaranjem institucionalne ili ad hoc arbitraže. Arbitražni sporovi se rešavaju na elastičniji način. Imajući u vidu prirodu spora, stranke mogu da ugovore postupak koji će se primeniti. Zbog toga se arbitražni postupak razlikuje od sudskog.

UDK: 347.75(094.9)(497.11): 368.8: 368.023.2: 368.023.3
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

It is of utmost importance that the Republic of Serbia regulates private law by promulgating the Civil Code. The first Civil Code was enacted in 1844, influenced by the Austrian Civil Code including the Serbian custom law.
Insurance law covering property and life insurance is regulated in detail. When enacted, the Code will replace the Law of Obligations. The Code will be a modern one, taking into account the European Union regulations and protection of assured.

Novelties in the Code will be the following:
– insurable interest will be more precisely defined
– insurance of profit
– in liability insurance
– regulating moment when the insured event occurred
– period of insurance in detail
– regulating expenses covering legal protection.

When the Code comes into force the insurers will, beyond any doubt, have more obligations towards the assured.

UDK: 343.851:347.413:36.741.236:343.97(497.11)
LEGISLATION

LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING

Delo pranja novca specifična je kriminalna aktivnost i posledica je prethodno izvršenog krivičnog dela. Istovremeno, to je polazna tačka za buduće krivične aktivnosti. Legalizuje se, naime, novac stečen na protivzakonit način. Zbog toga je osnovna svrha pranja novca prikrivanje izvršenja drugih krivičnih dela. Krivično delo pranja novca ima mnogo širi negativan uticaj na društvo u celosti.1 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. novembra 2005. godine Zakon o sprečavanju pranja novca.

UDK: 581.52:347.31(4-672EEZ( 368.031+368.042+369.22:303.443 (497.121)
CONFERENCE REVIEW

CONFERENCE OF THE SLOVENIAN INSURANCE ASSOCIATION

Početkom juna 2012. Slovenačko udruženje osiguravača (Slovensko zavarovalno združenje) organizovalo je godišnje savetovanje u Portorožu, gde je izloženo 35 referata.

UDK: 336.741.232: 368.031.9: 371.15 (4-672EEZ):368.86
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

SOLVENCY OF INSURERS UNDER EU DIRECTIVES

Prva direktiva Solventnost I doneta je pre skoro 40 godina s ciljem da ujedini tržište osiguranja u EU i uspostavi bolju zaštitu potrošača. Evropski parlament približava se novom cilju – primeni direktive Solventnost II, svestan da se njenim donošenjem sva otvorena pitanja ipak neće rešiti.

UDK:061.7:368.2:657.423.5:368.811:336.77:339.564(497.11)
LEGISLATION

REPUBLIC OF SERBIA EXPORTS INSURANCE AND FINANCING AGENCY LAW

Pre ukidanja Osnovnog zakona o osiguranju i osiguravajućim organizacijama (Službeni list SFRJ br. 7/67), odnosi iz oblasti kreditnog osiguranja bili su zakonski regulisani. U Zakonu o osnovama sistema osiguranja imovine i lica od 1976. godine zadržan je je određeni broj odredbi Osnovnog zakona, koje su ostale na snazi do donošenja Zakona o obligacionim odnosima 1978. (Službeni list SFRJ br. 29/1978), sa izmenama i dopunama (Službeni list SFRJ br. 39/1985). Donošenjem Zakona o obligacionim odnosima osiguranje kredita prestaje da bude regulisano zakonskim propisima.

UDK: 061.7: 303.4:‚‚722‚‚: 34:368.1 + 368.22
CONFERENCE REVIEW

MODERN CONCEPT OF INSURANCE INDUSTRY AND INSURANCE AGREEMENT

IZ ISTORIJE OSIGURANJA: PRVI MEĐUNARODNI KONGRES O PRAVU OSIGURANJA. Prvi međunarodni kongres o pravu osiguranja održan je u Rimu 1962. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja. Kongres je održan pod nazivom Moderno shvatanje osiguranja i ugovora o osiguranju.

UDK: 655.55:347.79+368.23+368.212+368.24
BOOK REVIEW

MARINE INSURANCE, LAW AND PRACTICE

Prikaz knjige : „POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA“. Autor: prof. dr Drago Pavić Izdavač: Književni krug, Split, 2012. Obim: 562 strane

UDK: 001.6(410.1):347.921.8:330.123
INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

NEW UK LAW ON LEGAL SERVICES

Na predlog engleske vlade, Zakon o pravničkim uslugama iz 2007. godine (Legal Services Act) biće promenjen. Svrha donošenja Zakona bila je opsežna: – zaštita i unapređenje javnog interesa – vladavina prava – bolji pristup pravosuđu – zaštita i unapređenje interesa potrošača – unapređenje uslova za veću konkurentnost pravničkih usluga – unapređenje nezavisne, snažne i efikasne pravne profesije – veće razumevanje građanskih prava i dužnosti – unapređenje profesionalnih principa. Zakon je dodelio krupne ingerencije Upravi za pravne usluge (Legal Services Board), zaduženoj za sprovođenje njegovih ciljeva. Potrošači će preko svog organa, Korisničkog panela (Consumer Panel) moći da štite svoje interese. Zakonom su određene pravne aktivnosti: – pristup pravničkim uslugama – vođenje sudskog postupka – imovinski predmeti – nasledstvo – notarstvo – postupak registracije zakletve

UDK:338.266(4-672 EEZ):006.88:368.032.1:681.5:657.13:368.025.6:657.411
INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

PENDING THE APPLICATION OF THE EUROPEAN UNION SOLVENCY II DIRECTIVE

O problemima primene Direktive Solventnost u vezi sa aktom Omnibus II već se pisalo u našem časopisu. U međuvremenu, iskrsao je nesporazum između Evropske komisije i Saveta Evropske unije.1 Asocijacija britanskih osiguravača ukazuje da se zbog ovog nesporazuma postavlja pitanje datuma primene Direktive Solventnost II, koju je Evropska komisija više puta odlagala, uključujući poslednju promenu koja kao dan početka primene predviđa 1. januar 2013. godine.2

UDK:341.42(410.1):368.023.3:368.025.8: 368.021.22 :343.225: 368.025.6
INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

RIGHT OF INSURED TO INDEMNITY IN THE EVENT THAT THE POLICYHOLDER FAILS TO REPORT TO THE INSURER THE CIRCUMSTANCES RELEVANT FOR RISK ASSESSMENT

Prilikom zaključivanja polise, ugovarač osiguranja dužan je da postupa maksimalno savesno i da osiguravaču pruži podatke o okolnostima važnim za ocenu težine rizika, kao i o ostalim pretpostavkama od značaja za donošenje odluke o zaključivanju i uslovima ugovora o osiguranju. U pitanju je jedna od osnovnih ugovoračevih obaveza. Obavezan je, dakle, da osiguravaču dostavi podatke koje je znao ili ih je morao znati, te da predstavi tačne podatke. Engleski zakon1 predviđa ovu obavezu ugovorača osiguranja. Taj zakon takođe predviđa da se osiguravaču moraju dostaviti podaci o okolnostima koje bi mogle uticati na odluku brižljivog osiguravača da prihvati određene rizike u osiguranje i odredi širinu pokrića.

UDK: 623.8:368.221
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

SHIPBUILDING RISKS INSURANCE

There is a direct connection between shipbuilding and financial institutions, principally banks. Given the great value of ships, they can only be purchased through credits. The purchaser of a ship provides security to a bank by way of ship mortgage. Through the service of the ship he pays off the loan, often in seven to eight years` time. Credit insurance is indispensable in this part of business. The mortgage debtor may become unable to pay off the credit for a number of reasons, including the ruin of a mortgaged ship. Banks which finance the construction of a ship are more exposed to risks as compared to the financing of construction on land only. Ships under way change jurisdiction when subject to seizure. Claims secured by statutory lien, have priority for collection as compared to claims secured by ship mortgage.
In the event of a dispute, the enforcement of our law should be provided, by all means, together with the jurisdiction of our courts (arbitration). This is possible with shipyard, builder’s risk and credit insurance contracts.

UDK: 528.065:347.443:332.021.8:368.914:(497.12)
CONFERENCE REVIEW

SLOVENE INSURANCE DAYS

Početkom juna 2011. godine, Slovensko zavarovalno združenje organizovalo je svoje godišnje savetovanje u Portorožu. Bilo je izloženo 28 referata.

UDK: 338.266 :(4.6 62 EEZ): 006.88:368
Propisi Evropske unije 1/2012

SOLVENCY II AND OMNIBUS II DIRECTIVES

Komisija EU predložila je Savetu EU i Evropskom parlamentu Direktivu Omnibus II. Kada ova direktiva bude usvojena, doći će do znatnih izmena u direktivi Solvency II. Očekuje se: – da se primena direktive Solvency II pomeri za prvi januar 2013. godine; – da se Evropska komisija ovlasti da može fleksibilnije postupati kod primene odredbi Solvency; – da će se osnovati Institucija za osiguranje i profesionalne penzije (European Insurance and Occupational Pensions Authority /EIOPA/) koja će dobiti velika ovlašćenja.

UDK: 341.42:(410.1):347.425:347.425 : 347.426.6:347.417:368.023.1: 368.023.2
Inostrana sudska praksa 1/2012

THE RIGHT TO TIMELY INDEMNITY PAYMENT

Komisija britanskog parlamenta (Law Commission) uzela je u razmatranje sudsku praksu u vezi sa pravom osiguranika da od osiguravača ostvari naknadu štete zbog toga što je osiguravač osiguraniku štetu kasno platio. Danas osiguranik nema pravo da ovakvu štetu od osiguravača naplati. Ovakvo rešenje predstavlja izuzetak od opšteg pravila engleskog prava.

UDK: (048.8):303.443:368.86:368.3:368.022 :340.137 : (4-672EEZ): ( 497.11)
CONFERENCE REVIEW

CHANGES IN THE SERBIAN INSURANCE LAW WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN INSURANCE DEVELOPMENT

Na Paliću, od 15. do 17. aprila 2011. godine, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije održano je savetovanje na temu „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja“. Referati su bili podeljeni u četiri grupe: opšta pitanja prava i prirode osiguranja; osiguranje lica; ugovor o osiguranju i osiguranje od odgovornosti.

UDK: (048.8):338.266 (4-672EEZ): 336.126.4 :368.025
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

COUNCIL DIRECTIVE 87/344/EEC OF 28.06.1987. ON THE COORDINATION OF LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO LEGAL EXPENSES INSURANCE

Svrha Direktive je usaglašavanje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na osiguranje pravnih troškova, kako su navedeni u paragrafu 17. pod 1. Aneksa Direktive Saveta 73/239/EEC, sa ciljem da se obezbedi slobodno poslovanje i spreči sukob interesa.

UDK: 338.266 (4.672EEZ) : 368.023.5
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DIRECTIVE 2002/92/EC OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL OF 9 DECEMBER 2002 ON INSURANCE MEDIATION

Za donošenjeDirektive2002/92/EC bilo je višerazloga: uloga posrednika u osiguranju i reosiguranju veoma je važna, zbog čega je postalo neophodno da sereguliše, naročito stoga što članice Evropske unije za ovu delatnost imaju različita rešenja; posrednicima je potrebno omogućiti da posluju na celom tržištu osiguranja; oni moraju obavljati delatnost pod jednakim uslovima, a postoji i potreba da se propisi o njihovom radu harmonizuju; potrebno je, takođe, utvrditi način rešavanja sporova.

UDK: 347.796.2 + 347.79 (410.1)+ 368.23
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

GENERAL AVERAGE AND INSURANCE

The author analyses the most important institute of maritime law. General average is regulated by the law and contracts in maritime as well as inland navigation. Important elements of general average are discussed: act where extraordinary sacrifice or expenditure is voluntary made and incurred in the time of peril forthe purpose of preserving the property imperilled in the common venture. Particular attention was paid to the relationship between general average and maritime salvage.
Insurance solutions are presented by introducing institute insurance clauses of London underwriters.
Harmonization of the Law of General Average is crucial. It is important to acknowledge that Serbia proposed that Pan-European Rules on General Average should be enacted. Rhine Rules IVR 2006 should be acknowledged. In this respect, it is important to note that Rhine Rules have been largely adopted by the commercial community, ship and cargo owners as well as insurers.

en_GBEN