FOREIGN THEORY AND PRACTICE

PROPOSAL TO AMEND THE DIRECTIVE ON MOTOR INSURANCE: BETWEEN DISSATISFACTION AND THE NEED FOR HIGHER PROTECTION LEVEL

Abstract

Skup više evropskih okvirnih akata nastalih tokom decenija uređuje domen osiguranja motornih vozila, čime se podupire što slobodnije kretanje građana Unije. Direktiva o osiguranju motornih vozila uređuje sledeće oblasti: obavezu posedovanja polise osiguranja od auto-odgovornosti važeće u svim delovima Evropske unije; obavezan minimalni iznos osiguravajućeg pokrića (koji može varirati na nacionalnom nivou); zabranu da države članice sprovode sistemske granične kontrole osiguranja vozila; obavezu država članica da uspostave garantne fondove za naknadu štete žrtvama nesreća koje su izazvala neosigurana ili neevidentirana vozila; zaštitu žrtava saobraćajnih nesreća u drugim državama članicama, izvan matične države članice, kao i pravo vlasnika polise da pribavi potvrdu o svojim odštetnim zahtevima u prethodnih pet godina od svog osiguravača.

UDK:342.537.3:7.061:336.266:368.212.357.51:623.437.2:368 :348.34(4-672 EEZ) Petrović, dr Miloš PROPOSAL TO AMEND THE DIRECTIVE ON MOTOR INSURANCE: BETWEEN DISSATISFACTION AND THE NEED FOR HIGHER PROTECTION LEVEL Page: 182-186
en_GBEN