Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PREDLOG IZMENA DIREKTIVE O OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA: IZMEĐU NEZADOVOLJSTVA I POTREBE ZA VEĆOM ZAŠTITOM

Sažetak

Skup više evropskih okvirnih akata nastalih tokom decenija uređuje domen osiguranja motornih vozila, čime se podupire što slobodnije kretanje građana Unije. Direktiva o osiguranju motornih vozila uređuje sledeće oblasti: obavezu posedovanja polise osiguranja od auto-odgovornosti važeće u svim delovima Evropske unije; obavezan minimalni iznos osiguravajućeg pokrića (koji može varirati na nacionalnom nivou); zabranu da države članice sprovode sistemske granične kontrole osiguranja vozila; obavezu država članica da uspostave garantne fondove za naknadu štete žrtvama nesreća koje su izazvala neosigurana ili neevidentirana vozila; zaštitu žrtava saobraćajnih nesreća u drugim državama članicama, izvan matične države članice, kao i pravo vlasnika polise da pribavi potvrdu o svojim odštetnim zahtevima u prethodnih pet godina od svog osiguravača.

UDK:342.537.3:7.061:336.266:368.212.357.51:623.437.2:368 :348.34(4-672 EEZ) Petrović, dr Miloš PREDLOG IZMENA DIREKTIVE O OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA: IZMEĐU NEZADOVOLJSTVA I POTREBE ZA VEĆOM ZAŠTITOM Strana: 182-186
sr_RSSR