Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

IZVEŠTAJ O GLOBALNIM INVESTICIJAMA I POLITIČKIM RIZICIMA

Sažetak

U poslednjem globalnom izveštaju Multilateralne agencije za investicione garancije (MIGA) – tela Svetske banke koje promoviše direktne strane investicije i sprovodi analize nekomercijalnih izazova – naročita pažnja posvećena je istraživanju sve naglašenije potrebe za osiguranjem u domenu političkog rizika na srednjoročnom i dugoročnom nivou, pre svega kod zemalja u razvoju. Izveštaj, koji je poslednji put objavljen 2013. godine, nastojao je da prepozna osnovne izazove s kojima se međunarodni investitori susreću prilikom razmatranja ulaganja (naročito u zemljama u razvoju), pri čemu je u prvi plan izbila zabrinutost zbog kršenja ugovora o saradnji i pravno-institucionalnih rizika.


UDK: 528.065:659.138.8(047.3):339.727.24:368.025.61:368.027.3:4+5+6 Petrović, dr Miloš IZVEŠTAJ O GLOBALNIM INVESTICIJAMA I POLITIČKIM RIZICIMA Strana: 108-110
sr_RSSR