Teorija
i praksa
u osiguranju

Publikacije

11/04/2024

IZBOR: LJILJANA J. LAZAREVIĆ DAVIDOVIĆ, DIPL. PRAVNIK

Više o publikaciji
11/04/2024

IZBOR I PRIKAZ: ANA V. VODINELIĆ, MA

Više o publikaciji
11/04/2024

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C‐286/22

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‐286/22 KBC Verzekeringen NV v P&V Verzekeringen CVBA (presuda od 12. 10. 2023. godine) tiče se pojma „vozila“ prema Direktivi

Više o publikaciji
11/04/2024

26. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija organizovali su 26. Međunarodnu naučnu konferenciju sa temom „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

Više o publikaciji
11/04/2024

ODREĐIVANJE SAMOPRIDRŽAJA OSIGURAVAČA U USLOVIMA RASTUĆIH CENA REOSIGURANJA

Reosiguranje obezbeđuje zaštitu osiguravača od velikih i katastrofalnih šteta i ublažava fluktuacije agregatnog iznosa šteta, što doprinosi smanjenju rizika od njihove nesolventnosti. Međutim,

Više o publikaciji
11/04/2024

EFEKTI TRANSFORMACIJE VLASNIŠTVA OSIGURAVAČA NA SEKTOR OSIGURANJA U SRBIJI

Proces vlasničke transformacije u finansijskom sektoru pokrenula je liberalizacija tržišta, tehnološke inovacije, kao i sama deregulacija tržišta. Kroz proces vlasničke transformacije i restruk

Više o publikaciji
11/04/2024

ŽIVOTNA OSIGURANJA VEZANA ZA JEDINICE INVESTICIONIH FONDOVA U FUNKCIJI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA I FINANSIJSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE SRBIJE

Predmet ovog rada su životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova (engl. unit-linked insurance). Osiguranje života danas se smatra atraktivnim instrumentom štednje i investiranja i n

Više o publikaciji
09/04/2024

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U FUNKCIJI DOPRINOSA RAZVOJU ODRŽIVOG SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI

Zakon o zdravstvenom osiguranju uređuje tri vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja: paralelno, dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje. U pitanju su vrlo perspektivne usluge osiguranja, od koj

Više o publikaciji
09/04/2024

KARAKTERISTIKE UGOVORA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Problemi zdravstvene zaštite i upravljanja zdravstvenom zaštitom gotovo su neodvojivo vezani za analizu zdravstvenog osiguranja, dok se slične teme retko javljaju u analizi osiguranja života. Mož

Više o publikaciji
09/04/2024

PRAVNE DILEME U VEZI S NAČINIMA ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU NA DALJINU – PUTEM MOBILNE APLIKACIJE I INTERNET PREZENTACIJE

Autor u ovom radu konstatuje da su se u praksi pojavile dve dileme u vezi sa zaključenjem ugovora o osiguranju na daljinu putem mobilne aplikacije i internet prezentacije kao sredstava komunikacije n

Više o publikaciji
09/04/2024

DIREKTNO OBRAĆANJE TREĆEG OŠTEĆENOG LICA OSIGURAVAČU I/ILI DIREKTNA TUŽBA – KORAK KA ODRŽIVOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI –

Cilj rada je detaljna analiza načina na koji oštećeno lice može da ostvari svoje pravo na naknadu štete u osiguranju od odgovornosti vlasnika motornih vozila. U radu je obuhvaćena procedura nakn

Više o publikaciji
09/04/2024

IDENTIFIKACIJA I SPREČAVANJE PREVARNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Efikasno otkrivanje prevarnog (lažnog) finansijskog izveštavanja zahteva integrativni konceptualni okvir. Ovaj rad predstavlja opšti okvir za proučavanje faktora povezanih s uzrocima nastanka prev

Više o publikaciji
09/04/2024

MOTIV OSIGURANJA U NEMAČKOM POLITIČKOM DISKURSU O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

U tom smislu, Evropska unija je prikazivana kao zaštitna mreža za svoje članice u okviru pogoršanih odnosa s Rusijom, zbog uloge te zemlje u izazivanju i dinamici krize u Ukrajini (i izvan nje). P

Više o publikaciji
01/04/2024

VAŽNOST KOMUNIKACIJE S KLIJENTIMA U DELATNOSTI OSIGURANJA

U tradicionalnom poslovanju delatnosti osiguranja klijenti svog osiguravača čuju ili vide tek prilikom kupovine polise ili njene obnove. Ali budući da su drugi sektori klijente stavili u centar i d

Više o publikaciji
01/03/2024

irfan

test

Više o publikaciji
15/12/2023

OSIGURANJE KAO ZNAČAJAN FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA

U svetlu savremenih globalnih izazova, od pandemije kovida 19 do ekonomske nestabilnosti, koncept održivosti postaje sve značajniji. Ovaj rad istražuje važnu ulogu osiguranja u postizanju Ciljeva

Više o publikaciji
15/12/2023

ANALIZA TENDENCIJE UČESTALOSTI POPLAVA U SVETU

U radu se polazi od hipoteze da poplave poslednjih nekoliko decenija beleže intenzivan rast učestalosti. Kako je analiza kretanja broja događaja prvi korak u procesu modeliranja rizika od poplava,

Više o publikaciji
15/12/2023

PRIMENA METODE KOUČINGA U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Većina privrednih i osiguravajućih društava spremna je da prihvati promene, ali nerado prihvata modele, pristupe i metode visokorazvijenih zemalja zbog specifičnosti kulturno-socijalnih uslova.

Više o publikaciji
15/12/2023

26. BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske organizovali su 26. savetovanje Budvanski pravnički dani. Savetovanje pravnika održano je u Budvi od 2. do 6. juna 2023. godine sa tradicionalnom

Više o publikaciji
15/12/2023

INSURANCE AND REINSURANCE FOR THE 21ST CENTURY: FROM DISRUPTION TO EVOLUTION (OSIGURANJE I REOSIGURANJE ZA 21. VEK: OD POREMEĆAJA DO EVOLUCIJE)

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo – Ohrid, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju Godina: 2023. Obim: 456 strana Teoriju osiguranja d

Više o publikaciji
15/12/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C-32/11

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑32/11 Allianz Hungary (presuda od 14. 3. 2013. godine) postavljeno je vezi s ugovorom između osiguravajućih društava i auto-mehanič

Više o publikaciji
20/09/2023

UPOTREBA ALTERNATIVNIH MERA UČINKA U PROCENI FINANSIJSKIH PERFORMANSI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJE

Svrha ovog rada je evaluacija finansijskih performansi osiguravajućih društava primenom alternativne finansijske metrike u kombinaciji s novčanim tokovima. Uzorak obuhvata 16 osiguravajućih društ

Više o publikaciji
20/09/2023

UTICAJ CSR AKTIVNOSTI NA STAVOVE KORISNIKA USLUGA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PRI KUPOVINI USLUGA OSIGURANJA

Korporativna društvena odgovornost podrazumeva samostalno opredeljenje kompanije da svoje aktivnosti usmeri ka društvenom dobru u zajednici u kojoj posluje. Osiguravajuće kuće kao institucionalni

Više o publikaciji
20/09/2023

ANALIZA RADA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI U 2022. GODINI

Tema ovog rada je analiza rada dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u 2022. godini, pri čemu je akcenat na stopi prinosa. Uvođenje privatnih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno s državnim

Više o publikaciji
20/09/2023

PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE I PRAVO OSIGURANJA

Autori: prof. dr Jasna Pak i prof. dr Ilija Babić Izdavač: Triglav osiguranje a.d.o. Godina: 2020. Obim: 375 strana Autori „Priručnika za osiguranje i pravo osiguranja“ poručuju da je k

Više o publikaciji
20/09/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU ORDE VAN VLAAMSE BALIES ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE v MINISTERRAAD

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑667/18 Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v Ministerraad (presuda od 14. 5. 2020. godine) postavl

Više o publikaciji
18/08/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU JOHANNES EVERT ANTONIUS MASSAR v. DAS NEDERLANDSE RECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV

Pravno pitanje kojim se Evropski sud Pravde bavio u predmetu C-460/14 Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (presuda od 7. 4. 2016. godine) posta

Više o publikaciji
18/08/2023

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2018) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2019)

Urednik Zbornika: Prof. dr Vuk Radović Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Obim: 1157 strana Predmet ovog prikaza je sadržaj dva zbornika P

Više o publikaciji
18/08/2023

TRIDESET PETI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANЈE

Nakon što su se susreti dve godine održavali putem onlajn veze, od 13. do 17. decembra 2022. godine u Hotelu „Grand“ na Kopaoniku održan je 35. jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog pra

Više o publikaciji
18/08/2023

OPTEREĆENJE POREZOM NA DOBITAK U MULTINACIONALNIM OSIGURAVAJUĆIM GRUPAMA: SLUČAJ HRVATSKE, SRBIJE I SLOVENIJE

Opterećenje porezom na dobitak može biti važan faktor prilikom donošenja odluke o investiranju. Multinacionalne kompanije značajnu pažnju posvećuju analizi poreskog opterećenja u državama u k

Više o publikaciji
18/08/2023

MULTIDIMENZIONALNA PRIRODA RIZIKA U KONTEKSTU RATA U UKRAJINI

Ovo istraživanje usredsređeno je na analizu međunarodnih posledica otežanog i onemogućenog izvoza polјoprivrednih proizvoda iz Ukrajine usled ratnih događaja u toj zemlјi, kao i drugih rizika

Više o publikaciji
18/08/2023

FAKTORI KOJI UTIČU NA RAZVOJ DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava viši nivo zdravstvenih usluga korisnicima, kao i obezbeđenje zdravstvenih usluga koje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja nema u svojoj ponudi. Jed

Više o publikaciji
06/04/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU WALTER ENDRESS v ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-209/12 Walter Endress v Allianz Lebensversicherungs AG (presuda od 19. 12. 2013. godine) postavljeno je u vezi s pravom na otkaz (odust

Više o publikaciji
06/04/2023

NEDOSTATAK ODGOVORNOSTI ZA SOPSTVENO ZDRAVLJE PRODUBLJUJE KRIZU U ZDRAVSTVENOM SISTEMU OSIGURANJA U EVROPI

Istraživanje osiguravača „Alijanc“ pokazuje da nedostatak svesti o hroničnim bolestima rizikuje da dodatno produbi krizu u zdravstvu u Evropi. Izveštaj otkriva tri pomeranja stava o zdravlju

Više o publikaciji
06/04/2023

KRATAK PRIKAZ NEKIH ELEMENATA STRATEGIJE RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA (2021): PRILAGOĐAVANJE OSIGURANJA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE

U poslednjem kvartalu 2021. godine usvojena je Strategija razvoja tržišta kapitala za period 2021–2026, kao i propratni akcioni plan, koji se tiče perioda od 2021. do 2023. godine. U ovom

Više o publikaciji
06/04/2023

BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI 2022. GODINE I OSIGURANJE

Savezi udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske u junu 2022. godine organizovali su XXV jubilarne Budvanske pravničke dane. Konkurs za radove bio je raspisan na sledeće teme: (1) Novine u Pre

Više o publikaciji
06/04/2023

MOGUĆNOST MODELIRANJA KLIMATSKOG RIZIKA INDEKSIMA

U radu se analizira mogućnost primene indeksa u cilju kvantifikovanja različitih klimatskih varijabli. Prikazana je metodologija izračunavanja i osnovne karakteristike najznačajnijih vremenskih

Više o publikaciji
06/04/2023

UREĐENJE UNUTRAŠNJIH ODNOSA U POSREDNIČKOM I ZASTUPNIČKOM POSLOVNOM PODUHVATU

Dobro je poznato da poslovanje posrednika i zastupnika osiguranja ima dva dela. Prvi je spoljni i tiče se rada sa osiguranicima, odnosno saradnje s društvom za osiguranje. Drugi deo je unutrašnj

Više o publikaciji
06/04/2023

NEKA PITANJA OBAVEZNOG OSIGURANJA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Autor razmatra delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i obavezno osiguranje posrednika. Ta delatnost je prvi put uvedena u pravni sistem Republike Srbije putem Zakona o posredovanj

Više o publikaciji
08/01/2023

OSVRT NA POJEDINE DELOVE UREDBE SAVETA EVROPSKE UNIJE 22/879

Početkom juna 2022. godine, institucije Evropske unije usvojile su šesti paket sankcija prema Rusiji u kontekstu njenih vojnih aktivnosti u Ukrajini koje su otpočele tri meseca ranije. U pravnom

Više o publikaciji
08/01/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „BUNDESVERBAND DER VERBRAUCHERZENTRALEN UND VERBRAUCHERVERBÄNDE eV“ v. „TC MEDICAL AIR AMBULANCE AGENCY GmbH“

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-633/20 „Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV“ v. „TC Medical

Više o publikaciji
08/01/2023

ZDRAVSTVO OSTAJE BEZ 800 MILIONA KUNA OD NAMETA NA CIGARETE U HRVATSKOJ

Prema radnoj verziji izmene i dopune hrvatskog Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju (ZOZO), radi se na tome da se stabilizuje finansijska situacija i izbegne stvaranje novog duga od 200 miliona

Više o publikaciji
08/01/2023

OSIGURANJE BICIKALA OD KRAĐE I BICIKLISTA OD POVREDA: KAKVE USLUGE OSIGURAVAČI NUDE BICIKLISTIMA?

Povrede biciklista i krađe bicikala svakodnevna su pojava u životu biciklista širom sveta. Zato mnogi biciklisti razmišljaju o osiguranju od povrede za sebe, ali i osiguranju bicikla od kr

Više o publikaciji
08/01/2023

DVADESET PETI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

U periodu od 21. do 23. septembra 2022. godine, u Valjevu je održan XXV Međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“ u organizaciji Institutav za uporedno prav

Više o publikaciji
08/01/2023

POTENCIJAL SEKTORA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KAO KLJUČNOG IGRAČA U ERI NAKON PANDEMIJE

Usred ekonomske krize i sve većeg siromaštva u svetu koji su posledica pandemije kovida 19, posedovanje polise zdravstvenog osiguranja može biti rešenje za stanovništvo da ima pristup standardn

Više o publikaciji
08/01/2023

OSIGURANJE U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU IZ 1844. GODINE – PRILOG ISTORIJI PRAVNOG REGULISANJA UGOVORA O OSIGURANJU U SRBIJI

Uporednopravna i normativna analiza odredbi Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine (dalje u tekstu: SGZ) o ugovoru o osiguranju predstavlja predmet pažnje u ovom radu. Budući da se radi o sr

Više o publikaciji
08/01/2023

RAZVOJ KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U SRBIJI 2000–2020.

Početak XXI veka ušao je u istoriju kao era automobila. Dotadašnji slogan „Automobil je luksuz“ promenjen je u sasvim novi slogan, „Automobil nije luksuz, već neophodno prevozno sredstvo

Više o publikaciji
31/08/2022

DIREKTIVA O PRIMENI PRAVA PACIJENATA U PREKOGRANIČNOJ ZDRAVSTVENOJ NEZI

Od usvajanja Direktive 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Saveta o primeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj nezi protekla je jedna decenija. Izazovi koji su proistekli iz usvajanja te

Više o publikaciji
31/08/2022

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „AAS BALTA“ v. „UAB GRIFS AG“

Pravno pitanje kojim se Evropski sud bavio u predmetu C-803/18 „AAS Balta“ v. „UAB Grifs AG“ (presuda doneta 27. 2. 2020. godine) postavljeno je u kontekstu primene Uredbe 1215/2012 od 12. d

Više o publikaciji
31/08/2022

OSIGURAVAČI APELUJU DA SE LIMARIJA POPRAVLJA

Dok se svakodnevno izračunava šteta od inflacije građanima i privredi, osiguranja su već neko vreme suočena s inflacijom automobilskih šteta, pojavom koja zbog rastućih cena auto-delova delat

Više o publikaciji
31/08/2022

PREPUŠTENI SAMI SEBI

Brojevi govore jasnim jezikom: samo osam procenata najviših menadžerskih pozicija kod vodećih nemačkih osiguranja pripada ženama. Ta branša naročito u Nemačkoj ostaje i dalje većinom u dome

Više o publikaciji
31/08/2022

KLJUČNI INDIKATORI KOJE KORISTE SUPERVIZORI PRILIKOM OCENE PONAŠANJA OSIGURAVAČA

Izdavač: Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja Godina izdanja: jun 2022. godine Obim: 22. str. Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja (International Association of Insu

Više o publikaciji
31/08/2022

XX MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM NA TEMU „SAVREMENI PROBLEMI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA“

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 9. do 12. juna 2022. godine održan je XX međunarodni simpozijum na te

Više o publikaciji
31/08/2022

SKUPŠTINA SAVETA BIROA ZELENE KARTE U BEOGRADU

U Beogradu je od 1. do 3. juna održana Generalna skupština Saveta biroa sistema zelene karte. To je najvažniji godišnji skup sistema, a Udruženje osiguravača Srbije je kao organizator ugostilo

Više o publikaciji
31/08/2022

FENOMENOLOGIJA OSIGURLJIVOG INTERESA U OSIGURANJU ŽIVOTA

Subjektivni odnos prema nekom materijalnom ili nematerijalnom dobru pokretač je volje lica u traženju načina njegove zaštite. U ovom radu, analizira se institut interesa uopšte kroz filozofiju

Više o publikaciji
31/08/2022

REGULISANJE DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRBIJI

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje d

Više o publikaciji
31/08/2022

OSIGURANJE KORISNIKA KREDITNIH KARTICA

U ovom radu prvo se ukratko razmatra pravna priroda i pravni okvir ugovora o kreditu i izdavanju kreditne kartice, njegovi određeni obavezni elementi i odnos tog ugovora i ugovora o osiguranju kori

Više o publikaciji
31/08/2022

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ

Objektivna potreba za osiguranjem poljoprivrede u Republici Srpskoj veoma je velika, pogotovo u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Na tržištu je sve veća konkurencija osiguravača, koj

Više o publikaciji
08/06/2022

MIŠLJENJE EKONOMSKOG I SOCIJALNOG KOMITETA EVROPSKE UNIJE O IZMENAMA DIREKTIVE SOLVENTNOST II

U skladu sa članom 13. Ugovora o Evropskoj uniji, osnovni zadatak Ekonomskog i socijalnog komiteta (skraćeno: EKOSOK) jeste da pruža savetodavnu pomoć Evropskom parlamentu, Savetu i Komisiji. Ra

Više o publikaciji
08/06/2022

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU B. G. Ż. LEASING SP. Z O.O. V DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-224/11 B. G. Ż. Leasing sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (presuda od 17. 1. 2013. godine) postavljeno je u kontekstu p

Više o publikaciji
08/06/2022

Sudska praksa

Izbor: Ljiljana J. Lazarević Davidović, dipl. pravnik

Više o publikaciji
08/06/2022

SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA

Prikaz knjige: SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA Autor: Dr sci. Hajrija Mujović Izdavač: Institut društvenih nauka, Beograd Godina izdanja: 2018. Obim: 309

Više o publikaciji
08/06/2022

OSIGURANJE I PRAVNO-EKONOMSKO OKRUŽENJE

U Šapcu, od 30. marta do 1. aprila 2022. godine, održano je 23. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu „Osiguranje i pravno-ekonomsk

Više o publikaciji
08/06/2022

KONCENTRACIJA U SEKTORU OSIGURANJA U SRBIJI: PROMENE U PERIODU 2011–2020. I NJIHOVA DEKOMPOZICIJA

U radu se analizira koncentracija u sektoru osiguranja i uticaj strukture tržišta (rasporeda tržišnih udela) i broja osiguravajućih društava na stepen koncentracije (i konkurencije) u sektoru

Više o publikaciji
08/06/2022

VAŽNOST ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE

Osiguravajuća društva u Republici Srbiji (RS) dužna su da izveštavaju o odloženom porezu na dobitak, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 12 – Porezi na dobitak. Ona pr

Više o publikaciji
08/06/2022

POLITIČKI I EKONOMSKI RIZICI I OSIGURANJE

Imajući u vidu pojačano uključivanje domena političkih rizika u različite propise i strategije, autor nastoji da bliže pojasni različite manifestacije te vrste rizika u oblastima poput osigur

Više o publikaciji
08/06/2022

POSLOVANJE SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva, zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima.

Više o publikaciji
28/01/2022

PREDLOŽENE IZMENE DIREKTIVE „SOLVENTNOST II“

U septembru 2021. godine Evropska komisija predložila je set izmena akata u oblasti osiguranja koji se odnose na Direktivu 2009/138/EZ, poznatiju pod nazivom „Solventnost II“. Direktiva predsta

Više o publikaciji
28/01/2022

„LOJD“ RADI NA SVOM KADROVSKOM POTENCIJALU

„Lojd“ je posvećen stvaranju inkluzivne i raznolike kulture koja privlači, razvija i zadržava najbolje talente. Njihov moto je da zajedničkim radom mogu stvoriti hrabriji svet. U 2020. godi

Više o publikaciji
28/01/2022

SAVETI ZA NADZIRANJE PRODAJE OSIGURANJA

Dobar zastupnik osiguranja mora nadzirati prodaju, ili u fazi zaklјučivanja prodaje može očekivati probleme. Naime, zbog lošeg nadzora same prodaje često se dešava da se odlična prezentacija

Više o publikaciji
28/01/2022

MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA PREMA HELSINŠKOJ DEKLARACIJI

Autori: dr Dragica Živojinović i dr Nina Planojević Izdavač: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu Godina izdanja: 2015. Obim: 289 strana

Više o publikaciji
28/01/2022

PRIKAZ KONFERENCIJE: PETI SRPSKI DANI OSIGURANJA

OTVORENA VRATA ZA DALJI RAST I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA U Aranđelovcu, od 24. do 26. novembra, pod sloganom „Tempora mutantur“ (Vremena se menjaju) održani su Peti susreti osiguravača Sr

Više o publikaciji
28/01/2022

DVADESET ČETVRTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

U situaciji kada je zbog pandemije kovida 19, kao i primene sveobuhvatnih mera zaštite i predostrožnosti, veoma teško održati konferenciju, zahvaljujući entuzijazmu članova Organizacionog odbo

Više o publikaciji
28/01/2022

ANALIZA TRŽIŠNE KONCENTRACIJE U SEKTORU OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE

Analiza i merenje nivoa koncentracije na tržištu osiguranja bitni su zato što omogućavaju sagledavanje trenutnog stanja na posmatranom tržištu, kao i sagledavanje promena koje bi mogle da se d

Više o publikaciji
28/01/2022

ŽIVOTNA OSIGURANJA U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Predmet istraživanja u članku jeste uticaj krize izazvane pandemijom kovida 19 na životna osiguranja. Na početku je istaknuta važnost životnih osiguranja za stanovništvo i privredu. Potom su

Više o publikaciji
28/01/2022

NEGATIVNA KAMATNA STOPA I MOGUĆNOST RASKIDA UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI

Iako je trebalo da niske kamatne stope, posle svetske finansijske krize, proizvedu pozitivne efekte na privrednu aktivnost, takva politika ima i određene mane koje štetno utiču na finansijski sis

Više o publikaciji
28/01/2022

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA KAO ELEMENT STRATEGIJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja ovog istraživanja jeste da ukaže na t

Više o publikaciji
04/10/2021

STUPANJE NA SNAGU UREDBE EVROPSKE KOMISIJE 2021/1256

Uredbom Evropske komisije 2021/1256 iz aprila 2021. godine izmenjeni su određeni aspekti Uredbe 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i reosigura

Više o publikaciji
04/10/2021

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „CONTENT SERVICES“ LTD V „BUNDESARBEITSKAMMER“

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-49/11, „Content Services“ Ltd v „Bundesarbeitskammer“ odnosi se na pitanje predugovornog informisanja prilikom zaključenja ugovora na daljinu, u k

Više o publikaciji
04/10/2021

UJEDINJENIM SNAGAMA

U ovom prikazu tematizuje se kako se „pametnom kooperacijom“ razvijaju uspešno primenljivi modeli veštačke inteligencije koji služe kao podrška prilikom naknade štete osiguranicima. Kao pr

Više o publikaciji
04/10/2021

NOVA NAMENA VODONIKA POMAŽE U REŠAVANјU PROBLEMA KLIMATSKIH PROMENA

Predviđa se da će programom dodele državnih potpora koje se promovišu širom sveta vodonik zadobiti vodeću ulogu u energetskoj tranziciji koja treba da snizi udeo uglјen-dioksida u atmosferi.

Više o publikaciji
04/10/2021

ZAVAROVALNO PRAVO (PRAVO OSIGURANJA)

Autori: Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše i Milan Gobec Izdavač: LEXPERA GV Založba, Ljubljana, 2021. Obim: 456 strana

Više o publikaciji
04/10/2021

ODGOVORI TRŽIŠTA OSIGURANJA NA AKTUELNE IZAZOVE

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 17. do 20. juna 2021. godine održan je XIX Međunarodni simpozijum na

Više o publikaciji
04/10/2021

PRIMENA ARAS METODE U EVALUACIJI EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U SRBIJI

Problematika evaluacije efikasnosti osiguravajućih društava na bazi višekriterijumske analize vrlo je aktuelna, složena i značajna. Ona pruža osnovu za unapređenje efikasnosti poslovanja osig

Više o publikaciji
04/10/2021

UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH KATASTROFA

Osiguranje i reosiguranje svrstavaju se među ključne oblike finansijske zaštite od katastrofalnih događaja. U savremenom dobu sve veći značaj za procenu rizika od prirodnih katastrofa imaju pr

Više o publikaciji
04/10/2021

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA

Od prvobitne funkcije odeće kao zaštite njenog korisnika od vremenskih uslova i zadovoljenja normi društvenog ponašanja, s vremenom je određena odeća postala simbol političkog i društvenog s

Više o publikaciji
04/10/2021

NAČELA PRIHVATA RIZIKA I TEHNIČKE OSNOVE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Usevi – plodovi nalaze se na otvorenom polju u stalnom i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je delovanje teško ili nemoguće unapred predvideti. Zato su usevi – plodovi

Više o publikaciji
07/07/2021

PREDLOG UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O DIGITALNOM ZELENOM SERTIFIKATU (COVID-19)

Evropska komisija je ove godine predložila da se ustanovi okvir za izdavanje i prihvatanje sertifikata o vakcinisanju u sklopu posebnog elektronskog „zelenog sertifikata“, kao krovnog aspekta d

Više o publikaciji
07/07/2021

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL V ALINA ANTÓNIA DESTAPADO PÃO MOLE JULIANA, CRISTIANA MICAELA CAETANO JULIANA

Presuda Evropskog suda pravde (ESP) od 4. 9. 2018. godine u predmetu: C-80/17, Fundo de Garantia Automóvel v Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana odnosi se

Više o publikaciji
07/07/2021

VELIKI SUDAR, LAGANO PRIZEMLJENJE

Ono što zvuči kao daleka budućnost u pogledu osiguranja automobila od auto-odgovornosti u Nemačkoj uveliko postaje realnost. Proces od prijave štete preko provere do njenog regulisanja danas je

Više o publikaciji
07/07/2021

DOBIJANJE VAKCINE PROTIV KOVIDA 19 NE UTIČE NA ISPLATE PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SLUČAJU SMRTNOG ISHODA

U ovom tekstu biće prikazan članak autorke Beatris Dupoj, objavljen u Asošijeted Presu, koji se bavi proverom činjenica u domenu opsega životnog osiguranja u slučaju smrtnog ishoda nakon prima

Više o publikaciji
07/07/2021

OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI

PRIKAZ KNJIGE OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus Obim: 302 str. Monografija Insurance and Entrepr

Više o publikaciji
07/07/2021

MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU

U Šapcu, od 23. do 25. aprila, održano je 22. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije čiji je suorganizator bilo Udruženje osiguravača Srbije. Tema ovogodišnjeg naučnog sk

Više o publikaciji
07/07/2021

ANALIZA EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PO VRSTAMA OSIGURANJA U SRBIJI NA BAZI COCOSO METODE

U poslednje vreme, kao što je poznato, sve se više ocenjuje efikasnost (performanse) osiguravajućih kompanija na bazi višekriterijumske analize. Imajući to u vidu, u ovom radu analiziramo efika

Više o publikaciji
07/07/2021

PARCIJALNI INTERNI MODEL U SOLVENTNOSTI II ZA RIZIK OD PREKIDA UGOVORA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Neizvesnost u pogledu realizacije očekivane stope prekida ugovora životnog osiguranja utiče na rizik od nepreciznog određivanja kapitalnog zahteva za solventnost, iznos minimalnog kapitalnog zah

Više o publikaciji
07/07/2021

INTERNE PREVARE ZAPOSLENIH U OSIGURANJU

Ovaj rad ima za cilj da prikaže koji su to faktori koji utiču na prevaru od strane zaposlenih u osiguranju, pre svega od onih što su identifikovani kao lideri. Naime, dobro upоznаvаnjе lični

Više o publikaciji
01/04/2021

DIREKTIVA 2001/20/EZ O SPROVOĐENJU DOBRE KLINIČKE PRAKSE PRILIKOM ISPITIVANJA LEKOVA ZA HUMANU MEDICINU

Direktiva 2001/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. aprila 2001. godine o usklađivanju zakonodavstava i drugih propisa država članica koji se odnose na izvršavanje dobre kliničke prakse pr

Više o publikaciji
01/04/2021

KOMISIJA POZDRAVLJA POLITIČKI DOGOVOR O MEHANIZMU ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Nakon privremenog odlaganja zbog nesaglasnosti mađarske i poljske vlade, kao i neophodnosti usaglašavanja različitih nivoa vlasti i njihovih procedura, u drugoj polovini decembra 2020. godine usv

Više o publikaciji
01/04/2021

KAKO DO BLISTAVE KARIJERE U OSIGURANJU?

Kvalifikacije potrebne za karijeru iz snova samo su pola uspeha, te treba da znate i koje veštine, pored vaših kvalifikacija, poslodavci traže. Poslodavci žele da kandidat pokaže meke veštine

Više o publikaciji
01/04/2021

RAZVOJ DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Autori: dr Ivan D. Radojković i Boban Gajić, MA ekonomije Izdavač: Lambert Academic Publishing Obim: 46 strana

Više o publikaciji
01/04/2021

PROBLEMI OBRAČUNA RIZIKO-MARGINE U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II

Predmet rada su problemi obračuna riziko-margine kao elementa tehničkih rezervi osiguravača u regulatornom okviru Solventnost II. Usled nedostataka propisane metode troškova kapitala, u kombina

Više o publikaciji
01/04/2021

UTICAJ PANDEMIJE KOVIDA 19 NA OSIGURANJE

U ovom radu autor analizira uticaj pandemije kovida 19 na unutrašnje i spoljne aspekte organizacije osiguravača, a pogotovo na uslove osiguranja. U uvodom delu daju se opšte napomene o uticaju p

Više o publikaciji
01/04/2021

PANDEMIJA KOVIDA 19: ZDRAVSTVENI RIZICI I OPSEŽNE ŠTETNE POSLEDICE PO PRIVREDNE I DRUGE TOKOVE

Od prvog kvartala 2020. godine različiti nivoi vlasti u svim delovima sveta, uključujući i Srbiju, nastoje da upotrebom restriktivnih i drugih mera utiču na obuzdavanje širenja pandemije kovid

Više o publikaciji
10/02/2021

PREPORUKA SAVETA EVROPSKE UNIJE O KOORDINISANOM PRISTUPU OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA KAO ODGOVORU NA PANDEMIJU KOVIDA 19

Unutrašnje tržište Evropske unije, kao i privilegije evropskih državljana, proističu iz takozvane „četiri slobode“ koje se odnose na neometano kretanje radnika, robe, kapitala i usluga unu

Više o publikaciji
10/02/2021

KAKO OSIGURATI PROFESIONALNE NOMADE?

Nomadski profesionalci, hronični putnici ili slučajni turisti, tek postoje ljudi koji uživaju da stalno budu u pokretu. Ali šta brine ove lutalice? Putovanje je greška koja s vremena na vreme u

Više o publikaciji
10/02/2021

DA LI SE PANDEMIJE MOGU OSIGURATI?

Veličina i uticaj pandemije kovida 19 na preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, ne mogu se potceniti. Masovna zatvaranja zbog ograničenja zaključavanja poslala su udarne talase

Više o publikaciji
10/02/2021

PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA

Prikaz knjige: PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA Autor: Dr Marta Ž. Sjeničić Izdavač: Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, 2

Više o publikaciji
10/02/2021

ONLAJN KONFERENCIJA ČETVRTI SRPSKI DANI OSIGURANJA

Onlajn konferencija Četvrti srpski dani osiguranja u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije (UOS), održana 26. novembra pod simboličnim nazivom „Prijatelji kako ste“, okupila je ugledne

Više o publikaciji
10/02/2021

LIČNI RAZGOVOR SA STRANKOM U POSREDOVANJU I ZASTUPANJU U OSIGURANJU

U ovom članku je istražen neposredni, lični razgovor kao najznačajniji vid opštenja sa strankom u posredovanju i zastupanju u osiguranju, odnosno u osiguravajućoj delatnosti u celini. Najpre s

Više o publikaciji
10/02/2021

U SUSRET LIBERALIZACIJI PREMIJE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U SRBIJI

Slobodno utvrđivanje tarifa osiguranja od auto-odgovornosti (AO) dovodi do toga da se premija utvrđuje individualno, prema stepenu rizičnosti osiguranika, odnosno ponašanja u prethodnom periodu.

Više o publikaciji
10/02/2021

INOSTRANA ISKUSTVA U OSIGURANJU POLJOPRIVREDE

Cilj rada je prikaz karakteristika osiguranja poljoprivrede na globalnom nivou. Osiguranje poljoprivrede najčešće se posmatra, u užem smislu, kao osiguranje biljne proizvodnje i osiguranje živo

Više o publikaciji
12/12/2020

PRIVREMENI EVROPSKI OKVIR ZA DRŽAVNU POMOĆ U SVETLU KOVIDA 19

Naporedo sa zatvaranjem većeg dela evropskog kontinenta u martu 2020. godine usled rastućeg broja zaraženih kovidom 19, evropske institucije organizovale su seriju sastanaka kako bi utvrdile nač

Više o publikaciji
12/12/2020

JAPANSKA DISCIPLINA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Autor ovog članka dr Köksal Sahin 15 godina se bavi japanskim pravom i nemačko-japanskim poslovnim odnosima. Član je jedne istraživačke zajednice za pravo osiguranja u Japanu i nemački partne

Više o publikaciji
12/12/2020

OSNOVI STEČAJNOG PRAVA

Autor: Prof. dr Vuk Radović Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Godina izdanja: 2018. Obim: 270 strana

Više o publikaciji
12/12/2020

MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG I REGULATORNOG KONCEPTA OSIGURANJA

U Šapcu, od 25. do 27. septembra održano je 21. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije pod nazivom „Moderni aspekti zakonskog i regulatornog

Više o publikaciji
12/12/2020

PRAVNI POLOŽAJ JAVNOG BELEŽNIKA I SPECIFIČNOSTI OSIGURANJA OD NJEGOVE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Pravni položaj javnog beležnika i vrste usluga koje pruža presudno utiču na kompleksnost njegove odgovornosti, koja proizlazi iz obavljanja zakonom propisanih poslova. Radnje na zaštiti i ostv

Više o publikaciji
12/12/2020

OSVRT NA DVA PITANJA U VEZI SA INVESTICIONIM USLUGAMA OSIGURANJA

Predmet ovog članka su investicione usluge osiguranja, tačnije dva ključna (pravna) pitanja koja se mogu postaviti u vezi s ovom vrstom osiguranja. Prvo pitanje je o pravnoj prirodi takvih osigu

Više o publikaciji
12/12/2020

NEOPHODNOST BLIŽE MEĐUNARODNE SARADNJE RAZLIČITIH USTANOVA U BORBI PROTIV PREVARA U OSIGURANJU

U ovom radu biće analizirano nekoliko primera prevara u domenu osiguranja života i osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). Slučajevi koji su predmet članka prema ozbiljnosti počinjenog kr

Više o publikaciji
12/12/2020

O NASTANKU I SARADNJI UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE S KOMPANIJOM „DUNAV OSIGURANJE“

Da bismo shvatili nastanak i razvoj saradnje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Kompanije „Dunav osiguranje“, neophodno je čitaoce ukratko upoznati s poreklom institucije strukovnog udruž

Više o publikaciji
12/12/2020

RAZVOJ SUPERSIGNALA

Ove godine očekuje se intenzivnije korišćenje moćnih 5G pametnih tehničkih uređaja, koji će u pouzdanosti, inovativnosti i brzini prenosa podataka prevazići 4G mrežu, te omogućiti brže pr

Više o publikaciji
28/06/2020

KONSTRUKCIJA MERE c-KREDIBILITETA I PRIMENA U OSIGURANJU

Teorija kredibiliteta pruža alat za modeliranje različitih pojava u osiguranju. Promene životnih okolnosti kao što je pandemija i posledice što ih ona nosi same po sebi traže prilagođavanje s

Više o publikaciji
28/06/2020

MARKETING POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU

Prеdmеt istrаživаnjа оvоg člаnkа јеste mаrkеting pоsrеdоvаnjа i zаstupаnjа u оsigurаnju kао оblаst dugо zаnеmаrivаnа i u rаzviјеnim zеmlјаmа. Kоd nаs sе

Više o publikaciji
28/06/2020

POSLOVNA ETIKA U DOBA KORONAVIRUSA PREGLEDNI RАD

Dugotrajnu i iscrpljujuću tranziciju kroz koju prolazi privreda stanovništvo doživljava kao egzistencijalnu pretnju i krizu koja predugo traje. U periodu kada je stanovništvo osiromašilo, kada

Više o publikaciji
28/06/2020

TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU

Pod nazivom „Pogled na prošlost, sadašnjost i budućnost osiguranja u Srbiji“, u Aranđelovcu su 28. i 29. novembra 2019. održani Treći srpski dani osiguranja. Učesnike ovog velikog međuna

Više o publikaciji
28/06/2020

POMORSKO PRAVO

PRIKAZ KNJIGE : POMORSKO PRAVO Autori: Borislav Ivošević i Časlav Pejović Izdavač: Pravni fakultet Union u Beogradu, 2019. godine Obim: 902 str. Knjiga Borislava Ivoševića, profesora e

Više o publikaciji
28/06/2020

EVROPSKA KONVENCIJA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI IZ UPOTREBE MOTORNOG VOZILA I PRAVO EVROPSKE UNIJE

U septembru 2019. godine navršilo se pet decenija od stupanja na snagu Evropske konvencije o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila. Ona je poslužila nadležn

Više o publikaciji
28/06/2020

‘LOJD’ PREDVIĐA GUBITAK OD 107 MILIJARDI DOLARA ZA (OSIGURAVAJUĆU) DELATNOST U 2020. KAO POSLEDICU PANDEMIJE KOVIDA 19

Pandemija koronavirusa (ili možda njen prvi talas) u trenutku sastavljanja ovog prikaza na evropskom kontinentu postepeno jenjava, nakon što je samo u toku marta i aprila 2020. godine odnela deset

Više o publikaciji
28/06/2020

KORONAVIRUS I OSIGURANJE

Pojava koronavirusa mnoge je zatekla nespremne, među njima i osiguravače i bankare. Niko se zapravo nije snašao. Prve reakcije bile su različite. Od toga da je rizik od koronavirusa pokriven ugo

Više o publikaciji
01/04/2020

PRIMENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU – ŠTA JE NOVO ZA PRUŽAOCA USLUGA PAKET- ARANŽMANA I POVEZANIH PUTNIH ARANŽMANA

U svom članku autor je pažnju posvetio Direktivi (EU) 2015/3202 o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojom je van snage stavljena Direktiva 90/314/EEZ. Članak predstavlja dubinsk

Više o publikaciji
01/04/2020

OSIGURANJE ZA SLUČAJ INVALIDITETA – OBEZBEĐENJE PRILAZA

Usvajanjem Zakona o ravnopravnosti, osiguravajućim kućama zabranjeno je da pri utvrđivanju premije za osiguranika sa invaliditetom uzimaju u obzir faktore koji na rizik ne utiču neposredno. S dr

Više o publikaciji
01/04/2020

AVIONI SU I ZA PUTNIKE I ZA OSIGURAVAČE NAJBEZBEDNIJA PREVOZNA SREDSTVA

Uprkos rekordnom broju od preko četiri milijarde avionskih putnika širom sveta u 2019. godini, statistika pokazuje da avio-letovi nikad nisu bili bezbedniji. To su podaci iz izveštaja „Avio-riz

Više o publikaciji
01/04/2020

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2016) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2017)

Urеdnik: Prоf. dr Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu Оbim: 9

Više o publikaciji
01/04/2020

TRIDESET DRUGI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANJE

Trideset drugi susret Kоpаоničke škоle prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаn je na Kopaoniku u Hotelu „Grand“ od 13. dо 17. dеcеmbrа 2019. gоdinе, okupivši brojne eminentne domaće i

Više o publikaciji
01/04/2020

PRILAGOĐAVANJE TABLICA MORTALITETA KORIŠĆENJEM METODE OGRANIČENE FLUKTUACIJE

Teorija kredibiliteta pruža alat za bavljenje slučajnim promenljivama koje se koriste za predviđanje buduć ih događaja. Procedura kredibiliteta koristi se da se poboljša procena statističkih

Više o publikaciji
01/04/2020

DVA AKTUELNA OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

U radu su osvetljena dva aktuelna oblika obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti u Srbiji. Otuda, rad ima dva dela i zaključak. U prvom delu razmotreni su oblik kratkoročnog obaveznog o

Više o publikaciji
01/04/2020

KLIMATSKE PROMENE: POVEĆANI RIZICI I NEOPHODNOST PRILAGOĐAVANJA

U ovom radu biće analizirana povezanost manifestovanja klimatskih promena i potrebe za razvojem različitih aspekata osiguranja. Da su klimatske promene nešto što je već oblast interesovanja, pa

Više o publikaciji
30/01/2020

„LOJD“ OBUČAVA VIŠE ŽENA ZA RUKOVODIOCE

Osiguravač „Lojd“ raspisao je u oktobru konkurs za šestomesečnu obuku za zaposlene žene koje žele da napreduju i zauzmu rukovodeće funkcije u toj firmi. Opis buduće liderke je: 1. Kandid

Više o publikaciji
30/01/2020

FINANSIJSKI KRIMINALITET

Knjiga pred nama deo je naučnoistraživačkog projekta „Srpsko i evropsko pravo ‒ upoređivanje i usaglašavanje“, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Repu

Više o publikaciji
30/01/2020

DVADESET DRUGI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Od 12. do 14. septembra u hotelu „Omni“ u Valjevu održan je XXII Međunarodni naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“. Skup su organizovali Udruženje za o

Više o publikaciji
30/01/2020

NEKA PITANJA U VEZI S REFORMOM ENGLESKOG POMORSKOG OSIGURANJA IZ 2015. GODINE

U članku se autor bavi promjenama izvršenim u engleskom Zakonu o pomorskom osiguranju iz 1906. godine, kao i Zakonom o osiguranju iz 2015. godine, to jest napuštanjem načela maksimalne dobre vje

Više o publikaciji
30/01/2020

TUMAČENJE IZRAZA „UOBIČAJENI RIZICI“ U VEZI SA OBAVEZOM SKLADIŠTARA I ŠPEDITERA DA ZAKLJUČE UGOVOR O OSIGURANJU U REPUBLICI SRBIJI

Iako je trebalo da Zakon o obligacionim odnosima svojim načelima i odredbama otkloni svaku sumnju u izvesnost u pravima i obavezama ugovornih strana u pravnim poslovima koji su njime regulisani, s

Više o publikaciji
30/01/2020

VRSTE OBAVEZNIH OSIGURANJA U SRBIJI U 2019. GODINI

U Srbiјi је оsigurаnjе uglаvnоm dоbrоvоlјnо, а zаkоnоm sе mоžе ustаnоviti оbаvеznо оsigurаnjе оd rizikа kојi ugrоžаvајu trеćа licа, kao i оd rizikа kојi

Više o publikaciji
20/12/2019

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OD 31. 5. 2018. U PREDMETU C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Odluka Evropskog suda pravde koja je predmet ovog prikaza odnosi se na pojam posredovanja u osiguranju, odnosno na domašaj primene dve Direktive koje regulišu obaveze savetovanja prilikom zaključ

Više o publikaciji
20/12/2019

SVE U JEDNOM ZDRAVSTVENOM KARTONU

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – „eHealth 2.0“ koji je najavljen za ovu godinu obavezuje sistem zakonskog zdravstvenog osiguranja da svojim osiguranicima do kraja 2021. ponudi digitalni zdravst

Više o publikaciji
20/12/2019

SAVREMENO ORGANIZOVANjE I UPRAVLjANjE DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE

Аutоri: prоf. dr Žеlјko Vојinоvić, prоf. dr Zоrаn Kаlinić, dr Blаžеnkа Piukоvić Babičkоvić Izdаvаč: Nеzаvisni univеrzitеt Bаnjа Lukа, 2019. Оbim: 360 str. Nеz

Više o publikaciji
20/12/2019

SEDAMNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O OSIGURANJU

Sedamnaesti po redu Međunarodni simpozijum o osiguranju održan je u hotelu „Mona“ na Zlatiboru u periodu od 16. do 19. maja, u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Uni

Više o publikaciji
20/12/2019

OSIGURANjE NA DVADESET OSMOM SUSRETU UDRUŽENjA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i čаsоpis tоg udružеnjа Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su dvаdеsеt оsmi susrеt prаvnikа nа Zlаtibоru od 27. do 29. mаја 2019.

Više o publikaciji
20/12/2019

IZAZOVI U PRIMENI MAŠINSKOG UČENJA U DELATNOSTI OSIGURANJA

Internet, inteligentni uređaji, Blockchain tehnologija, softverski roboti i razni aspekti veštačke inteligencije, kao što je mašinsko učenje, vrlo često se pominju u savremenoj literaturi kao

Više o publikaciji
20/12/2019

UPRAVLJANJE ZNANJEM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Savremeno poslovanje nameće potrebu da se organizaciono znanje kontinuirano unapređuje i uvećava, pa je potrebno uspostaviti formalne mehanizme i alat, koji bi ovaj proces olakšali i učinili ef

Više o publikaciji
17/07/2019

DIREKTIVA 2006/116/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA OD 12. DECEMBRA 2006. O TRAJANJU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA I ODREĐENIH SRODNIH PRAVA (PREČIŠĆEN TEKST)

1. Direktiva Veća 93/98/EEZ od 29. oktobra 1993. o usklađivanju trajanja zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava znatno je izmenjena, pa je bilo potrebno

Više o publikaciji
17/07/2019

ISPITIVANJE PRILIKOM PRIJAVE U OSIGURANJE

Ljudi koji žele da osiguraju svoju nepokretnost nisu uvek u mogućnosti da pruže odgovore na tehnička pitanja u vezi s njom. Štaviše, određena pitanja zbunjuju kl

Više o publikaciji
17/07/2019

NA PREZENTACIJSKOJ TACNI – NAJČEŠĆE GREŠKE U POWER POINT PREZENTACIJI U OSIGURAVAJUĆOJ BRANŠI

Prema jednoj aktuelnoj anketi, gotovo trećina (32,6%) vodećih menadžera iz nemačke branše finansija i osiguranja smatra da postoje nedostaci u oblikovanju Power Point prezentacija njihovih saradn

Više o publikaciji
17/07/2019

OSIGURANJЕ BILJNЕ PROIZVODNJЕ

Iz štаmpе је nеdаvnо izаšlа knjigа – mоnоgrаfiја Brunа Тоskаnа Оsigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе. U njој su, kаkо stојi u pоdnаslоv

Više o publikaciji
17/07/2019

PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – TEKUĆA PITANJA I BUDUĆI IZAZOVI

Na Paliću je od 12. do 14. aprila ove godine održano Dvadeseto godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu

Više o publikaciji
17/07/2019

ANALIZA CARMEL POKAZATELJA SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Iako sektor osiguranja u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta (kada su u pitanju osnovni parametri poput ukupne premije, tehničkih i

Više o publikaciji
17/07/2019

METODOLOGIJA PROCENE ŠTETA U OSIGURANJU BILJNE PROIZVODNJE

Poljoprivredna proizvodnja u stalnom je i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je ponašanje teško ili nemoguće predvideti. Bilјnа prоizvоd

Više o publikaciji
19/04/2019

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – SKRIVENI RIZICI

Veštačka inteligencija (VI) mogla bi imati neočekivane posledice i pokrenuti zanimljiva pitanja kada je reč o osiguranju od odgovornosti, te verovatno promeniti pri

Više o publikaciji
19/04/2019

IZMENE DIREKTIVE O MOTORNIM VOZILIMA : KRATAK PREGLED

Nakon više godina komunikacije s akterima poput Međunarodne automobilske federacije i drugih zainteresovanih organizacija, prošle godine Evropska komisija objavila j

Više o publikaciji
19/04/2019

UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Prikaz knjige UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus d. o. o, Zagreb, 2018. Obim: 551 str.

Više o publikaciji
19/04/2019

ОSIGURАNJЕ NА TRIDЕSЕT PRVОM SUSRЕTU KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Kоpаоničkа škоlа prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlа је rеdоvаn intеrnаciоnаlni skup prаvnikа nа Kоpаоniku оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2018. g

Više o publikaciji
19/04/2019

OSVRT NA ČLANAK „O POTREBI UNAPREĐENJA SRPSKOG REGULATORNOG OKVIRA OSIGURANJA USVAJANJEM ZAKONA O UGOVORU O OSIGURANJU“

U broju 2/2018 časopisa „Tokovi osiguranja“ (str. 7–18), objavljen je, kategorisan od urednika, kao naučni rad, članak dr Nataše Petrović Tomić, vanredne pr

Više o publikaciji
19/04/2019

PОZITIVNОPRАVNI АSPЕKTI ОBАVЕZNОG ОSIGURАNJА STЕČАЈNIH UPRАVNIKА I АDVОKАTА U SRPSKОM PRАVU ОSIGURАNJА

U rаdu se rаzmаtrа dео zаkоnоdаvnih rеfоrmi u оblаsti prаvоsuđа, i tо u dvа zаkоnа. U Zаkоnu о stеčајu iz 2009. gоdinе i u Zаkоnu о

Više o publikaciji
06/02/2019

NEKE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRENOSNIH ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Prelaskom sa analogne na digitalne informatičke tehnologije došlo je do povećanja elektronsko-komunikacionih mogućnosti, pogotovo posle postepene, a kasnije sve raširenije primene interneta, i to

Više o publikaciji
06/02/2019

ANALIZA PONUDE OSIGURAVAČA MOTORNIH VOZILA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE KOMPARACIJOM USLOVA OSIGURANJA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploatac

Više o publikaciji
06/02/2019

OSIGURANJE OD OTMICE, OTKUPA I IZNUDE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U SRBIJI

Nakon otmice radnika ambasade Srbije u Libiji, naročito je aktuelizovana  tema otmice lica, traženje otkupa ili iznude, do čega dolazi u kriznim područjima širom sveta. Posebno pitanje je šta s

Više o publikaciji
06/02/2019

ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE

PRIKAZ SAVETOVANJA XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP – VALJEVO 2018 ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE U hotelu OMNI u Valјevu, od 20. do 22. septembra održan je XXI međunarodni

Više o publikaciji
06/02/2019

FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA

PRIKAZ KNJIGE : FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA Autori: dr Andrej Diligenski i dr Dragan Prlja Izdavač: Institut za uporedno pravo u Beogradu, 2018. godine U uvodnom delu knjige autor

Više o publikaciji
06/02/2019

SEVERNOIRSKI „ZAŠTITNI MEHANIZAM“ – EVROPSKA POLISA OSIGURANJA ZA BREGZIT

U okviru mukotrpnog procesa povlačenja iz Evropske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo je u prethodnim godinama moralo da se izjasni i obaveže u pogledu više prioritetnih pitanja u nastojanju da izbegne

Više o publikaciji
06/02/2019

OD ČOVEKA ČOVEKU

Digitalizacija menja ceo svet, pa tako i osiguranje. Agenti osiguranja u naše doba moraju uspešno povezivati analogne i digitalne aspekte. Klijentu više nisu potrebne osnovne informacije o usluzi

Više o publikaciji
06/02/2019

PREVARE IZ INDUSTRIJE LEPOTE – BEZ MUKE NEMA NAUKE

U veku instagram obrva i „daklip“ selfi ja, delatnost lepote cveta. Dok većina posetilaca solarijuma, kozmetičkih i frizerskih salona želi da se ulepša, ima i onih što u ovim tretmanima vide

Više o publikaciji
21/12/2018

ZNAČAJ ISTORIJE OSIGURANJA

Istorija osiguranja istražuje nastanak i razvoj osiguranja i onoga što mu je prethodilo u filozofskom, ekonomskom, društvenom i pravnoistorijskom pogledu.
<

Više o publikaciji
21/12/2018

UGОVОR О ОSIGURАNJU ZА TUĐ RАČUN ILI ZА RАČUN KОGА SЕ TIČЕ

Ugоvаrаnjе оsigurаnjа u kоrist drugоg licа, а nе u korist ugоvаrаčа оsigurаnjа, izuzеtаk је оd оpštеg prаvilа dа ugоvоr imа dејstv

Više o publikaciji
21/12/2018

UPOREDNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTINJA NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Osiguranje životinja odnosno osiguranje stoke nedovoljno je razvijeno u Srbiji. I prema najnovijim objavljenim podacima, u našoj zemlji se zaključuje izuzetno mali

Više o publikaciji
21/12/2018

IZAZOVI PRAVNOG REGULISANJA ROBOTA I OSIGURANJA OD ŠTETA PROUZROKOVANIH NJIHOVOM UPOTREBOM

S unapređenjem robota i njihovim uvođenjem u primenu, pravo robotike koje tek treba da se izgradi i formira kao posebna pravna nauka de lege ferrenda mora pružiti

Više o publikaciji
21/12/2018

ŠESNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „NOVI IZAZOVI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA“

Od 17. do 20. maja u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu održan je XVI Međunarodni simpozijum na temu „Novi izazovi na tržištu osiguranja“. Organizatori Simpozi

Više o publikaciji
21/12/2018

IZAZOVI, NOVE TEHNOLOGIJE I KORPORATIVNO UPRAVLЈANJE U PRAVU I PRAKSI

Na Paliću, od 20. do 22. aprila, održano je 19. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja, organizovano u saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije. Te

Više o publikaciji
21/12/2018

ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA

PRIKAZ KNJIGE :
ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA
Autor: Prof. dr Nataša S. Petrović Tomić
Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Više o publikaciji
21/12/2018

PREDLOG IZMENA DIREKTIVE O OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA: IZMEĐU NEZADOVOLJSTVA I POTREBE ZA VEĆOM ZAŠTITOM

Skup više evropskih okvirnih akata nastalih tokom decenija uređuje domen osiguranja motornih vozila, čime se podupire što slobodnije kretanje građana Unije. Dire

Više o publikaciji
21/12/2018

DODATNI OSIGURANIK

Države koje su svoje propise iz oblasti osiguranja donele pod uticajem engleskog prava i prakse usvojile su različita rešenja o uređenju odnosa između osiguranik

Više o publikaciji
21/12/2018

PROMENA U KULTURI – BUDUĆNOST OSIGURANJA U DIGITALNOJ ERI

Osiguravači su svesni činjenice da je potrebno prilagoditi se digitalnoj eri, ali ne slažu se svi o načinu na koji treba pokrenuti tehnološke promene. Koju kultu

Više o publikaciji
21/12/2018

TU SU, ALI I NISU

Od 1949. godine žene u Nemačkoj, barem na papiru, potpuno su ravnopravne s muškarcima. Ali ni dan-danas na polju radnih odnosa to nije tako u stvarnosti. U upravlj

Više o publikaciji
21/11/2018

O POTREBI UNAPREĐENJA SRPSKOG REGULATORNOG OKVIRA OSIGURANJA USVAJANJEM ZAKONA O UGOVORU O OSIGURANJU

          Autorka nastoji da odgovori na pitanje da li ugovor o osiguranju treba urediti Prednacrtom građanskog zakonika Srbije. Sa osloncem na rezultat upo

Više o publikaciji
21/11/2018

O PRAVNIM ASPEKTIMA RIZIKA I POLISE OSIGURANJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE (2015)

       Člаnаk prеdstаvlја prilоg јаvnој rаsprаvi о Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Rеpublikе Srbiје, kојi је оbјаvlјеn srеd

Više o publikaciji
21/11/2018

UVOĐENJE UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA U OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA KAO DETERMINANTE RAZVOJA I VEĆE EFIKASNOSTI

Republika Srbija je zemlјa u razvoju koja na svom tranzicijskom putu treba stalno da inovira znanje i da teži pronalaženju novih mogućnosti koje će bitno unapred

Više o publikaciji
21/11/2018

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA KLJUČNI ZA NAPREDAK OSIGURANJA

Glavna tema ovogodišnjeg SorS-а, 29. susreta osiguravača i reosiguravača u Sarajevu, koji je održan od 6. do 8. juna, bila je obrazovanjе i edukacijа kao klјu

Više o publikaciji
21/11/2018

PRIVREDA I ARBITRAŽE

DVADESET SEDMI SUSRET UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE
PRIVREDA I ARBITRAŽE
21/11/2018

PRODAJA OSIGURANJA (VERSICHERUNGSVERTRIEB)

Prоdаја оsigurаnjа је tеmа kојој sе pоslеdnjih gоdinа pоsvеćuје svе višе pаžnjе nа tržištu оsigurаnjа i u nаšој zеmlјi. Pо

Više o publikaciji
21/11/2018

IZVEŠTAJ O GLOBALNIM INVESTICIJAMA I POLITIČKIM RIZICIMA

U poslednjem globalnom izveštaju Multilateralne agencije za investicione garancije (MIGA) – tela Svetske banke koje promoviše direktne strane investicije i sprovodi

Više o publikaciji
21/11/2018

EVROPSKA UNIJA POČELA DA PRIMENJUJE OPŠTU UREDBU O ZAŠTITI PODATAKA

Еvrоpskа uniја je 25. mаја 2018. pоčеlа dа primеnjuје Urеdbu 2016/679 Еvrоpskоg pаrlаmеntа i Vеćа оd 27. аprilа 2016. о zаštiti pоје

Više o publikaciji
12/07/2018

PRIMENA FAZI MATEMATIKE U OCENI RIZIKA U OSIGURANJU

Većinu dinamičkih sistema izuzetno je teško modelirati prema tačnim i preciznim matematičkim relacijama, budući da su strukture sistema složene. Javljaju se neli

Više o publikaciji
12/07/2018

OBAVEZE, ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POSREDNIKA U OSIGURANJU

Delatnost posredovanja u osiguranju vrlo je složena, pa je razumljivo to što se postavljaju razna pitanja, kao što su ona koja se odnose na pravnu prirodu tog ugovor

Više o publikaciji
12/07/2018

KOMPARATIVNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE BILJNE PROIZVODNJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Osiguranje biljne proizvodnje, odnosno useva i plodova u Srbiji realizuje se na dobrovoljnoj osnovi, na bazi opštih i posebnih uslova osiguranja koje definišu osigura

Više o publikaciji
12/07/2018

PRAVO OSIGURANJA NA TRIDESETOM SUSRETU PRAVNIKA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

Udružеnjе Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlо је 30. susrеt prаvnikа nа Kоpаоniku dеcеmbrа 2017. gоdinе. Оpštа tеmа оv

Više o publikaciji
12/07/2018

OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE

Autori: prof. dr Boris Marović i dr Dragan Marković Izdavač: Princip press

Više o publikaciji
12/07/2018

PRINCIPI EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA

Svrha donošenja PEICL-a (PEICL: The Principles of European Insurance Contract Law) bila je uspostavljanje dobrovoljnog ugovornog osiguranja u zemljama EU. Premda je u

Više o publikaciji
12/07/2018

OKVIRNA DIREKTIVA 89/391: MERE ZA PODSTICANJE POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA RADNIKA NA RADU

Uporedo s pripremama za stvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije, u naporima da se evropskim radnicima omogući da što efikasnije iskoriste pogodnosti takvog tr

Više o publikaciji
12/07/2018

DIREKTIVA O NEPOŠTENIM UGOVORNIM ODREDBAMA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Potrošači u evropskim zemljama postali su bolje zaštićeni stupanjem na snagu Direktive o nepoštenim ugovornim odredbama (Unfair Contract Terms Directive 1993/EEC), sa izmenama i dopunama od 1995,

Više o publikaciji
12/07/2018

DIGITALIZACIJA I NEFORMALNO UZAJAMNO OSIGURANJE

Digitalizacija najvažnijih podataka u svim oblastima društva ima ubrzan trend još od početka 21. veka, dok se u oblasti osiguranja o njenoj proširenoj primeni u sv

Više o publikaciji
12/07/2018

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za

Više o publikaciji
12/07/2018

NОVINЕ U NЕŽIVОТNIМ ОSIGURАNJIМА

Dа bi оpstаlа i nаprеdоvаlа nа tržištu, društvа zа оsigurаnjе mоrајu nеprеkidnо оsmišlјаvаti ponudu i uvоditi nоvе оblikе uslugа. Pri

Više o publikaciji
12/07/2018

АKТUЕLNА PIТАNJА SАVRЕМЕNОG ZАKОNОDАVSТVА NA DVADESET DRUGIM BUDVАNSKIM PRАVNIČKIM DАNIMA

Sаvеz udružеnjа prаvnikа Srbiје i Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvаli su 22. Budvаnskе prаvničkе dаnе, koji su održani od 4. do 8. јunа 2017. gоdin

Više o publikaciji
12/07/2018

TRENDOVI RAZVOJA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠESTOM MEĐUNARODNOM SAVETOVANJU DITUR-a

Šesto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR), koje je član Evropske konfederacije zaštite od požara (CFPA-E) i Sv

Više o publikaciji
12/07/2018

VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O OSIGURANJU

Autori: Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović Izdavač: Samizdat, Beograd, 2015. Obim: 397 strana

Više o publikaciji
12/07/2018

RAZVOJ OSIGURAVAJUĆEG TRŽIŠTA U UKRAJINI I GLOBALNI TOKOVI U OSIGURANJU

Delatnost osiguranja u Ukrajini odlikuje se izuzetno niskim nivoom premije i nedovoljnom zastupljenošću kako u stanovništvu tako i u svakodnevnom poslovanju. Veći d

Više o publikaciji
12/07/2018

USVAJANJE EVROPSKIH TEKOVINA U KONTEKSTU PRIPREMA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 9 U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

U poslednjem kvartalu 2017. godine Radnoj grupi za proširenje Evropske unije iz Beograda je poslat predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 9 u pregovorima koje se

Više o publikaciji
12/07/2018

ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE C-347/02

Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 92/49/EZ – Sistem bonus-malus – sloboda tarifiranja – referentn

Više o publikaciji
06/03/2018

OBAVEZA OSIGURANIKA DA SARAĐUJE SA OSIGURAVAČEM U UTVRĐIVANJU NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA U SAVREMENIM EVROPSKIM PRAVIMA (II DEO)

        U članku autor na razlikama koje postoje u tokom proteklih šesnaest godina reformisanim izvorima prava kontinentalnih evropskih država koji uređuju ugov

Više o publikaciji
06/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA U SRBIJI U 2016. GODINI

Analiza ostvarenih rezultata delatnosti osiguranja u Republici Srbiji u ovom radu obuhvata strukturu premije, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio br

Više o publikaciji
06/03/2018

OSIGURANJE OD POSLEDICA RAZVODA BRAKA

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. U toj zajednici ostvaruju se ličnopravna (promena imena supružnika, državljanstvo, vođenje zajedničko

Više o publikaciji
06/03/2018

SORS OGLEDALO REGIONALNE OSIGURAVAJUĆE PRAKSE

Dvаdеsеt оsmi SоrS, regionalni susret osiguravača i reosiguravača, održan je od 7. do 9. juna ove godine u Sarajevu. Hotel „Bristol“ bio je tradicionalno po

Više o publikaciji
06/03/2018

PRАVO ОSIGURАNJА NА DVАDЕSЕT ŠЕSTОM SUSRЕTU UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоv čаsоpis Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su оvај susrеt оd 22. dо 24. mаја nа Zlаtibоru, u k

Više o publikaciji
06/03/2018

KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Prikaz knjige : "KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE". Autori: prof. dr Vladimir Njegomir, prof. dr Boris Marović, prof. dr Radovan Pejanović i prof. dr Bogdan Kuzmanović Izdavač: „P

Više o publikaciji
06/03/2018

DA LI TAJFUNI UZROKUJU METEŽ U CENAMA DEONICA NEŽIVOTNIH OSIGURAVAČA

Kao što je dobro poznato, prirodne nepogode poput zemljotresa, uragana, tajfuna i cunamija uzrokuju ogromne privredne štete. Preuzimajući na sebe snošenje takvih ri

Više o publikaciji
06/03/2018

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA NA PRIMERU ZEMALJA VIŠEGRADSKE GRUPE

Počev od pada Gvozdene zavese, zemlje Višegradske grupe ili zemlje „Višegradske četvorke (V4)“ – Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska – prošle su kroz s

Više o publikaciji
06/03/2018

NOVA DIREKTIVA O DISTRIBUCIJI OSIGURANJA

Direktiva 2008/92/EU koja reguliše rad posrednika u delatnosti osiguranja izmenjena je Direktivom o distribuciji osiguranja 2016/97/EU (The Insurance Distribution Dire

Više o publikaciji
06/03/2018

OBAVEZA OSIGURANIKA DA SARAĐUJE SA OSIGURAVAČEM U UTVRĐIVANJU NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA U SAVREMENIM EVROPSKIM PRAVIMA (I DEO)

U članku autor na razlikama koje postoje u tokom proteklih šesnaest godina reformisanim izvorima prava kontinentalnih evropskih država koji uređuju u

Više o publikaciji
06/03/2018

NEPRAVIČNE KLAUZULE U OSIGURANJU I NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

Autorka analizira odredbu Nacrta građanskog zakonika o nepravičnim klauzulama ugovora o osiguranju. Nakon objašnjenja pojma i značaja nepravičnih klauzula, autorka

Više o publikaciji
06/03/2018

NAVIJAČKO NASILJE KAO OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA U SPORTU

U ovom radu autor analizira negativan uticaj navijačkog nasilja na funkcionisanje i razvoj tržišta osiguranja u oblasti sporta. Polazna hipoteza jeste da je aleatorn

Više o publikaciji
06/03/2018

SRAZMERNOST I PRAVNA IZVESNOST U PRAVU OSIGURANJA – TEMA 18. GODIŠNJEG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE

Na Paliću, 21. i 22. aprila, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Udruženja osiguravača Srbije i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju

Više o publikaciji
06/03/2018

USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2014)

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2014)" "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM

Više o publikaciji
06/03/2018

PRАТIОCI NА PUТU I UPRАVLJАČI KRIZОМ – ОSIGURАVАČI IZМЕĐU NULТЕ KАМАТNЕ SТОPЕ, DIGIТАLNЕ RЕVОLUCIЈЕ I KRЕТАNJА KА BЕZBЕDNОЈ BUDUĆNОSТI

Člаnаk kојi је prеdmеt оvоgа prikаzа nаpisао је еkоnоmistа Мihаеl Hајzе, sаvеtnik uprаvе kоncеrnа оsigurаnjа „Аliјаnc“ zа

Više o publikaciji
06/03/2018

PERSPEKTIVE EVROPSKOG OSIGURANJA – 2017. KAO PRILIKA ZA PONOVNU PROCENU

Analiza nekoliko evropskih stručnjaka grupacije „Ernst & Young“ pokazuje da se evropski osiguravači u 2017. godini nalaze na prekretnici, naročito usled spol

Više o publikaciji
06/03/2018

REGULATIVA EVROPSKOG SAVETA (EU) BR. 44/2001, KOJOM SE UTVRĐUJE SUDSKA NADLEŽNOST, PRIZNANJE I IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA U GRAĐANSKIM I KOMERCIJALNIM PREDMETIMA

Regulativom Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 doneta su pravila koja se odnose na sudsku nadležnost u građanskim i komercijalnim predmetima. Presude koje se donose u

Više o publikaciji
06/03/2018

NAČELO DOBRE VERE I ENGLESKA SUDSKA PRAKSA

Još sredinom osamnaestog veka u engleskom pravu osiguranja usvojeno je načelo postupanja ugovornih strana u krajnjem poverenju. Sudska praksa engleskih sudova tom na

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE KAO MOGUĆE OBAVEZNO OSIGURANJE U SRBIJI

Poljoprivredno osiguranje trebalo bi da i u Srbiji zauzme mesto koje ima u savremenoj tržišnoj privredi. Moderna, tržišno orijentisana poljoprivreda ne može se ni

Više o publikaciji
05/03/2018

UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA U OSIGURAVAJUĆOJ KOMPANIJI

U savremenim uslovima privređivanja osiguravajuće kompanije predstavljaju veoma važan činilac razvoja finansijskog tržišta i sveukupnog ekonomskog i privrednog na

Više o publikaciji
05/03/2018

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO CILJ MENADŽMENTA KVALITETOM

U radu je ukratko izložena evolucija koncepta kvaliteta, počev od inspekcije, preko kontrole kvaliteta, do sistema menadžmenta kvalitetom, sa akcentom na doprinos tz

Više o publikaciji
05/03/2018

ОSIGURАNJE NА DVАDЕSЕT DЕVЕTОM SАVЕTОVАNJU PRАVNIKА KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dеcеmbrа 2016. gоdinе nа Kоpаоniku је оdržаnо 29. Sаvеtоvаnjе prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. Оpštа tеmа sаvеtоvаn

Više o publikaciji
05/03/2018

NOVINE U OSIGURANJU 2016 (INSURANCE & INNOVATION 2016)

Prikaz knjige : "NOVINE U OSIGURANJU 2016" (INSURANCE & INNOVATION 2016). Urednici: dr Andreas Ekštajn (Dr. Andreas Eckstein), Aksel Libetrau (Axel Liebetrau), dr Anja Funk-Minhmejer (Dr. Anja F

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PREDUZEĆA

Ma koliko veliko, preduzeće koje u obavljanju delatnosti koristi motorna vozila (automobil, motor, radna mašina) treba da vodi računa o njihovom osiguranju. Osim oba

Više o publikaciji
05/03/2018

DA LI SE PRIPREMA „TVRDI BREGZIT“?

Na iznenađenje velikog broja svetskih stručnjaka, medija, ali i državnika, 52 odsto građana Velike Britanije koji su se odazvali referendumu 23. juna 2016. godine o

Više o publikaciji
05/03/2018

UTICAJI DIREKTIVE 2007/60/EZ O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA U ZEMLJAMA EU, REGIONU PODUNAVLJA I U REPUBLICI SRBIJI

Direktiva 2007/60/EZ o proceni i upravljanju rizicima od poplava (kolokvijalno poznata i kao Floods Directive tj. Direktiva o poplavama) od država članica Evropske un

Više o publikaciji
05/03/2018

ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE C-162/132

Prethodno pitanje - Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 72/166/EZ, član 3. stav 1. – Pojam „upotre

Više o publikaciji
05/03/2018

MODELI ORGANIZOVANJA GARANTNOG FONDA

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine, uređena je institucija Garantnog fonda radi zaštite putnika u javnom prevozu i tre

Više o publikaciji
05/03/2018

PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Tema ovog rada je razvoj životnog osiguranja, njegov položaj i značaj u Srbiji, vidovi životnih osiguranja predstavljeni različitim uslugama koje se nude u našim

Više o publikaciji
05/03/2018

ARHIVISTIČKI SISTEM ZASNOVAN NA MODELU ZA RAZMENU ELEKTRONSKIH FINANSIJSKIH DOKUMENATA

U radu je prikazana fenomenološka analogija modela disparatnih sistema: elektronskog poslovanja finansijskih sistema baziranih na adresibilnim poslovnim porukama i sis

Više o publikaciji
05/03/2018

XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP UDRUŽENJA ZA ODŠTETNO PRAVO

Tema: „Naknada štete i osiguranje – savremeni izazovi“ Udruženje za odštetno pravo, zajedno sa Institutom za uporedno pravo i Pravosudnom akademijom, uz podrš

Više o publikaciji
05/03/2018

RIZICI PROFESIJA U PRAVNOM OGLEDALU

PRIKAZ KNJIGE: „ОSIGURАNJЕ ОD IZVАNUGОVОRNЕ I UGОVОRNЕ (PRОFЕSIОNАLNЕ) ОDGОVОRNОSTI” Autor : Prоf. dr Маriјаn Ćurkоvić Izdavač : Inžеnjеrski birо, Zаgrеb, fеb

Više o publikaciji
05/03/2018

VIŠE RIZIKA POD KONTROLOM

Onaj ko želi da se osigura od opasnosti, mora tu opasnost da razume. Zbog toga je važno prikupljati podatke i dobro ih analizirati. Zahvaljujući digitalizaciji, dana

Više o publikaciji
05/03/2018

IZVEŠTAJ O „TEHNOOSIGURANJU“

Delatnost osiguranja na globalnom nivou vredna je gotovo pet biliona dolara, a osiguravajuće kuće su pod rizikom da ulaskom novih aktera izgube svoj deo ovog dragocen

Više o publikaciji
05/03/2018

PRIMENA DIREKTIVE 2004/113 EVROPSKOG SAVETA U SKLADU SA PRESUDOM TEST-ACHATS EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Evropsko nadzorno telo za osiguranje i strukovno penzijsko osiguranje (EIOPA) 2014. godine objavilo je Izveštaj o primeni presude Test Achats u nacionalnim zakonodavst

Više o publikaciji
05/03/2018

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU

Vrhovni sud Španije razmatrao je zahtev koji je D. Alfonso podneo za vanredno preispitivanje presude drugostepenog suda kojom je odbijen njegov zahtev da mu društva za osiguranje „Allianz S. A.

Više o publikaciji
05/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Rezultati delatnosti osiguranja analiziraju se na više načina. Autor u ovom radu obuhvata strukturu portfelja, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio brojeve, merodavan tehnički

Više o publikaciji
05/03/2018

ODREDBE O OSIGURANJU U GRAĐANSKOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

U članku se razmatra primena krajnje dobre vere u osiguranju i u kojoj je meri to načelo prihvaćeno u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Takođe, razmatra se i zaštita potrošača

Više o publikaciji
05/03/2018

ОSIGURАNJE KAO TEMA NА 25. SUSRЕTU PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

U оrgаnizаciјi Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоvоg čаsоpisа Prаvо i privrеdа, u mајu 2016. gоdine, u Vrnjаčkој Bаnji, оdržаn је јubilаrni susrеt pr

Više o publikaciji
05/03/2018

PRIRUČNIK ZА PRЕVОZ I MАNIPULАCIЈU ОPАSNIM TЕRЕTIMА

Prikaz knjige : "PRIRUČNIK ZА PRЕVОZ I MАNIPULАCIЈU ОPАSNIM TЕRЕTIMА". Autor: mr Lаslо Pоlјаk Izdаvаč: Institut zа prеvеntivu iz Nоvоg Sаda, 2013. gоdinа Obim: 376 str

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRAŽA UMESTO SUĐENJA

Bez obzira na to da li se radi o rešavanju šteta ili isplati odštete, kada se klijent i osiguravač spore, potrošač neće morati da ide pravo pred sudiju. Iz perspektive potrošača, osigurava

Više o publikaciji
05/03/2018

POKRENUT POSTUPAK ZA PONOVNU IZMENU ODLUKE O SUZBIJANJU TERORIZMA

Terorizam u svetu postojao je i pre terorističkog napada u Njujorku 2001. Kao rizik, terorizam je bio poznat naročito osiguravačima.

Više o publikaciji
05/03/2018

PREVOZ OPASNOG TERETA I OSIGURANJE

Za naručioca prevoza i prevozioca, zbog bezbednosti transportnog poduhvata, važno je da prevozilac dobije od krcatelja robe njen opis i karakteristike. Preko 50 odsto svih vrsta robe u pomorskom p

Više o publikaciji
05/03/2018

BАNKА KАО SАVRЕМЕNI PRОDАЈNI PUТ ОSIGURАNјА

U оvоm rаdu оbrаđеn је јеdаn оd nоviјih prоdајnih putеvа nа inоstrаnоm, а pоsеbnо nа dоmаćеm tržištu оsigurаnjа. Nајprе su istrаžеni sаvrеmеni prоdа

Više o publikaciji
05/03/2018

ОDGОVОRNОST ZА ŠTЕTU NАSTАLU VRŠЕNJЕM DUŽNОSTI UTVRĐЕNIH ZАKОNОM О ОSIGURАNJU

Zаkоn о оsigurаnju stupiо је nа prаvnu snаgu 26. dеcеmbrа 2014, аli је nајvеći brој njеgоvih оdrеdаbа pоčео dа sе primеnjuје 27. јunа 2015. Јеdnа оd spеc

Više o publikaciji
05/03/2018

ОDLАZАK NАЈVЕĆЕG SRPSKОG STRUČNJАKА ZА PRАVО ОSIGURАNJА I PОSVЕĆЕNIKА U PRАVNЕ NАUKЕ

- PROF. DR PREDRAG ŠULEJIĆ - Profesor Predrag Šulejić aktivno je učestvovao, od trenutka osnivanja do danas, u radu našeg časopisa i teško je naći reči kojima bismo mogli da mu se oduž

Više o publikaciji
05/03/2018

ČETRNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OSIGURANJA

Četrnaesti po redu Međunarodni simpozijum iz osiguranja u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda održan je od 19. do 22. maja u hotelu „Mona“ na Zlatiboru.

Više o publikaciji
05/03/2018

PREVENCIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE OD POŽARA NA OBJEKTIMA

U organizaciji Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizikom od požara (DITUR), u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), 17. marta održan je jednodnevni specijalisti

Više o publikaciji
05/03/2018

AKTUARSKA MATEMATIKA (ACTUARIAL MATHEMATICS)

Prikaz knjige : "AKTUARSKA MATEMATIKA" (ACTUARIAL MATHEMATICS). Autori: prof. dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević i dr Vesna Rajić Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakul

Više o publikaciji
05/03/2018

GRAD KAARST: FDP PODRŽAVA OSIGURANJE IZBEGLIH LICA

Ko naknađuje štetu u slučaju da je nenamerno izazove tražilac azila u Nemačkoj? Liberali predlažu da grad Kaarst sklopi ugovore o osiguranju od odgovornosti, čije bi troškove izbegla lica tr

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVA O FINANSIJSKIM KONGLOMERATIMA: ODRAZ JAČANJA TRŽIŠNIH VEZA

Usvajanjem Direktive 2002/87 težilo se pojačanju nadzora nad fi nansijskim konglomeratima – velikim fi nansijskim grupacijama (bankarskim i osiguravajućim grupama itd), aktivnim u različitim f

Više o publikaciji
05/03/2018

POLOŽAJ PUTNIKA U MEĐUNARODNOM VAZDUŠNOM PREVOZU

Pravni položaj putnika u međunarodnom vazdušnom prevozu regulisan je na prvom mestu međunarodnim konvencijama: • Varšavska konvencija iz 1929. • Haški protokol iz 1955. • Montrealska k

Više o publikaciji
05/03/2018

UTICAJ LIBERALIZACIJE I PRIVATIZACIJE NA RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI

Predmet rada su ispoljene razvojne tendencije tržišta osiguranja u Srbiji u poslednjoj deceniji. Uporedni prikaz kretanja vrednosti opštih i posebnih pokazatelja razvijenosti tržišta osiguranja

Više o publikaciji
05/03/2018

OBLICI OBEZBEĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Zdravstvena zaštita se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) može ostvariti pre svega putem privatnog zdravstvenog osiguranja (individualnog ili onoga koje obezbeđuje poslodavac), u okviru jav

Više o publikaciji
05/03/2018

IZVEŠTAJ O SOPSTVENOJ PROCENI RIZIKA I SOLVENTNOSTI U SVETLU SRPSKOG REGULATORNOG ZAHTEVA

U ovo m radu predstavljeni su osnovni ciljevi upravljanja rizicima u kompanijama za osiguranje, kao i način za kvalitativnu i kvantitativnu analizu određenih rizika u okviru Izvešta ja o sopstven

Više o publikaciji
05/03/2018

23. KОPАОNIK BIZNIS FОRUМ – PANEL „DEFINISANJE GLAVNIH PROBLEMA U INDUSTRIJI OSIGURANJA“

U Kоngrеsnоm cеntru hоtеlа „Grаnd“ nа Kоpаоniku, od 8. do 10. marta održan је 23. Kоpаоnik biznis fоrum, kојi је оvе gоdinе оkupiо višе оd 980 učеsnikа – pre

Više o publikaciji
05/03/2018

ЕTIČKI I PRАVNI PОLОŽАЈ LЈUDI KАО SUBЈЕKАTА BIОMЕDICINSKIH ISTRАŽIVАNJА I KLINIČKIH ОGLЕDА

Prikaz knjige : "ЕTIČKI I PRАVNI PОLОŽАЈ LЈUDI KАО SUBЈЕKАTА BIОMЕDICINSKIH ISTRАŽIVАNJА I KLINIČKIH ОGLЕDА". Аutоrka: dr Vеsnа Klајn Таtić Izdаvаč: Institut dr

Više o publikaciji
05/03/2018

Uređivanje osiguranja depozita u evrozoni doneće korist

Kako bi bankarska unija bila kredibilna, u razmatranje se mora uzeti evropska dimenzija bezbednosti štednje. Podrška vladinim obveznicama koju pružaju banke mora biti ograničena. Evropska komis

Više o publikaciji
05/03/2018

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja: minimalni zahtevi za harmonizaciju i neujednačena pravila

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja uglavnom predviđa aktivnosti koje su pobrojane i u prethodnoj direktivi o posredovanju u rešavanju sporova u osiguranju. Uprkos namer

Više o publikaciji
05/03/2018

OBAVEZA UGOVARAČA OSIGURANJA DA OSIGURAVAČU PRIJAVI PODATKE ZA PROCENU RIZIKA

Engleski zakon o pomorskom osiguranju (MIA) od 1906. godine, koji se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje, predviđa sledeću obavezu ugovarača osiguranja: ugovarač osiguranja je obavezan

Više o publikaciji
05/03/2018

INFОRМISАNJЕ KORISNIKA USLUGА ОSIGURАNјА U NЕМАČKОМ PRАVU

Аutоrkа sе u radu bаvi аnаlizоm dužnоsti infоrmisаnjа u nеmаčkоm prаvu. Budući dа nеmаčki zаkоn о ugоvоru о оsigurаnju usvаја tzv. infоrmаciоnu pаrаdigmu zаš

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA U EVROPSKOJ UNIJI I NAŠOJ ZEMLJI

U članku je posvećena pažnja osiguranju izvoznih kredita u našoj zemlji i u Evropskoj uniji. Postalo je neophodno da se pravo i praksa osiguranja izvoznih kredita harmonizuje. Takodje, bilo je p

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURAVAJUĆE KUĆE KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI U REPUBLICI SRBIJI

Jedan od najznačajnijih uticaja na razvoj privrede osiguravajuće kuće ostvaruju kroz fi nansijsko-posredničku funkciju, odnosno kroz ulogu institucionalnih investitora na fi nansijskom tržištu

Više o publikaciji
05/03/2018

KRАТАK PRIKАZ PОSLОVАNјА DRUŠTAVA ZА ОSIGURАNјЕ U SЕVЕRNОЈ АМЕRICI U KONTEKSTU KАТАSТRОFАLNIH ŠТЕТА OD KLIМАТSKIH PRОМЕNА

Pоvеćаnjе intеnzitеtа i učеstаlоsti prirоdnih rizikа uslеd klimаtskih prоmеnа dоvоdi dо k аtаstrоfаlnih štеtа. Nа bаzi dоsаdаšnjеg iskustvа sа štеtаmа izаz

Više o publikaciji
05/03/2018

PRAVO OSIGURANJA NA DVАDЕSЕT OSMOM SUSRЕTU KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dvadeset osmi susret Kopaoničke škole prirodnog prava оdržаn је dеcеmbrа 2015. gоdine nа Kоpаоniku. Оpštа tеmа susrеtа glаsilа је Prаvо i аutоnоmiја ličnоsti. Nа

Više o publikaciji
05/03/2018

USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ". Urеdnik: Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаku

Više o publikaciji
05/03/2018

DAVOS 2016: RIZICI U PORASTU

Izveštaj o globalnim rizicima u 2016. objavljen je pred samo održavanje Svetskog ekonomskog foruma u Davosu 2016. Povezanost rizika i njihova složenost neodložan su izazov za tvorce politike i p

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVA O PLASMANU OSIGURANJA

Nova direktiva o plasmanu (distribuciji) osiguranja (Insurance Distribution Directive – IDD) reguliše položaj posrednika u osiguranju u Evropskoj uniji. Konačan tekst usvojen je sredinom jula 2

Više o publikaciji
05/03/2018

ZAŠTITA POTROŠAČA

U Evropskoj uniji još nema dogovora o tome šta pojam „zaštita potrošača“ obuhvata. Sud pravde EU (Court of Justice of the European Union) prihvatio je da taj pojam obuhvata zaštitu potroš

Više o publikaciji
05/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI

U radu se analiziraju ostvareni rezultati delatnosti osiguranja u celini, i to na osnovu godišnjih fi nansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbi

Više o publikaciji
05/03/2018

KARGO OSIGURANJE U ODNOSU NA OSNOVNA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA I TRAJANJE PREVOZA

U članku se govori o okolnostima koje se odnose na osnovna načela obligacionog prava što se primenjuju na kargo osiguranje u drumskom prevozu i na trajanje prevoza. Povod za članak je osporena p

Više o publikaciji
05/03/2018

PREVARE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Poslednjih meseci, međunarodna trgovina izložena je prevarama u mnogim oblastima, kao što su poslovanje s robom i uslugama, investicije, pomorsko osiguranje i osiguranje spoljne trgovine. Iako pr

Više o publikaciji
05/03/2018

PRАVО ОSIGURАNJА NА 24. SUSRЕTU UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

Dvаdеsеt čеtvrti susrеt Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје оdržаn је mаја 2015. gоdinе u Vrnjаčkој Bаnji. Susret su organizovali Udružеnjе i čаsоpis Udružеnjа

Više o publikaciji
05/03/2018

MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE". Autori: prof. dr Veselin Avdalović i prof. dr Evica Petrović Izdavač: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011. Obim: 454 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

STOP ZA NEODGOVORNOST UGOSTITELJA

Bezbednost hrane koja ima pozitivan procentualni skor od samo 63 odsto i njen kvalitet od samo 54 procenta odneli su prevagu na listi prioriteta menadžmenta koji brine o snabdevanju restorana, poka

Više o publikaciji
05/03/2018

SOLVENTNOST II – PRIMENA U OSIGURANJU

Direktiva Evropske unije Solventnost II doneta je s ciljem da spreči katastrofalne posledice za osiguranike nastale usled stečaja jednog od najvećih osiguravača u svetu AIG (American Insurance G

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRAŽA I ARBITRAŽNE ODLUKE U OBLASTI OSIGURANJA

U formularima u okviru svojih polisa osiguravači često predviđaju klauzulu o rešavanju sporova putem arbitraže, dajući prednost tom načinu rešavanja sporova. Za takav pristup ima više razlo

Više o publikaciji
05/03/2018

REGULISANJE DELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI SLOVENIJI

Nakon osamostaljenja Republike Slovenije 1991. godine otpočeo je dinamičan razvoj delatnosti osiguranja. Taj je trend nadalje podržan reformom pravnog uređenja, te donošenjem brojnih novih prop

Više o publikaciji
05/03/2018

PRАVNА PRАVILА DОBRЕ PRАKSЕ ОЕCD U PОSТUPKU PRIЈАVLjIVАNјА ŠТЕТЕ U ОSIGURАNјU

Autоr je u rаdu pоšао оd Vоdičа ОЕCD zа uprаvlјаnjе оdštеtnim zаhtеvimа u оsigurаnju iz 2004. gоdinе, аli sе krаtkо оsvrnuо i nа pоglеdе ОЕCD nа оsigurаnjе

Više o publikaciji
05/03/2018

SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH KUĆA TOKOM PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI I SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA IZAZVANIH ELEMENTARNIM I PRIRODNIM NEPOGODAMA

U radu se razmatra povezanost državnih institucija sa osiguravajućim i reosiguravajućim kućama kako bi se razvile preventivne aktivnosti i umanjile posledice od nastanka katastrofalnih šteta iz

Više o publikaciji
05/03/2018

ULOGA INTERNE KOMUNIKACIJE U KOMPANIJI

Dobra interna komunikacija temelj je uspešne eksterne komunikacije s obzirom na to da direktno utiče na efi kasnost, zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, te na vrednost kompanije, njenih usluga i

Više o publikaciji
05/03/2018

PRАVО ОSIGURАNJА NА 27. SUSRЕTU PRАVNIKА KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dvаdеsеt sеdmi susrеt prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оdržаn је dеcеmbrа 2014. gоdinе nа Kоpаоniku. Теmа susrеtа glаsilа је „Prаvо i nаčеl

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Prikaz knjige : "OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA". Autor: Nataša C. Petrović Tomić Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Cent

Više o publikaciji
05/03/2018

JOGA NAŠLA POKRIĆE U „LOJDU“

Za jogu se zna već 5.000 godina. Stres, u današnje vreme sve izraženiji, razlog je što se mnogo ljudi okreće duhovnoj i fi zičkoj sintezi koju nudi joga. Jogu prati glas da služi za opuštanj

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVA 2001/17/EC O REORGANIZACIJI I STEČAJU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Direktiva 2001/17/EC predviđa mere za reorganizaciju i stečaj koje se odnose na osiguravajuća društva. Relevantne odluke donosi nadležno telo države članice Evropske unije u kojoj je, primeno

Više o publikaciji
05/03/2018

MERODAVNO PRAVO U ENGLESKIM SUDSKIM PRESUDAMA

Određivanje merodavnog prava predstavlja pravnu problematiku svoje vrste, zbog čega je prirodno da za njegovo regulisanje služe norme sa specijalnim karakteristikama. To su kolizione norme. Naziv

Više o publikaciji
05/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

U radu se analiziraju rezultati ostvareni u delatnosti osiguranja u celini, na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije.

Više o publikaciji
05/03/2018

INSTITUTI ZA OSIGURANJE

U članku su dati razlozi zbog kojih su instituti za osiguranje postali važni za razvoj te delatnosti. Broj instituta poslednjih se godina povećava. Njihova uloga značajna je ne samo u edukaciji

Više o publikaciji
05/03/2018

ISKUSTVA OSIGURAVAČA U REALIZACIJI PREVENTIVE

U ovom radu predstavljeni su saradnja, međusobne obaveze i zajednički interesi osiguranika i osiguravača na preventivnim ulaganjima u imovinu osiguranika radi poboljšanja zaštite, smanjenja ver

Više o publikaciji
05/03/2018

DVАDЕSЕT TRЕĆI SUSRЕT UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ – PОGLЕD IZ UGLА ОSIGURАNJА

Dvadeset treći susrеt Udruženja pravnika u privredi Srbije оrgаnizоvаli su to udružеnjе i njegov čаsоpis Prаvо i privrеdа. Susret je održan оd 9. do 11. sеptеmbrа 2014. godine

Više o publikaciji
05/03/2018

UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE". Autor: dr Ratko Vujović Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009. Obim: 625 strana

Više o publikaciji
05/03/2018

ŽENE SU STOTINU GODINA DEO LJUDSKIH RESURSA „ALIJANCA“

Oko 1900. godine, žene širom sveta počele su da se bore za svoja prava: da glasaju na izborima i da se obrazuju. Tako su stupile na tlo gde su do tada suvereno vladali muškarci. Od tog vremena,

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA – DIREKTIVA 2007/60/EC

Pri donošenju Direktive 2007/60/EC Evropski parlament i savet uzeli su u obzir sledeće momente u vezi s poplavama: • da uzrokuju žrtve i iseljavanje stanovništva, te da ugrožavaju čovekovu s

Više o publikaciji
05/03/2018

SUDSKA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE (ECJ)

Osiguravač iz Engleske i njegov osiguranik koji je povređen u udesu u drugoj državi Evropske unije do kraja 2008. godine nisu imali mogućnost da tužbom ostvaruju naknadu štete od inostrane osi

Više o publikaciji
05/03/2018

POLOŽAJ AKTUARA OSIGURANJA U PRAVNIM IZVORIMA U SRBIJI

U radu se analiziraju odredbe sledećih pravnih akata: Zakona o osiguranju, Uredbe o načinu sticanja zvanja ovlašćenog aktuara i Odluke o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara. U prvom

Više o publikaciji
05/03/2018

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (II DEO)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremen

Više o publikaciji
05/03/2018

POŽAR U MANASTIRU HILANDAR

U članku se obrađuje nastanak i istorijski razvoj manastira Hilandar, uz osvrt na dolazak Srba na Balkan i istorijsku ulogu dinastije Nemanjića. Požaru u manastiru 2004. godine posvećena je pos

Više o publikaciji
05/03/2018

TELEMATIKA – BUDUĆNOST SAOBRAĆAJA

Autor predstavlja savremene tendencije korišćenja telekomunikacionih i informatičkih dostignuća na polju saobraćaja. Savremena tehnika poboljšava mnoge aspekte transporta ljudi i robe različi

Više o publikaciji
05/03/2018

DVADESET ŠESTI SUSRETI KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

Dvadeset šesti susreti Kopaoničke škole prirodnog prava održani su na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2013. godine. Zadata opšta tema glasila je „Pravo i dostojanstvo”. Organizatoru je pri

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA

Prikaz knjige : "OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA". Autor: dr Milan Cerović Izdavač: Privredna akademija – Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012. Obim: 394 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

POLISE ŠTITE POLJOPRIVREDNE USEVE OD VREMENSKIH NEPOGODA

U Sjedinjenim Američkim Državama 2012. godina ostaće zapamćena po najvećim štetama na poljoprivrednim imanjima u poslednjih pola veka. Vremenske nepogode smanjile su prinos soje za 85 odsto, a

Više o publikaciji
05/03/2018

SREĆNI BRAKOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA

Zašto su neki muževi i supruge neverni, a drugi odolevaju da varaju partnere? Odgovor na to pitanje traži se i u nauci. Naučnici istražuju sve, od bioloških faktora koji utiču na bračnu stab

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE DEPOZITA

Evropski parlament doneo je Direktivu o osiguranju depozita (Directive 94/19/EC) 12. jula 2010. godine. Potom je izvršena njena revizija. Osiguranjem se predviđa ograničena isplata deponovanog no

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Presude engleskih viših sudova, pored zakonskih propisa, predstavljaju važan izvor prava. Sudskim presudama, uz tumačenje ugovora o osiguranju, utvrđuju se obaveze osiguravača, kažnjavaju prev

Više o publikaciji
05/03/2018

UTVRĐIVANJE PRAVA SPASILACA NA NAGRADU ZA SPASAVANJE

Sporovi koji nastaju pri utvrđivanju prava spasilaca broda i tereta na moru i unutrašnjim vodama često se rešavaju putem arbitraže. Odluke ugovorenog arbitražnog tribunala mogu se osporavati p

Više o publikaciji
05/03/2018

SUBROGACIJA I REGRES U ZAKONU I SUDSKOJ PRAKSI PRAVNI POLOŽAJ GARANTNOG FONDA

Različita shvatanja o pravnoj prirodi regresnog zahteva Garantnog fonda prema licu odgovornom za prouzrokovanu štetu imaju direktan uticaj na stavove sudova, koji zauzimaju različita mišljenja z

Više o publikaciji
05/03/2018

OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU

Autor je u članku obradio dve aktuelne zakonodavnopravne teme u osiguranju Srbije povodom Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ovaj zakon stupio je na snagu krajem decembra 2013. godine. P

Više o publikaciji
05/03/2018

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (I DEO)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremen

Više o publikaciji
05/03/2018

DVADESET DRUGi SUSRETi PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Udruženje pravnika u privredi Srbije i časopis tog udruženja Pravo i privreda organizovali su 22. Susrete pravnika u privredi Srbije. Skup je održan od 29. do 31. maja 2013. godine u Vrnjačkoj

Više o publikaciji
05/03/2018

COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU)

Prikaz knjige : "COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING" (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU). Аutori: Dragica Korenjak, Mario Plenković i Marko Korenjak Izdavač: Alma Mater Euro

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE GRADOVA PODLOŽNIH PRIRODNIM KATASTROFAMA

Tokio je objavio listu gradova s najvećim rizikom od prirodnih nepogoda. Rang-lista napravljena je na osnovu pozicija tih gradova širom sveta. Prema istraživanju reosiguravača „Svis re”, naj

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVE O PREVOZU OPASNE ROBE

Evropska komisija posvetila je veliku pažnju prevozu opasne robe koja po svojoj prirodi može da ugrozi životnu sredinu. Komisija je nastojala da ovaj problem rešava kao kompleksno pitanje odgovo

Više o publikaciji
05/03/2018

OGRANIČAVANJA PRAVA OSIGURANIKA U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Engleske sudske presude viših sudova predstavljaju izvor prava koje niži sudovi moraju da prihvate. U oblasti osiguranja važne su presude koje se odnose na jemstvo (warranty) osiguranika. Prema e

Više o publikaciji
05/03/2018

BLANKO MJENICA U POSLOVIMA OSIGURANJA

Poslovanje sa blanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom njenom imaocu – ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbj

Više o publikaciji
05/03/2018

POSEBAN POSTUPAK ZA NAKNADU MALE ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU U SRBIJI

U Republici Srbiji 2009. godine donet je Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. U okviru odredaba o obaveznom auto-osiguranju, u tom zakonu bio je predviđen opšti vansudski postupak za naknad

Više o publikaciji
05/03/2018

NAGRADA ZA SPASAVANJE U TRANSPORTNOM OSIGURANJU

Prilikom pružanja pomoći ili spasavanja imovine na moru, spasioci se susreću sa nizom problema koji utiču na njihova prava i obaveze. Opasnosti prilikom spasavanja ugrožavaju i njih same. Premd

Više o publikaciji
05/03/2018

OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE – PROCENA, PRAĆENJE I KONTROLA RIZIKA

Cilj ovog rada jeste da predstavi osnovne procese u osiguravajućim društvima koji su povezani sa procenom rizika od različitih opasnosti u vezi sa kritičnom infrastrukturom. Definisan je pojam k

Više o publikaciji
05/03/2018

NENAPLATIVI KREDITI – IZAZOV ZA BANKARSTVO U REGIONU

U svečanoj sali beogradskog hotela „Hajat“ 8. novembra je priređen Regionalni samit guvernera, bankara i privrednika, uz podršku „Dunav osiguranja“ u svojstvu zlatnog sponzora skupa. Konf

Više o publikaciji
05/03/2018

ОBАVЕZNА ОSIGURАNJА U SАОBRАĆАЈU I NАKNАDА ŠТЕТЕ

Prikaz knjige : "ОBАVЕZNА ОSIGURАNјА U SАОBRАĆАЈU I NАKNАDА ŠТЕТЕ". Аutоri: prоf. dr Zdrаvkо Pеtrоvić, prоf. dr Vlаdimir Čоlоvić i prоf. dr Nаtаšа Мrvić P

Više o publikaciji
05/03/2018

MEDICINSKI PRONALASCI KAO OSIGURANA INVESTICIJA

Medicinska istraživanja su složena i rasprostranjena naučna delatnost koja, pored ostalog, obuhvata različite pronalaske: od kontaktnih sočiva do pejsmejkera. Nedavno istraživanje u SAD, srač

Više o publikaciji
05/03/2018

KLINIČKI TESTOVI POD LUPOM OSIGURAVAČA

Medicinski testovi na ljudima od suštinske su važnosti za unapređenje medicinske nauke, ali nisu bez rizika. Srećna je okolnost što su osiguravači voljni da učestvuju u pokrivanju tih rizika.

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) o zaštiti ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka uređuje obradu predmetnih podataka u okviru EU. Važn

Više o publikaciji
05/03/2018

REGRESNO PRAVO OSIGURAVAČA

Kada osiguravač plati odštetu iz osiguranja za potpuni gubitak osiguranog predmeta, prema engleskom zakonu o pomorskom osiguranju1 stiče pravo da preuzme interes osiguranika nad ostacima predmet

Više o publikaciji
05/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2012. GODINI

Prema broju zaključenih ugovora po vrstama osiguranja i ukupno ostvarenoj bruto premiji, osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija

Više o publikaciji
05/03/2018

POL (NI)JE FAKTOR U AKTUARSKOJ ANALIZI

Odlukom Evropskog suda pravde iz 2011. godine, proglašen je ništavnim član 5, st. 2. Direktive Saveta 2004/113/EC, čime je osiguravačima poručeno da više ne smeju da uzimaju u obzir pripadnos

Više o publikaciji
05/03/2018

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA

S razvojem društva povećala se mogućnost za prouzrokovanje raznih šteta. Štete se stalno prouzrokuju životu čoveka i njegovom integritetu. Tokom obavljanja mnogih vrsta korisnih aktivnosti, d

Više o publikaciji
05/03/2018

RAZVOJ JAVNO-PRIVATNIH PARTNERSTAVA U OSIGURANJU

Haiti je najsiromašnija zemlja na zapadnoj polulopti, koju su pogađale mnogobrojne prirodne i humanitarne katastrofe. U takvoj zemlji velika novčana ulaganja ne samo da pomažu otvaranju novih ra

Više o publikaciji
05/03/2018

ZAKON O PRANJU NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA (Službeni glasnik RS br. 20/09, 72/09 I 91/10)

Uprava za sprečavanje pranja novca ukazala nam je da smo u jednom od prethodnih brojeva „Tokova osiguranja” dali prikaz Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2005. koji nije više na snazi, te

Više o publikaciji
05/03/2018

SKUP POVODOM OBJAVLJIVANJA EDICIJE FINANSIJE TOP 2012/2013

Povodom objavljivanja publikacije Finansije top 2012/2013 i specijalnog dodatka „Korporativno upravljanje: dobitna kombinacija“, časopis Biznis&Finansije organizovao je 17. juna u Medija ce

Više o publikaciji
05/03/2018

KОNFЕRЕNCIЈA О BЕZBЕDNОSТI UGОSТIТЕLjSKIH ОBЈЕKАТА „SAFETY, QUALITY, SECURITY“

Uz stručnu pоdršku Sеktоrа zа vаnrеdnе situаciје МUP-а Srbiје i Uprаvе zа bеzbеdnоst i zdrаvlје nа rаdu Мinistаrstvа rаdа i sоciјаlnе pоlitikе, kao i Мinistа

Više o publikaciji
05/03/2018

POJMOVNIK OSIGURANjA

Prikaz knjige : „POJMOVNIK OSIGURANjA”. Autor: prof. dr Nebojša Žarković Izdavač: „Skonto” d. o. o. Novi Sad Obim: 828 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

KAKO OSIGURATI NEPOZNATE STRANE SUNCA

Оsiguravači najčešće proračunavaju rizike zasnovane na podacima iz statistike, istorije i istraživanja. Nijedan od tih podataka nije dovoljan da se procene rizici od solarne energije. Oliver

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OLDTAJMERA SVE POPULARNIJE

Širom sveta sve se više traže četvorotočkaši proizvedeni u prvoj polovini prošlog veka. Rast cene tih motornih vozila prati i poskupljenje polisa osiguranja za njih, pogotovo kad raritetni au

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVa O ODGOVORNOSTI ZA DEFEKTNE PROIZVODE

Evropska unija donela je Direktivu o odgovornosti za defektne proizvode (Council Directive 85/374/EEC 1985 /on approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member Stat

Više o publikaciji
05/03/2018

SAVESNOST UGOVORAČA OSIGURANJA

Kod ugovora o osiguranju naglašeno je poverenje koje ugovorači moraju da poštuju pri zaključenju i izvršenju ugovornih obaveza. Od osiguranika se prvo zahteva da „pošteno misli”, da istupa

Više o publikaciji
05/03/2018

POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U PERIODU 2009-2011. GODINE

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje kod nas u periodu 2009-2011. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnim finansij

Više o publikaciji
05/03/2018

ZNAČAJ POZNAVANJA ZDRAVSTVENIH POSLEDICA KLIMATSKIH PROMENA ZA DELATNOST OSIGURANJA

Kao posledica klimatskih promena, sve se češće javljaju katastrofalni događaji poput poplava, požara, cunamija, uragana, koji u velikoj meri ugrožavaju zdravlje, privredu i društvo u celosti.

Više o publikaciji
05/03/2018

OSOBENOSTI RADA KOMISIJE ZA REVIZIJU U CILJU OSTVARIVANJA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Komisija za reviziju je pomoćno telo nadzornog odbora i ima važnu ulogu u definisanju odgovornosti u postupku finansijskog izveštavanja, interne kontrole i upravljanja rizicima. Kao nezavisno tel

Više o publikaciji
05/03/2018

JEZIK OSIGURANJA

U tekstu se razmatra odnos jezičke norme i terminologije osiguranja, uz nastojanje da se ukaže na rešenja koja ne bi išla na uštrb shvatljivosti reči i izraza koji se preporučuju ni onda kada

Više o publikaciji
05/03/2018

DVАDЕSЕТ PЕТI SUSRЕТI KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2012. gоdinе nа Kоpаоniku su оdržаni 25. susrеti Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. „Prаvо i mоrаl“ bilа је оpštа tеmа оvih susrеt

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE

Prikaz knjige : „OSIGURANJE“. Autor: Doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Ortomedics book, Novi Sad Obim: 466 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

OPREZ, „VANZEMALJCI“ OSVAJAJU!

Vanzemaljci osvajaju prostore širom sveta razarajući životnu sredinu i infrastrukturu miliona ljudi! Ako to i zvuči kao rečenica iz reklamne kampanje za film naučne fantastike, budite spremni

Više o publikaciji
05/03/2018

SVEMIRSKI TURIZAM JE SPREMAN

Putovanje u svemir krajnji je cilj ljubitelja nebeskog prostranstva. Tom temom su se u martu 2013. godine, na seminaru „Vasionski turizam“, bavili stručnjaci iz te oblasti i eksperti osigurava

Više o publikaciji
05/03/2018

USAGLAŠAVANJE ZAKONODAVSTAVA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UPOTREBOM MOTORNIH VOZILA

Direktiva Evropske unije o usaglašavanju zakonodavstava država članica o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila (The Motor Insurance Directive 2009/103/E

Više o publikaciji
05/03/2018

MERODAVNO PRAVO

Merodavno pravo koje se ima primeniti na ugovorne odnose predstavlja specifičnu materiju. Države imaju obavezu da se pridržavaju pravila koja su same prihvatile. Ovim se postiže sledeće: prvo,

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OPERATERA MEĐUNARODNIH TRANSPORTNIH TERMINALA OD ODGOVORNOSTI

Delatnost transportnih terminala postaje sve značajnija u međunarodnoj robnoj razmeni. U prevozu robe od skladišta prodavca do skladišta kupca međunarodni transportni terminal često se ne mož

Više o publikaciji
05/03/2018

EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Da bi treće oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete koju je pretrpelo u saobraćajnoj nezgodi, moralo je, sve doskora, dokazivati da je vozač kriv za štetu. To je često bilo teško, a

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI KORISNIKA KREDITA

Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da privredni subjekti, tačnije osiguravajuća društva, prikupljaju finansijska sredstva u obliku premije osiguranja od fizičkih i pravni

Više o publikaciji
05/03/2018

MULTISTRUKOVNI INERCIJSKI SINONIMI U SRPSKOM JEZIKU BANKARSTVA , FINANSIJA I OSIGURANJA

Lična je odluka svakog autora bilo koje vrste naučno-stručnog materijala kojim će leksičkim sredstvima predstaviti svoj rad. Međutim, više je nego očigledna pojava da se ionako teško razuml

Više o publikaciji
05/03/2018

DEVETO SAVETOVANJE UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE IZ UGLA OSIGURANJA

Udruženje pravnika Republike Srpske organizovalo je deveto redovno savetovanje „Oktobarski pravnički dani“ u Banjaluci 12. i 13. oktobra 2012. godine. Suorganizatori su bili Advokatska komora

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE

Prikaz knjige „OSIGURANJE “. Autor: dr Dragica Janković Izdavač: Alfa-graf NS, Novi sad Obim: 352 str

Više o publikaciji
05/03/2018

BRODSKE OLUPINE SVE VIŠE KOŠTAJU OSIGURAVAČE

Statistike pokazuju da širom sveta rastu troškovi za uklanjanje brodskih olupina u okeanima i morima. Ostaci plovila sve su veća stavka u budžetu brodovlasnika, osiguravača, ugovarača spasavan

Više o publikaciji
05/03/2018

DATA PODACI POD KLJUČEM OSIGURAVAČA

Kompanije širom sveta moraju efikasno da se zaštite od rastućeg sajberkriminala. Ali taj zahuktali problem još se ne shvata dovoljno ozbiljno. Robin Kroh, direktor Udruženog menadžmenta firme

Više o publikaciji
05/03/2018

REGULISANJE OSIGURANJA KROZ EU DIREKTIVE

Pravni poredak Evropske unije organizovan je i strukturisan skup pravnih normi koji ima sopstvene izvore, organe i procedure prilagođene tome da pravne norme stvaraju, tumače i konstatuju kršenje

Više o publikaciji
05/03/2018

KAZNENE ŠTETE

Da bismo razumeli predmetnu materiju, neophodno je ukazati na razlike između američkog i evropskog, kontinentalnog prava. Prva se odnosi na instituciju porote sastavljene od lica koja nisu pravnic

Više o publikaciji
05/03/2018

UPRAVLJANJE RIZIKOM OD ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE I ULOGA OSIGURANJA

U razvijenim zemljama, osiguranja od odgovornosti, koja pripadaju grupaciji neživotnih osiguranja, igraju posebno značajnu ulogu. U domenu odgovornosti za proizvode, upravljanje rizikom i pojava o

Više o publikaciji
05/03/2018

OBAVEZNO OSIGURANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA U REPUBLICI SRBIJI

U radu se razmatra prilagođavanje domaćeg stečajnog prava regulativi Evropske unije. Težište je na povezivanju stečajnog upravnika – fizičkog lica – i regulative osiguranja u domaćem ste

Više o publikaciji
05/03/2018

UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA (POLISA) I KLAUZULE KOJE ŠTITE OSIGURANIKE

Prema svojoj prirodi, ugovor o osiguranju života adhezioni je ugovor, to jest ugovor po pristupu. To znači da ugovarač osiguranja ima mogućnost da prihvati ili da odbije, ali ne i da menja sadr

Više o publikaciji
05/03/2018

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Primena Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje „Zakon”), povezana je sa Zakonom o vazdušnom sao

Više o publikaciji
05/03/2018

DVADESETČETVRTI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA IZ UGLA OSIGURANJA

Udruženje kopaoničke škole prirodnog prava organizovalo je 24. susret pravnika na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2011. godine. Opšta tema glasila je „Pravo i odgovornost”. Predsednik Udru

Više o publikaciji
05/03/2018

REOSIGURANJE

Prikaz knjige : „REOSIGURANJE”. Autori: prof. dr Boris Marović, doc. dr Radenko Purić, doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: „Precision” d.o.o, Čačak Obim: 434 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

POMEŠANA OSEĆANJA I RIGIDNI POGLEDI NA SOLVENTNOST II

Niske kamatne stope i preteći japanski ekonomski scenario dovode u pitanje osnove modela poslovanja osiguravača života. Kroz prizmu direktive Solventnost II, problem se samo zaoštrava. Nevolja j

Više o publikaciji
05/03/2018

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ EIOPA O FINANSIJSKOJ STABILNOSTI

Slaba ekonomska perspektiva, narasli ekonomski disbalansi i izvesnost prolongiranja niskih kamatnih stopa stvaraju vrlo negativne srednjoročne izglede za finansijsku stabilnost osiguravajućeg i pe

Više o publikaciji
05/03/2018

REVIZIJA DIREKTIVE O POSREDOVANJU U OSIGURANJU

Direktivu o posredovanju u osiguranju (EU Directive 2002/92) Evropska komisija donela je u nameri da obezbedi sledeće: • da posrednici u osiguranju budu kompetentni i profesionalni • da se za

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRAŽNE ODLUKE KOJE SE OSPORAVAJU PRED ENGLESKIM SUDOM

Rešavanje sporova od strane izabranih sudova načelno je dozvoljeno. Sporovi se rešavaju ugovaranjem institucionalne ili ad hoc arbitraže. Arbitražni sporovi se rešavaju na elastičniji način.

Više o publikaciji
05/03/2018

GRAĐANSKI ZAKONIK REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani čitaoci, u pripremi je donošenje građanskog zakonika Republike Srbije. Već je objavljen prednacrt zakonika, u kome su pojedina pitanja ostala otvorena. Predočićemo ih radi otvaranja

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA - SRPSKA VERZIJA NOVOG OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA -

Iako već odavno odomaćen u uporednom pravu, institut osiguranja od odgovornosti advokata tek od nedavno (od donošenja novog Zakona o advokaturi), čini deo našeg pozitivnog prava. Novi zakon reg

Više o publikaciji
05/03/2018

ZNAČAJ I IZGLEDI DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Polazeći od dugogodišnje krize funkcionisanja penzijskog sistema u Srbiji i potrebe da se on ozbiljno reformiše i dovede u red, autor rada daje predlog za njegove izmene i posebnu pažnju posveć

Više o publikaciji
05/03/2018

NAJVAŽNIJI FAKTORI UTICAJA NA LJUDSKE RESURSE

U savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni najbitniji su za njen uspeh. Teorijska i empirijska istraživanja nalaze da na njih utiču mnogi faktori, među kojima se ističu mogućnost za razvoj

Više o publikaciji
05/03/2018

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

Delo pranja novca specifična je kriminalna aktivnost i posledica je prethodno izvršenog krivičnog dela. Istovremeno, to je polazna tačka za buduće krivične aktivnosti. Legalizuje se, naime, no

Više o publikaciji
05/03/2018

GODIŠNJA KONFERENCIJA SORS 2012

SORS, tradicionalni susret na najvišem nivou delatnosti osiguranja, i ove godine, kao i prethodnih, okupio je predsednike uprava i ostale rukovodioce najznačajnijih osiguravajućih i reosiguravaju

Više o publikaciji
05/03/2018

SAVETOVANJE SLOVENAČKOG UDRUŽENJA OSIGURAVAČA

Početkom juna 2012. Slovenačko udruženje osiguravača (Slovensko zavarovalno združenje) organizovalo je godišnje savetovanje u Portorožu, gde je izloženo 35 referata.

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE I REOSIGURANJE

Prikaz knjige : „OSIGURANJE I REOSIGURANJE”. Autor: dr sci. Mile Bijelić Izdavač: „Tectus”, Zagreb, 2002 Obim: 440 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

IZMENJENO LICE TERORIZMA

Savremeni teroristi ruše sve granice i ne prezaju ni od čega. To pokazuje i višegodišnje istraživanje prof. dr Maks Tejlora, direktora Centra za proučavanje terorizma i političkog nasilja na

Više o publikaciji
05/03/2018

TRI DECENIJE POSTOJANJA SIDE

Životni vek obolelih od side i zaraženih virusom humane imunodeficijencije (HIV), odnosno ljudi oslabljenog imuno-sistema, danas je duži nego ranije. Ali obolelima predstoji dug put do potpunog i

Više o publikaciji
05/03/2018

SOLVENTNOST OSIGURAVAČA PREMA DIREKTIVAMA EU

Prva direktiva Solventnost I doneta je pre skoro 40 godina s ciljem da ujedini tržište osiguranja u EU i uspostavi bolju zaštitu potrošača. Evropski parlament približava se novom cilju – pri

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANA PRAVNOG LICA – PRAVNA PRIRODA I PRIMENA

Ugovor o osiguranju od odgovornosti organa pravnog lica nije zakonom uređen. Pošto on spada u dobrovoljna imovinska osiguranja, na njega se primenjuju opšta pravila zakona o ugovoru o osiguranju

Više o publikaciji
05/03/2018

SEKJURITIZACIJA U DOMENU ŽIVOTNIH OSIGURANJA

Jedan od ključnih trendova savremenog tržišta osiguranja i reosiguranja jeste pojava sekjuritizacijā potraživanja i sekjuritizacijā spram rizika. Osnova im je slična odgovarajućim mehanizmim

Više o publikaciji
05/03/2018

VANSUDSKI POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU

U radu su analizirane odredbe zakona iz materije obaveznog osiguranja u saobraćaju svih republika bivše SFRJ, koje se odnose na vansudski postupak za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim o

Više o publikaciji
05/03/2018

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2011. GODINI

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2011. godini. Zbog obaveznog karaktera, detaljnije j

Više o publikaciji
05/03/2018

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE

Pojam nematerijalne štete javlja se samo kao posledica protivpravne radnje usled koje je povređeno lično dobro nekog lica. Nasuprot tome, imovinska (materijalna) šteta javlja se kao posledica po

Više o publikaciji
05/03/2018

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

Pre ukidanja Osnovnog zakona o osiguranju i osiguravajućim organizacijama (Službeni list SFRJ br. 7/67), odnosi iz oblasti kreditnog osiguranja bili su zakonski regulisani. U Zakonu o osnovama sis

Više o publikaciji
05/03/2018

DVADESET PRVI SUSRET UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Članovi Udruženja pravnika u privredi Srbije održali su svoj 21. susret od 23. do 25. maja u Vrnjačkoj Banji. Uvodni referat na opštu temu „Zakoni i privreda” podneo je prof. dr Mirko Vasil

Više o publikaciji
05/03/2018

INOVACIJE POČIVAJU NA ZNANJU, NOVCU I POVERENJU

Bankovna unija, fiskalna unija, ili korak dalje, ka političkoj uniji? Dvadeset i sedam zemalja „evropskog bloka“ Dan Evrope dočekale su opterećene novim idejama o funkcionisanju jedinstvenog

Više o publikaciji
05/03/2018

MODERNO SHVATANJE OSIGURANJA I UGOVORA O OSIGURANJU

IZ ISTORIJE OSIGURANJA: PRVI MEĐUNARODNI KONGRES O PRAVU OSIGURANJA. Prvi međunarodni kongres o pravu osiguranja održan je u Rimu 1962. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za pravo

Više o publikaciji
05/03/2018

POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA

Prikaz knjige : „POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA“. Autor: prof. dr Drago Pavić Izdavač: Književni krug, Split, 2012. Obim: 562 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

NEĆE SVI OSIGURAVAČI ŽIVOTA IZBEĆI POSLEDICE DEMOGRAFSKOG PADA

Demografski razvoj u Nemačkoj vodi nezaustavljivom smanjenju tržišta osiguranja života. Nakon preuređenja tržišta koje će uslediti opstaće samo finansijski snažni osiguravači sa strožom

Više o publikaciji
05/03/2018

FUDBALSKA LOPTA OBLEPLJENA POLISAMA

Fudbal, ta najvažnija sporedna stvar na svetu, plodno je tlo i u svetu osiguranja. Svetski osiguravači nude fudbalskim klubovima polise koje pokrivaju štete od povreda igrača ili prevremenog zav

Više o publikaciji
05/03/2018

NOVI ENGLESKI ZAKON O PRAVNIČKIM USLUGAMA

Na predlog engleske vlade, Zakon o pravničkim uslugama iz 2007. godine (Legal Services Act) biće promenjen. Svrha donošenja Zakona bila je opsežna: – zaštita i unapređenje javnog interesa

Više o publikaciji
05/03/2018

U SUSRET PRIMENI DIREKTIVE EU SOLVENTNOST II

O problemima primene Direktive Solventnost u vezi sa aktom Omnibus II već se pisalo u našem časopisu. U međuvremenu, iskrsao je nesporazum između Evropske komisije i Saveta Evropske unije.1 As

Više o publikaciji
05/03/2018

PRAVO OSIGURANIKA NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU DA UGOVARAČ OSIGURANJA NE PRIJAVI OSIGURAVAČU OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA

Prilikom zaključivanja polise, ugovarač osiguranja dužan je da postupa maksimalno savesno i da osiguravaču pruži podatke o okolnostima važnim za ocenu težine rizika, kao i o ostalim pretposta

Više o publikaciji
05/03/2018

Uzajamnost u osiguranju

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu osiguranja, mada se u savremenom zakonodavstvu ne tretira kao temelj te delatnosti. Detaljnije se razmatraju njegove pred

Više o publikaciji
05/03/2018

Osiguranje brodogradnje

U toku gradnje broda, brodogradilište i naručilac broda izloženi su raznovrsnim rizicima. Zbog toga je osiguranje neophodan pratilac ove delatnosti. Autor u članku ukazuje da je u slučaju spora

Više o publikaciji
05/03/2018

Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih društava

U osnovi razvojne strategije stoji zahtev da ekonomska politika razvija konkurentske prednosti ukupne privrede Srbije, a ne samo komparativne prednosti određenih izvozno orijentisanih delatnosti. T

Više o publikaciji
05/03/2018

Prevare u osiguranju

Prisutan svuda, na svakom mestu i u svakom trenutku, rizik je sastavni deo ljudske egzistencije i kontinuirano vrši presiju na čoveka da mu se prilagođava. Pronalazeći razne načine, pojedinac j

Više o publikaciji
05/03/2018

Prihvatanje koncepta coachinga u savremenom poslovanju

Koristeći coaching metodu u upravljanju ljudima, menadžeri pomažu zaposlenima da obave posao na najefikasniji način i pritom razviju svoj unutrašnji potencijal. Menadžer/Coach pomaže tako št

Više o publikaciji
05/03/2018

Četrnaesto tradicionalno savetovanje Udruženja za odštetno pravo

Udruženje za odštetno pravo iz Beograda i preduzeće „Intermex, Software Communications” organizovali su u Beogradu, od 22. do 24. septembra 2011, Četrnaesto naučno savetovanje s međunarodn

Više o publikaciji
05/03/2018

SLOVENAČKI DANI OSIGURANJA

Početkom juna 2011. godine, Slovensko zavarovalno združenje organizovalo je svoje godišnje savetovanje u Portorožu. Bilo je izloženo 28 referata.

Više o publikaciji
05/03/2018

Osiguranje

Prikaz knjige : “Osiguranje". Autor: Berislav Matijević Izdavač: Naklada d.o.o, Zadar, 2010. Obim: 947 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

Polise se staraju za zdravlje i fizičku lepotu

Međunarodna privreda zdravog života i fizičke lepote svake godine beleži novi procvat u svetlu rastuće potrošačke kulture. Osiguravači su stoga zakucali i ušli na velika vrata banjskih leč

Više o publikaciji
05/03/2018

Direktive Solvency II i Omnibus I

Komisija EU predložila je Savetu EU i Evropskom parlamentu Direktivu Omnibus II. Kada ova direktiva bude usvojena, doći će do znatnih izmena u direktivi Solvency II. Očekuje se: – da se prime

Više o publikaciji
05/03/2018

PRAVO NA PRAVOVREMENU ISPLATU NAKNADE ŠTETE

Komisija britanskog parlamenta (Law Commission) uzela je u razmatranje sudsku praksu u vezi sa pravom osiguranika da od osiguravača ostvari naknadu štete zbog toga što je osiguravač osiguraniku

Više o publikaciji
05/03/2018

Utvrđivanje finansijskog rezultata u osiguranju imovine i lica

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje u našoj zemlji od 2005. do 2010. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnom fin

Više o publikaciji
05/03/2018

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti i negativne selekcije rizika

U članku se razmatraju preduslovi za utvrđivanje tarife premije i posledice koje mogu nastati u slučaju odsustva diferenciranja premijskih stopa prema faktorima rizika.

Više o publikaciji
05/03/2018

Institut bankoosiguranja na osiguravajućem tržištu u Srbiji

Za institut bankoosiguranja može se reći da predstavlja paket finansijskih usluga koji se javlja u razvijenim zemljama i koji primenjuju finansijske ustanove i korporacije, a podrazumeva obavljanj

Više o publikaciji
05/03/2018

Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog razvoja osiguranja

Na Paliću, od 15. do 17. aprila 2011. godine, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije održano je savetovanje na temu „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razv

Više o publikaciji
05/03/2018

Širenje vidika struke i nauke

Prikaz knjige „Pravo osiguranja“. Autor: prof. dr Jasna Pak Izdavač: Univerzitet „Singidunum“, Beograd 2011. Obim: 357 strana

Više o publikaciji
05/03/2018

Krađe automobila uzimaju maha

Samo tri meseca po izlasku iz fabrike, BMW X5 ukraden je na podzemnom parkingu jednog hotela u Minhenu. Kada se vlasnik posle četiri dana vratio na parking, luksuznog automobila više nije bilo. O

Više o publikaciji
05/03/2018

Nahranimo Zemlju

Rast broja stanovnika Zemlje predstavlja globalni udar na zalihe hrane i menja planetarno lice agrikulture. U leto 2010. godine desile su se velike suše i šumski požari u Rusiji, a državne vlas

Više o publikaciji
05/03/2018

Šesta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornih vozila

Šesta direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2009/103/EC usvojena je 16. septembra 2009. godine (skraćeno: Šesta direktiva). Objavljena je u Službenom listu EU br. 263 od 7. oktobra 2009, a stupi

Više o publikaciji
05/03/2018

Analiza stanja i trendova sektora osiguranja u Srbiji

Delatnost osiguranja u Srbiji, kao i u drugim zemljama u razvoju, poslednjih godina beleži značajne stope rasta premija osiguranja kao ključnog pokazatelja razvoja. Cilj rada je, da na bazi anali

Više o publikaciji
05/03/2018

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Teško stanje koje godinama vlada u zdravstvu, podstaklo je mnoge korisnike zdravstvenih usluga da se orijentišu ka privatnom sektoru, gde je bilo teško vršiti kontrolu kvaliteta pružanja usluga

Više o publikaciji
05/03/2018

Razdvajanje osiguranika po polu: diskriminacija ili nužnost

Da li je zabrana uzimanja u obzir polne pripadnosti klijenta pri formiranju cena u osiguranju još jedna stepenica na putu usvajanja jednakosti muškaraca i žena, ili je posredi odluka koja će ima

Više o publikaciji
05/03/2018

Osobenosti novog zakona o privrednim društvima – sa osvrtom na uređenje javnih akcionarskih društava i uticaj Zakona na usklađivanje poslovanja osiguravajućih kuća –

U procesu pridruživanja Evropskoj uniji, radi lakšeg pristupa zajedničkom tržištu i ispunjenja određenih standarda tržišnog poslovanja, nastala je potreba da se donese novi zakon o privredni

Više o publikaciji
05/03/2018

Dvadeset treći susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava iz Beograda organizovalo je 23. susret pravnika na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2010. godine. Opšta tema susreta glasila je „Pravo i prostor

Više o publikaciji
05/03/2018

Posredovanje pred arbitražom

Prikaz knjige : Posredovanje pred arbitražom Autor: prof. dr Leposava Karamarković Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd

Više o publikaciji
05/03/2018

Direktiva Saveta 87/344/ EEC od 28.06.1987. godine o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na osiguranje pravnih troškova

Svrha Direktive je usaglašavanje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na osiguranje pravnih troškova, kako su navedeni u paragrafu 17. pod 1. Aneksa Direktive Saveta 73/239/EEC, sa ciljem da

Više o publikaciji
05/03/2018

Joga našla pokriće u „Lojdu”

Za jogu se zna već oko 5.000 godina. Sve izraženiji stres u današnje vreme mnogo ljudi uputio je na duhovnu i fizičku sintezu joge. Jogu prati glas da služi za opuštanje i razonodu. S obzirom

Više o publikaciji
05/03/2018

Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj i sudskoj praksi

U građanskopravnom postupku niko ne može odgovarati za vlastitu štetu. Oštećeno lice ne odgovara za svoju štetu, već je samo snosi u meri u kojoj je doprinelo njenom nastanku ili povećanju.

Više o publikaciji
05/03/2018

Osiguranje života i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti predstavlja značajan napredak u oblasti prava ličnosti i regulisanja tog pitanja. Razvojem nauke, tehnike, elektronske tehnologije i komunikacije u svetu i Evropi, ta

Više o publikaciji
05/03/2018

Medicina i osiguranje

Lekari cenzori u osiguranju angažovani su u većem broju organizacionih jedinica, gde obavljaju poslove vezane za različite vrste osiguranja, nezgoda, bolesti, hirurških intervencija, nematerijal

Više o publikaciji
05/03/2018

Uticaj klimatskih promena na osiguranje (katastrofalne poplave u Brizbejnu u Australiji)

Poslednjih godina svedoci smo sve izraženijih klimatskih promena, koje izazivaju štete velikih razmera, često i katastrofalne. Januara 2011, u Brizbejnu u Australiji desila se katastrofalna popla

Više o publikaciji
05/03/2018

Koliko zaposleni zapravo koštaju

Finansijski merni instrumenti nedovoljni su za procenu troškova po zaposlenom, koji daleko prevazilaze stavku plate, obračunatih poreza, slobodnih dana, bolovanja i obuke. Ti instrumenti još su n

Više o publikaciji
05/03/2018

Novi propisi u vezi sa osiguranjem

U članku su prikazani novi propisi koji sadrže odredbe o osiguranju, a koje je Narodna skupština republike Srbije donela u drugoj polovini 2010. godine

Više o publikaciji
05/03/2018

Kako da osiguravajuće kuće doprinesu održivom razvoju

Kopaonik Biznis forum 2011, sa oko 500 učesnika iz zemlje i inostranstva, 70 panelista i 50 novinara, otvorio je predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević. U pozdrav

Više o publikaciji
05/03/2018

Liber Amicorum

Prikaz knjige : Liber Amicorum Povodom sedamdesetogodišnjice života profesora Šime Ivanjka iz Maribora, grupa autora pripremila je zbornik radova pod naslovom ŠimeIvanjko, LIBER AMICORUM, ius

Više o publikaciji
05/03/2018

Više od igre

Olimpijske igre, fudbalski kupovi, Roland Garros, Wimbledon i brojni teniski turniri deo su sportskih događaja koji imaju veliku publiku. Vrhunski sport, decenijama unazad, nije samo zabava već i

Više o publikaciji
05/03/2018

Prirodne nepogode širom otvaraju vrata osiguravačima

Prirodne nepogode poput zemljotresa i uragana mogu pogubno da utiču na razvojekonomije u državi. Poslednjih godina reosiguravači su usmereni ka međunarodnim organizacijama kao što je Svetska b

Više o publikaciji
05/03/2018

Direktiva o posrednicima u osiguranju 2002/92/EC i Saveta od 9. decembra 2002.

Za donošenjeDirektive2002/92/EC bilo je višerazloga: uloga posrednika u osiguranju i reosiguranju veoma je važna, zbog čega je postalo neophodno da sereguliše, naročito stoga što članice Ev

Više o publikaciji
05/03/2018

Načelo maksimalne dobre vere u engleskoj sudskoj praksi

Jedna od bitnih obaveza lica koje želi da zaključi ugovor o osiguranju odnosi se na obavezu da prijavi sve okolnosti koje su od značaja za osiguravača da donese odluku da li će i pod kojim usl

Više o publikaciji
05/03/2018

Metodologija utvrđivanja i prezentovanja finansijskih rezultata u osiguranju imovine i lica u Srbiji

Metodologija i prikazivanje finansijskih rezultata u osiguranju uslovljeno je propisima i njihovom primenom od strane društava za osiguranje. U članku je prikazano kako je ova materija regulisana

Više o publikaciji
05/03/2018

Zajednička havarija i osiguranje

Autor članka razmatra najvažniji institut plovidbenog prava. Transportno osiguranje ima važnu ulogu u zaštiti interesa svih učesnika u plovidbenom poduhvatu. Akcenat je stavljen na zakonska re

Više o publikaciji
05/03/2018

Zastupanje i zastupnici osiguravajućih kuća

Privredni subjekti, osim preduzetnika, pravna su lica, te kao takva ne mogu direktno istupati u pravnom prometu radi realizacije svoje delatnosti iz osnivačkih akata, već to mogu činiti samo prek

Više o publikaciji
05/03/2018

Izazovi upravljanja ljudskim resursima u delatnosti osiguranja u teškim vremenima

Delatnost osiguranja deli sudbinu svoje velike finansijske porodice i prolazi kroz težak period. U drugoj polovini prošlog i početkom ovog veka ne pamti se razdoblje kada je bilo teže održati s

Više o publikaciji
05/03/2018

Osiguranje kućnih ljubimaca – inostrana iskustva

Svrha ovog članka jeste da ukaže na mogućnosti osiguranja kućnih ljubimaca na način na koji se to radi u svetu, s obzirom na stvaranje osnovnih preduslova, a to j

Više o publikaciji
05/03/2018

Novi građanski zakonik Republike Srbije i razlozi za njegovo donošenje

Danas smo kao zemlja pred nezaobilaznim izazovom pripreme i donošenja građanskog zakonika. U tom poslu i poduhvatu najvažnija je opredeljenost Republike Srbije i drugih država da pristupe evrops

Više o publikaciji
05/03/2018

Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja

U Beogradu, od 16-18. septembra prošle godine, u organizaciji Udruženja za odštetno pravo i Privredne komore Beograda održano je trinaesto redovno godišnje savetovanje sa međunarodnim učeš

Više o publikaciji
05/03/2018

Osnovi osiguranja i reosiguranja

Prikaz knjige : Osnovi osiguranja i reosiguranja, Autori: dr Boris Marović dr Bogdan Kuzmanović dr Vladimir Njegomir Izdavač: Princip Press, Beograd, 2009. Obim: 503 str. Knjiga „Osnovi

Više o publikaciji
05/03/2018

Profesori treba da snose odgovornost za nezgode đaka u školi?

Odgovornost i obaveze nastavničkog kadra nedavno su se našle u centru pažnje britanske javnosti. Nastavnički i vaspitački kadar sve češće je suočen s prozivkama da je odgovoran za različi

Više o publikaciji
05/03/2018

Poslastice su profitabilni „slatkiši“ za osiguravače

Svakog Uskrsa sladokusce mame mnogobrojničokoladni zečevi, jaja i pilići, a sve brojniji potrošači tih poslastica izaberu šta će da kupe u zavisnosti od stepena razvoja svojih etičkih i zdr

Više o publikaciji
05/03/2018

Direktiva Evropske unije o odgovornosti za životnu sredinu – kritički osvrt

Direktiva o odgovornosti za životnu sredinu (The Environmental Liability Directive 2004/35/EC, dalje u tekstu ELD) naišla je na različit odziv država članica EU koje su, s dosta nedoumica, i

Više o publikaciji
05/03/2018

UPITNIK OSIGURAVAČA

Osiguravač često od ugovorača osiguranja zahteva da mu pismeno odgovori na postavljeni upitnik. U zavisnosti od dobijenih odgovora, osiguravač će doneti odluku da li će prihvatiti da zaključ

Više o publikaciji
sr_RSSR