PRIKAZ KNjIGE

Liber Amicorum

Sažetak

Prikaz knjige : Liber Amicorum

Povodom sedamdesetogodišnjice života profesora Šime
Ivanjka iz Maribora, grupa autora pripremila je zbornik radova
pod naslovom ŠimeIvanjko, LIBER AMICORUM, ius
– veritas – mos. Zbornik je izašao 2010. godine, u izdanju
Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru