INOSTRANO OSIGURANjE

UPITNIK OSIGURAVAČA

Sažetak

Osiguravač često od ugovorača osiguranja zahteva da mu
pismeno odgovori na postavljeni upitnik. U zavisnosti
od dobijenih odgovora, osiguravač će doneti odluku da li
će prihvatiti da zaključi ugovor o osiguranju i pod kojim
uslovima.