Vuksanović, Draško

  • Email:

Lektor u časopisu „Tokovi osiguranja“.

UDK: 801.316.4: 368.02: 368.025.6+ 347.513+ 368.025.7
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

JEZIK OSIGURANJA

U tekstu se razmatra odnos jezičke norme i terminologije osiguranja, uz nastojanje da se ukaže na rešenja koja ne bi išla na uštrb shvatljivosti reči i izraza koji se preporučuju ni onda kada je dugogodišnja praksa stvorila naviku da se za dotične pojmove u osiguravajućoj delatnosti koriste drugačiji termini ili drugačiji oblici reči. Posebna pažnja posvećena je predloško-padežnim sintagmama kao što su rizik od brodoloma, osiguranje imovine i slično, s namerom da se ukaže na to da upotreba predlogā ili njihovo izostavljanje nije stvar stilskog izbora, nego semantičke nužnosti. Na kraju rada dati su primeri iz prevodilačke prakse, sa upućivanjem na česta ogrešenja o duh srpskog jezika.

sr_RSSR