FOREIGN THEORY AND PRACTICE

COUNCIL DIRECTIVE 87/344/EEC OF 28.06.1987. ON THE COORDINATION OF LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO LEGAL EXPENSES INSURANCE

Abstract

Svrha Direktive je usaglašavanje zakonskih i drugih propisa
koji se odnose na osiguranje pravnih troškova, kako su
navedeni u paragrafu 17. pod 1. Aneksa Direktive Saveta
73/239/EEC, sa ciljem da se obezbedi slobodno poslovanje
i spreči sukob interesa.


UDK: (048.8):338.266 (4-672EEZ): 336.126.4 :368.025 Radović, dr Zoran COUNCIL DIRECTIVE 87/344/EEC OF 28.06.1987. ON THE COORDINATION OF LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO LEGAL EXPENSES INSURANCE Strana: 45-45
en_GBEN