Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Direktiva Saveta 87/344/ EEC od 28.06.1987. godine o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na osiguranje pravnih troškova

Sažetak

Svrha Direktive je usaglašavanje zakonskih i drugih propisa
koji se odnose na osiguranje pravnih troškova, kako su
navedeni u paragrafu 17. pod 1. Aneksa Direktive Saveta
73/239/EEC, sa ciljem da se obezbedi slobodno poslovanje
i spreči sukob interesa.


UDK: (048.8):338.266 (4-672EEZ): 336.126.4 :368.025 Radović, dr Zoran Direktiva Saveta 87/344/ EEC od 28.06.1987. godine o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na osiguranje pravnih troškova Strana: 45-45
sr_RSSR