FOREIGN THEORY AND PRACTICE

PRINCIPLES OF EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Abstract

Svrha donošenja PEICL-a (PEICL: The Principles of European Insurance Contract Law) bila je uspostavljanje dobrovoljnog ugovornog osiguranja u zemljama EU. Premda je učinjen veliki  napredak da se uspostavi jedinstveno tržište osiguranja, postignuto je relativno malo da se prekogranični poslovi u osiguranju nesmetano vode, što ne važi jedino za velike komercijalne rizike.  Zbog razlika u nacionalnim pravnim sistemima i propisima u oblasti osiguranja, osiguravači su bili primorani da svoje uslove poslovanja prilagode kako bi udovoljili lokalnim zahtevima. Sa željom da se stvori zajednički okvir za evropsko opšte ugovorno pravo, Evropski parlamenat je 2009. zadužio Komisiju EU da se posveti tom zadatku. Takođe, Evropski parlamenat je 2011. rezulocijom zatražio da se radi na PEICL-u.


UDK:796.011:347.44;368.032.1:368.023 (4-672EEZ):368.041:368.1 Radović, dr Zoran PRINCIPLES OF EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW Page: 143-145
en_GBEN