Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRINCIPI EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA

Sažetak

Svrha donošenja PEICL-a (PEICL: The Principles of European Insurance Contract Law) bila je uspostavljanje dobrovoljnog ugovornog osiguranja u zemljama EU. Premda je učinjen veliki  napredak da se uspostavi jedinstveno tržište osiguranja, postignuto je relativno malo da se prekogranični poslovi u osiguranju nesmetano vode, što ne važi jedino za velike komercijalne rizike.  Zbog razlika u nacionalnim pravnim sistemima i propisima u oblasti osiguranja, osiguravači su bili primorani da svoje uslove poslovanja prilagode kako bi udovoljili lokalnim zahtevima. Sa željom da se stvori zajednički okvir za evropsko opšte ugovorno pravo, Evropski parlamenat je 2009. zadužio Komisiju EU da se posveti tom zadatku. Takođe, Evropski parlamenat je 2011. rezulocijom zatražio da se radi na PEICL-u.


UDK:796.011:347.44;368.032.1:368.023 (4-672EEZ):368.041:368.1 Radović, dr Zoran PRINCIPI EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA Strana: 143-145
sr_RSSR