FOREIGN THEORY AND PRACTICE

COUNCIL REGULATION (EC) NO. 44/2001 ON JURISDICTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

ABSTRACT

Regulativom Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 doneta su pravila koja se odnose na sudsku nadležnost u građanskim i komercijalnim predmetima. Presude koje se donose u jednoj državi članici EU biće u drugoj državi članici prihvaćene bez posebnog sudskog postupka osim ako prethodno nisu bile osporene. Doneta presuda biće sprovedena samo na osnovu njenog formalnog proveravanja.


UDK: 35.078.2:341.176(4): 341.49: 343.152+334.144:341.68+347.736 Radović, dr Zoran COUNCIL REGULATION (EC) NO. 44/2001 ON JURISDICTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS Page: 179-180
en_GBEN