Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

REGULATIVA EVROPSKOG SAVETA (EU) BR. 44/2001, KOJOM SE UTVRĐUJE SUDSKA NADLEŽNOST, PRIZNANJE I IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA U GRAĐANSKIM I KOMERCIJALNIM PREDMETIMA

Sažetak

Regulativom Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 doneta su pravila koja se odnose na sudsku nadležnost u građanskim i komercijalnim predmetima. Presude koje se donose u jednoj državi članici EU biće u drugoj državi članici prihvaćene bez posebnog sudskog postupka osim ako prethodno nisu bile osporene. Doneta presuda biće sprovedena samo na osnovu njenog formalnog proveravanja.


UDK: 35.078.2:341.176(4): 341.49: 343.152+334.144:341.68+347.736 Radović, dr Zoran REGULATIVA EVROPSKOG SAVETA (EU) BR. 44/2001, KOJOM SE UTVRĐUJE SUDSKA NADLEŽNOST, PRIZNANJE I IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA U GRAĐANSKIM I KOMERCIJALNIM PREDMETIMA Strana: 179-180
sr_RSSR