Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ARBITRAŽA I ARBITRAŽNE ODLUKE U OBLASTI OSIGURANJA

Sažetak

U formularima u okviru svojih polisa osiguravači često predviđaju
klauzulu o rešavanju sporova putem arbitraže, dajući prednost tom načinu
rešavanja sporova. Za takav pristup ima više razloga. U poređenju sa sudskim
postupkom, arbitražni postupak je brži i jeftiniji. Arbitražno veće je sastavljeno
od stručnjaka iz oblasti osiguranja kojima je terminologija iz polise razumljivija.
Odluka je često i predvidljivija. Izbegava se mogućnost da naknade, na koje
osiguranici imaju pravo, budu neopravdano uvećane. Iskustvo govori da lekari
koji veštače i sudije koji presuđuju određuju veće naknade ako im je poznato
da će ih platiti osiguravači. Ugovaranjem arbitraže isključuje se mogućnost da
sudija utvrdi visinu naknade, naročito kod osiguranja od odgovornosti, npr.
automobiliste kao osiguranika.


UDK: 341.63+347.918: 368 Radović, dr Zoran ARBITRAŽA I ARBITRAŽNE ODLUKE U OBLASTI OSIGURANJA Strana: 132-133
sr_RSSR