Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ARBITRAŽA UMESTO SUĐENJA

Sažetak

Bez obzira na to da li se radi o rešavanju šteta ili isplati odštete, kada se
klijent i osiguravač spore, potrošač neće morati da ide pravo pred sudiju.
Iz perspektive potrošača, osiguravačeva naknada je ponekad premala, a
klijent je ponekad nezadovoljan i uslugom. Kako sudije ne bi morale da presuđuju
u skupim procesima u svim sličnim situacijama, uspostavljen je ombudsman za
osiguranje – telo za arbitražu kojem se potrošači mogu žaliti besplatno. Najvažnija
pitanja i odgovori na tu temu slede.


UDK: (061.7) 655.535.5: 336.765: 343.126 Petrović, dr Miloš ARBITRAŽA UMESTO SUĐENJA Strana: 72-73
sr_RSSR