Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ARBITRAŽNE ODLUKE KOJE SE OSPORAVAJU PRED ENGLESKIM SUDOM

Sažetak

Rešavanje sporova od strane izabranih sudova načelno je dozvoljeno.
Sporovi se rešavaju ugovaranjem institucionalne ili ad hoc arbitraže. Arbitražni
sporovi se rešavaju na elastičniji način. Imajući u vidu prirodu spora, stranke
mogu da ugovore postupak koji će se primeniti. Zbog toga se arbitražni postupak
razlikuje od sudskog.


UDK: 341.636: 340.142(410.1): 342.845:327.56:341.6 Radović, dr Zoran ARBITRAŽNE ODLUKE KOJE SE OSPORAVAJU PRED ENGLESKIM SUDOM Strana: 71-73
sr_RSSR