Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA 2001/17/EC O REORGANIZACIJI I STEČAJU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Sažetak

Direktiva 2001/17/EC predviđa mere za reorganizaciju i stečaj koje se
odnose na osiguravajuća društva. Relevantne odluke donosi nadležno telo države
članice Evropske unije u kojoj je, primenom nacionalnih propisa, osiguravajuće
društvo registrovano. Postupkom će biti obuhvaćeni svi ogranci i fi lijale
društva koji posluju u EU. Poverioci će biti blagovremeno obavešteni i neće biti
diskriminisani bez obzira na to u kojoj državi članici imaju domicil.


UDK:35.073.55(4-672EEZ):338.266:340.47+347.736:368.03 Radović, dr Zoran DIREKTIVA 2001/17/EC O REORGANIZACIJI I STEČAJU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA Strana: 112-113
sr_RSSR