Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA O FINANSIJSKIM KONGLOMERATIMA: ODRAZ JAČANJA TRŽIŠNIH VEZA

Sažetak

Usvajanjem Direktive 2002/87 težilo se pojačanju nadzora nad
fi nansijskim konglomeratima – velikim fi nansijskim grupacijama (bankarskim
i osiguravajućim grupama itd), aktivnim u različitim fi nansijskim sektorima,
često i na prekograničnom nivou.2
Glavni cilj Direktive jeste doprinos uvećanju
fi nansijske stabilnosti i zaštite potrošača. Direktiva je stupila na snagu 2003.
godine, a države članice su imale rok do 2004. godine da je transponuju u
nacionalna zakonodavstva.


UDK: 368.072.2(-672EU) 336.1.078.3(4-672EU) 347.73(4-672EU) Petrović, dr Miloš DIREKTIVA O FINANSIJSKIM KONGLOMERATIMA: ODRAZ JAČANJA TRŽIŠNIH VEZA Strana: 82-88
sr_RSSR