Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVa O ODGOVORNOSTI ZA DEFEKTNE PROIZVODE

Sažetak

Evropska unija donela je Direktivu o odgovornosti za defektne proizvode
(Council Directive 85/374/EEC 1985 /on approximation of the laws, regulations
and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective
products). Direktiva je za proizvođače predvidela odgovornost bez krivice, to
jest objektivnu odgovornost kada se utvrdi da su njihovi proizvodi bili defektni.


UDK: (4-672EEZ)338.26:347.51: 628.4.038: 347.414 Radović, dr Zoran DIREKTIVa O ODGOVORNOSTI ZA DEFEKTNE PROIZVODE Strana: 62-64
sr_RSSR