Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA O PLASMANU OSIGURANJA

Sažetak

Nova direktiva o plasmanu (distribuciji) osiguranja (Insurance
Distribution Directive – IDD) reguliše položaj posrednika u osiguranju u Evropskoj
uniji. Konačan tekst usvojen je sredinom jula 2015. Direktiva unapređuje
Direktivu IMD 2002 2002/92/EC, koja se odnosi na potrošače (Consumer Retail
Package).


UDK:35.078.2: 338.266: 368.023.5: 347.413: 338.178: 351.82 (4-672EEZ) Radović, dr Zoran DIREKTIVA O PLASMANU OSIGURANJA Strana: 136-138
sr_RSSR