Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Direktiva o posrednicima u osiguranju 2002/92/EC i Saveta od 9. decembra 2002.

Sažetak

Za donošenjeDirektive2002/92/EC bilo je višerazloga: uloga
posrednika u osiguranju i reosiguranju veoma je važna,
zbog čega je postalo neophodno da sereguliše, naročito stoga
što članice Evropske unije za ovu delatnost imaju različita
rešenja; posrednicima je potrebno omogućiti da posluju
na celom tržištu osiguranja; oni moraju obavljati delatnost
pod jednakim uslovima, a postoji i potreba da se propisi o
njihovom radu harmonizuju; potrebno je, takođe, utvrditi
način rešavanja sporova.


UDK: 338.266 (4.672EEZ) : 368.023.5 Radović, dr Zoran Direktiva o posrednicima u osiguranju 2002/92/EC i Saveta od 9. decembra 2002. Strana: 53-54
sr_RSSR