Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

DIREKTIVA O PRIMENI PRAVA PACIJENATA U PREKOGRANIČNOJ ZDRAVSTVENOJ NEZI

Sažetak

Od usvajanja Direktive 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Saveta o primeni
prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj nezi protekla je jedna decenija.
Izazovi koji su proistekli iz usvajanja te direktive donekle prevazilaze
uobičajene napore u aspektima transponovanja u nacionalna zakonodavstva
i implementacija odredbi, budući da je u međuvremenu nastupila i pandemija
koja je značajno poremetila ne samo mobilnost kao takvu već i ostvarivanje
prava na zdravstvenu pomoć, pogotovo s obzirom na vrlo veliko opterećenje
zdravstvenih ustanova svugde u Evropi.
Međutim, ne treba prenebregnuti da se radi o društveno relevantnom aktu koji je
omogućio viši stepen kohezije na evropskom nivou u pogledu ostvarivanja prava
na medicinsku pomoć. Direktiva sadrži dvadeset tri člana, a njen sadržaj u ovom će
tekstu biti uopšteno predstavljen.


UDK: (083.1)(4-672EEZ):338.266:614.253.83:341.222:361.1:342.534:341:123.3 Petrović, dr Miloš DIREKTIVA O PRIMENI PRAVA PACIJENATA U PREKOGRANIČNOJ ZDRAVSTVENOJ NEZI Strana: 120-122
sr_RSSR