Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Sažetak

Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) o zaštiti ličnosti u vezi
sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka uređuje
obradu predmetnih podataka u okviru EU. Važnu komponentu predstavljaju
privatnost i ljudska prava.
Lični podaci (personal data) obuhvataju svaku informaciju ili više faktora
kao što su fizički, mentalni, kulturni i socijalni. Obrada podataka o fizič-
kim licima definisana je kao svako informisanje ili raspolaganje podacima,
bilo automatski ili na drugi način, i kao sakupljanje, beleženje, izmena, korišćenje
i objavljivanje podataka na bilo koji način. O primeni Direktive stara se
„kontrolor” (controller) koji je fizičko ili pravno lice zaduženo za njeno sprovođenje.


UDK:338.26(4-672EEZ): 65.012.8:556.04: 159.923.2 Radović, dr Zoran DIREKTIVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Strana: 90-92
sr_RSSR