Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

IZAZOVI PRAVNOG REGULISANJA ROBOTA I OSIGURANJA OD ŠTETA PROUZROKOVANIH NJIHOVOM UPOTREBOM

Sažetak

S unapređenjem robota i njihovim uvođenjem u primenu, pravo robotike koje tek treba da se izgradi i formira kao posebna pravna nauka de lege ferrenda mora pružiti odgovore na brojna pitanja kao što su pravni položaj pametnih, autonomnih robota, pitanje odgovornosti proizvođača i vlasnika robota, prestanak postojanja robota, kao i na druge aspekte imovinskog prava. Pojava nove generacije robota sposobnih da uče tokom kretanja na osnovu iskustva stečenog iz okruženja, ili samovozeća vozila u saobraćaju, otvaraju čitav niz pitanja i izazova u pogledu građanskopravne odgovornosti. U ovom radu autor istražuje različite definicije pojma „robot” i pitanje građanskopravne odgovornosti za štetu prouzrokovanu delovanjem robota. Budući da međunarodni i nacionalni pravni izvori regulisanja odgovornosti, opasne stvari i opasne delatnosti ne navode poimence nijedan konkretan proizvod, već utvrđuju opšta pravila i principe odgovornosti i zaštite potrošača, izlaganja autora u ovom radu zasnivaju se na primeni odredaba pozitivnog prava na stvar pod nazivom „robot“.

UDK:007.52:368.178:368.169:681.515:368.86:347.253 Jovanović, prof. dr Slobodan IZAZOVI PRAVNOG REGULISANJA ROBOTA I OSIGURANJA OD ŠTETA PROUZROKOVANIH NJIHOVOM UPOTREBOM Strana: 118-132
sr_RSSR