Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

KAZNENE ŠTETE

Sažetak

Da bismo razumeli predmetnu materiju, neophodno je ukazati na razlike
između američkog i evropskog, kontinentalnog prava. Prva se odnosi na
instituciju porote sastavljene od lica koja nisu pravnici, od kojih se traži da odlučuju
o visini naknade štete (u Evropi se čuje pitanje „da li želite da vam srce operiše
pravnik ili hirurg”). Drugo, stranka koja je dobila spor sama podnosi svoje
parnične troškove. Treće, kaznene štete vode nas u prošlost, kada se nije pravila
razlika između kazne i naknade štete.


UDK: 341.42:347.426_343.28/.29(73)(4) Radović, dr Zoran KAZNENE ŠTETE Strana: 65-68
sr_RSSR