Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA NA PRIMERU ZEMALJA VIŠEGRADSKE GRUPE

Sažetak

Počev od pada Gvozdene zavese, zemlje Višegradske grupe ili zemlje „Višegradske četvorke (V4)“ – Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska – prošle su kroz sveobuhvatne ekonomske, društvene i političke promene. Proces preobražaja započet 1990. godine, koji se sastojao u prelasku s komandne ekonomije na tržišnu privredu, potvrđen je ali i nastavljen ulaskom tih država u Evropsku uniju 2004. godine, da bi 2008. počeli da se osećaju i efekti svetske finansijske krize. Usledila je kriza evra uz otežano širenje evrozone, kojoj se od zemalja V4 priključila samo Slovačka, i to na
početku krize, 2009. godine.


UDK:(067.7)(1-87)(051):338.101.541:52-86:(1-67)(437.1)+(437.6)+(438)+(439):368:316.42 +339.9+323.23 Petrović, dr Miloš MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA NA PRIMERU ZEMALJA VIŠEGRADSKE GRUPE Strana: 185-187
sr_RSSR