Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

MERODAVNO PRAVO U ENGLESKIM SUDSKIM PRESUDAMA

Sažetak

Određivanje merodavnog prava predstavlja pravnu problematiku
svoje vrste, zbog čega je prirodno da za njegovo regulisanje služe norme sa
specijalnim karakteristikama. To su kolizione norme. Naziv „kolizione norme“
prihvaćen je u teoriji međunarodnog prava, a uključuju ga i propisi naše zemlje.


UDK:341.981( 410.1): 341.49:340.142 Radović, dr Zoran MERODAVNO PRAVO U ENGLESKIM SUDSKIM PRESUDAMA Strana: 114-115
sr_RSSR