Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

MERODAVNO PRAVO

Sažetak

Merodavno pravo koje se ima primeniti na ugovorne odnose predstavlja
specifičnu materiju. Države imaju obavezu da se pridržavaju pravila koja su
same prihvatile. Ovim se postiže sledeće: prvo, sud će primeniti ugovoreno pravo,
a ukoliko ono nije ugovoreno, sud će ga utvrditi; drugo, sud će prihvatiti svoju
nadležnost za tuženog ugovarača i ako se on ne nalazi u jurisdikciji suda. Za
određivanje merodavnog prava služe kolizione norme. Izraz „kolizione norme”
prihvaćen je u teoriji merodavnog prava.


UDK: 347.44+ 347.56:341.6 (436)(497.11) Radović, dr Zoran MERODAVNO PRAVO Strana: 97-98
sr_RSSR