Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

MIŠLJENJE EKONOMSKOG I SOCIJALNOG KOMITETA EVROPSKE UNIJE O IZMENAMA DIREKTIVE SOLVENTNOST II

Sažetak

U skladu sa članom 13. Ugovora o Evropskoj uniji, osnovni zadatak Ekonomskog
i socijalnog komiteta (skraćeno: EKOSOK) jeste da pruža savetodavnu pomoć
Evropskom parlamentu, Savetu i Komisiji. Radi se o ustanovi koja predstavlja
interese ekonomskih i socijalnih organizacija iz različitih zemalja Evropske unije,
čije je konsultovanje od strane gorenavedenih ustanova obavezno u domenima
koji se direktno tiču njenih kompetencija; pored toga, EKOSOK može i autonomno
da objavljuje svoje stručne stavove prema različitim aspektima, a prosečno ukupno
izdaje oko 180 mišljenja svake godine. Ekonomski i socijalni komitet sastavljen je
od 329 delegata iz dvadeset sedam država članica Evropske unije, koji su grupisani
u tri celine – radnici, poslodavci i ostali. U mišljenju koje je artikulisano tokom 567.
plenarne sednice 23. i 24. februara 2022. godine, Ekonomski i socijalni komitet
pozdravio je predlog Komisije da se u pravnom smislu unapredi sadržaj direktive
Solventnost II, pri čemu se podvlači želja civilnog društva da se osigura šira fi nansijska
stabilnost i podržavaju zahtevi za osiguranje kapitala i otpornosti na rizike u osiguravajućoj
delatnosti.


UDK:35.077.6(4-672EEZ):316.658:35.075.77(4):347.77.04:368.811:651.2:069.2: 328.1(4):341.176(4):65.012.16 Petrović, dr Miloš MIŠLJENJE EKONOMSKOG I SOCIJALNOG KOMITETA EVROPSKE UNIJE O IZMENAMA DIREKTIVE SOLVENTNOST II Strana: 188-191
sr_RSSR