Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU

Sažetak

U Šapcu, od 23. do 25. aprila, održano je 22. godišnje savetovanje Udruženja
za pravo osiguranja Srbije čiji je suorganizator bilo Udruženje osiguravača Srbije.
Tema ovogodišnjeg naučnog skupa bila je „Moderne tehnologije, novi i tradicionalni
rizici u osiguranju“, a rad je organizovan u formi okruglih stolova koji su se bavili
najaktuelnijim pitanjima delatnosti i prava osiguranja.
Prof. dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja za pravo osiguranja
Srbije i profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, u
uvodnoj reči istakao je da proučavanje prava osiguranja i praćenje izmena u oblasti
prakse i nauke prava osiguranja, predstavlja zajednički interes, kao i razlog ponovnog
okupljanja na ovogodišnjoj konferenciji. On je ukazao na nekoliko ključnih procesa
koji se odvijaju na globalnom nivou, kao i na predstojeću reformu ugovornog prava
Srbije koji nameću potrebu razmene ideja i mišljenja na konferenciji poput ove.


UDK:528.065:303.443(497.11):347.232.3:658.08:368.025.1:064.738.3 Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU Strana: 111-125
sr_RSSR