Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

MOGUĆNOST MODELIRANJA KLIMATSKOG RIZIKA INDEKSIMA

Sažetak

U radu se analizira mogućnost primene indeksa u cilju kvantifikovanja
različitih klimatskih varijabli. Prikazana je metodologija izračunavanja i osnovne
karakteristike najznačajnijih vremenskih indeksa, kao što su temperaturni, indeksi
padavina (SPI), decile i kvantile indeksi. Pored pomenutih indeksa, koji se uslovno
mogu svrstati u jednostavnije, u radu je izvršena analiza kompozitnih indeksa,
razvijenih na kompleksnoj osnovi, kao što su Gaj Karpenter indeks ili RMS indeks.
Kompleksni indeksi su u upotrebi tek poslednjih nekoliko godina. Na osnovu analize
postojećih indeksa i njihove praktične upotrebe, zaključuje se da vremenski indeks,
pored transparentnosti, proverljivosti i objektivnosti, kako bi bio praktično primenljiv,
mora biti u korelaciji sa efektima koje uzrokuje vremenska varijabla. Takođe, rad
upućuje na zaključak da klimatski indeksi mogu biti prihvatljiva alternativa i osnova
ugovora o indeksnom osiguranju, u slučaju nedostatka istorijskih podataka o štetama
i nemogućnosti modeliranja katastrofalnih klimatskih događaja na drugi način.
Izračunavanje indeksa prikazano je i kroz konkretne primere.

Ključne reči: osiguranje, klimatski rizik, vremenski indeksi, suša, temperatura vazduha


UDK:347.773:613.15:308.025.6:551.577 Radovanović, dr Sanja Mihailović, dr Nenad Radovanović, dr Željko MOGUĆNOST MODELIRANJA KLIMATSKOG RIZIKA INDEKSIMA Strana: 7-22
sr_RSSR