Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

NAČELO DOBRE VERE I ENGLESKA SUDSKA PRAKSA

Sažetak

Još sredinom osamnaestog veka u engleskom pravu osiguranja usvojeno je načelo postupanja ugovornih strana u krajnjem poverenju. Sudska praksa engleskih sudova tom načelu pridaje poseban značaj prilikom presuđivanja spornih situacija, a slučaj Bank Leumi le Istrael BM v. British National Insurance Co. Ltd. and others, koji ćemo prikazati na to nedvosmisleno ukazuje.


UDK: 303.721:347.951(410.1):347.441.62 Radović, dr Zoran NAČELO DOBRE VERE I ENGLESKA SUDSKA PRAKSA Strana: 181-183
sr_RSSR