Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Načelo maksimalne dobre vere u engleskoj sudskoj praksi

Sažetak

Jedna od bitnih obaveza lica koje želi da zaključi ugovor o
osiguranju odnosi se na obavezu da prijavi sve okolnosti
koje su od značaja za osiguravača da donese odluku da li će
i pod kojim uslovima zaključiti ugovor o osiguranju. Znači,
sve okolnosti značajne za ocenu rizika koje su tom licu bile
poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate. Od ugovorača
osiguranja se zahteva da „pošteno misli“, da istupa u „dobroj
veri“, drugim rečima da budesavestan.


UDK: 347.441.62: 340.142 (410.1) Načelo maksimalne dobre vere u engleskoj sudskoj praksi Strana: 55-56
sr_RSSR