Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

NEGATIVNA KAMATNA STOPA I MOGUĆNOST RASKIDA UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI

Sažetak

Iako je trebalo da niske kamatne stope, posle svetske finansijske krize, proizvedu
pozitivne efekte na privrednu aktivnost, takva politika ima i određene mane koje štetno
utiču na finansijski sistem. U ovom radu autor razmatra osiguranja života u kojima je
ugovoreno učešće osiguranika u dobiti osiguravača, ugovornu zaštitu osiguravača od
nepovoljnog kretanja kamatnih stopa, mogućnost raskida ili izmene ugovora o osi-
guranju života zbog promenjenih okolnosti na osnovu zakonskih odredaba i stavova
pravne teorije, a jednim delom i aspekte pravne prirode ugovora o osiguranju života.
Autor zaključuje da ugovor o osiguranju života ima karakteristike koje ga
svrstavaju u dvostrane ugovore, ali i da zbog načina na koji funkcioniše ne ispunjava
uslove da bude teretan (reč je o pravnoj, a ne ekonomsko-finansijskoj karakteristici
ugovora o osiguranju života), da su za primenu instituta promenjenih okolnosti na
ugovor o osiguranju života glavna prepreka njegova aleatorna pravna priroda i opšta
načela ugovornog prava koja ne uvažavaju ekonomske efekte specifičnog načina
funkcionisanja te vrste osiguranja, kao i da će institucionalni okvir, nenaklonost
pravne teorije i sudske prakse primeni instituta promenjenih okolnosti na ugovor o
osiguranju života zbog negativnih kamatnih stopa i dalje opterećivati osiguravače.

Ključne reči: kamatna stopa, osiguranje života, učešće u dobiti, promenjene okolnosti


UDK: 330.30:111.1:330.30:336.35:368.O30:351.712.2.045:347.447.163:331.24 Jovanović, prof. dr Slobodan NEGATIVNA KAMATNA STOPA I MOGUĆNOST RASKIDA UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI Strana: 57-71
sr_RSSR