Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

NEKE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRENOSNIH ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Sažetak

Prelaskom sa analogne na digitalne informatičke tehnologije došlo je do povećanja elektronsko-komunikacionih mogućnosti, pogotovo posle postepene, a kasnije sve raširenije primene interneta, i to od dana njegovog uvođenja. S druge strane, posedovanje prenosnih elektronskih uređaja postala je jedna od osnovnih potreba za sve one što žele sebi da omoguće komfor i koriste prednosti novih tehnologija u svakodnevnom životu i radu. Sve veći broj vlasnika prenosnih elektronskih uređaja, znatna cena i svojstvo prenosivosti takvih uređaja, zbog čega postoji povećana opasnost od njihovog gubitka ili oštećenja, predstavljali su glavne razloge za nastanak potražnje za njihovim osiguranjem.
U ovom radu autor posvećuje pažnju predmetu osiguranja i osiguranim rizicima, osiguravajućem pokriću i isključenim rizicima te nekim od obaveza osiguranika karakterističnih u ovoj vrsti osiguranja. Obrada teme rada izvršena je uvidom u domaću i stranu literaturu koja je bila dostupna autoru, kao i analizom određenog broja uslova osiguranja domaćih i britanskih osiguravača.


UDK: 676.06:368:681.61.063:629.1.066:368.025.61:368.027:368.1:004.738.5 Jovanović, prof. dr Slobodan NEKE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRENOSNIH ELEKTRONSKIH UREĐAJA Strana: 7-20
sr_RSSR