Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

NOVA DIREKTIVA O DISTRIBUCIJI OSIGURANJA

Sažetak

Direktiva 2008/92/EU koja reguliše rad posrednika u delatnosti osiguranja izmenjena je Direktivom o distribuciji osiguranja 2016/97/EU (The Insurance Distribution Directive 2016/97/EU, dalje u tekstu IDD), koja će se primenjivati od februara 2018. godine.


UDK:( 083.1)(4-672EEZ):338.266:368.023.5:351.82+368.029 Radović, dr Zoran NOVA DIREKTIVA O DISTRIBUCIJI OSIGURANJA Strana: 188-190
sr_RSSR