Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

NOVI ENGLESKI ZAKON O PRAVNIČKIM USLUGAMA

Sažetak

Na predlog engleske vlade, Zakon o pravničkim uslugama iz 2007. godine
(Legal Services Act) biće promenjen.
Svrha donošenja Zakona bila je opsežna:
– zaštita i unapređenje javnog interesa
– vladavina prava
– bolji pristup pravosuđu
– zaštita i unapređenje interesa potrošača
– unapređenje uslova za veću konkurentnost pravničkih usluga
– unapređenje nezavisne, snažne i efikasne pravne profesije
– veće razumevanje građanskih prava i dužnosti
– unapređenje profesionalnih principa.
Zakon je dodelio krupne ingerencije Upravi za pravne usluge (Legal Services
Board), zaduženoj za sprovođenje njegovih ciljeva. Potrošači će preko svog organa,
Korisničkog panela (Consumer Panel) moći da štite svoje interese.
Zakonom su određene pravne aktivnosti:
– pristup pravničkim uslugama
– vođenje sudskog postupka
– imovinski predmeti
– nasledstvo
– notarstvo
– postupak registracije zakletve


UDK: 001.6(410.1):347.921.8:330.123 Radović, dr Zoran NOVI ENGLESKI ZAKON O PRAVNIČKIM USLUGAMA Strana: 103-104
sr_RSSR